Oznámenie č. 147/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, o zhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Maroko, Lotyšsko a Estónsko

Čiastka 70/2003
Platnosť od 08.05.2003

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. decembra 2002 stalo Maroko, 1. apríla 2003 Lotyšsko; 1. júna 2003 sa zmluvnou stranou dohovoru stane Estónsko.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Estónsko

a) Dohovor pre Estónsko nadobudne platnosť 1. júna 2003.

b) Listina o prístupe Estónska k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a výhradu:

1. Podľa článku 29 dohovoru Estónska republika určuje ako ústredný orgán Ministerstvo spravodlivosti.

2. Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Estónska republika oznamuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa orgánom Estónskej republiky smú zasielať len prostredníctvom jej ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Estónska republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Estónskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka.“

Lotyšsko

a) Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. apríla 2003.

b) Ratifikačná listina Lotyšska obsahuje toto vyhlásenie a výhrady:

„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Lotyšská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Lotyšská republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Lotyšská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.“

Podľa článkov 29 a 40 Lotyšsko určilo tieto orgány:

1. ako ústredný orgán podľa článku 29:

National Center for the Rights of the Child (Národné centrum pre práva dieťaťa) Brivibas iela 85

Riga, LV - 1001

tel.: +371 7315700

fax: +371 7314914

e-mail: centrs@vbtac. lv,

2. ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:

Orphan's Courts and Parish Courts of the Republic of Latvia (opatrovnícke súdy a obvodné súdy Lotyšskej republiky).

Maroko

a) Dohovor pre Maroko nadobudol platnosť 1. decembra 2002.

b) Maroko pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.