Zákon č. 144/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c148/2003 Z. z.)

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2003 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

144

ZÁKON

z 9. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001 Z. z., zákona č. 511/2002 Z. z. a zákona č. 637/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 1 tretia veta znie:

„Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie šesť mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňový úrad vráti neodpočítaný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu; žiadosť možno podať najskôr pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.“.

2. V § 23 ods. 2 písmeno a) znie:

a) platiteľ v príslušnom zdaňovacom období uskutočnil vývoz tovaru (§ 37), vývoz služieb (§ 38) a medzinárodnú prepravu (§ 39), ktoré predstavujú najmenej 30 % zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení v tuzemsku v cenách bez dane v príslušnom zdaňovacom období, alebo dodal tovar v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, ktorý predstavuje najmenej 30 % zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení v cenách bez dane,“.

3. V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:

c) platiteľ v príslušnom zdaňovacom období odpočítava daň alebo sumy dane, ktoré sú celkovo vyššie ako 100 000 Sk a ktoré sa viažu na ceny nadobúdaného investičného majetku (§ 21a ods. 4) alebo technického zhodnotenia (§ 21a ods. 6), a súčasne táto odpočítavaná daň alebo sumy dane predstavujú viac ako 50 % celkového súčtu súm dane na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie.“.

4. V § 23 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

5. Za § 55d sa vkladá § 55e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠55e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003

(1) Nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia január až jún 2003 daňový úrad vráti do 31. augusta 2003, ak sú splnené podmienky podľa § 23 ods. 2 písm. a) alebo c) zákona účinného od 1. júla 2003. Ustanovenie § 23 ods. 3 sa uplatní primerane.

(2) Ustanovenie § 23 ods. 1 zákona účinného od 1. júla 2003 sa vzťahuje aj na neodpočítané nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia január až jún 2003.“.

6. V prílohe č. 1 sa za položku „15121999 - Požltový olej“ vkladá položka „151419 - Ostatné len na potravinárske účely“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001 Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom č. 511/2002 Z. z., zákonom č. 637/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem čl. I bodov 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.