Oznámenie č. 140/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách

Čiastka 66/2003
Platnosť od 30.04.2003
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 30. apríla 2003 na základe článku 14 ods. 1.

140

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. novembra 2001 bola v Ostrave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 116 z 12. decembra 2002 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 23. januára 2003.

Zmluva nadobudne platnosť 30. apríla 2003 na základe článku 14 ods. 1.

Medzinárodní smlouva č. 13

K oznámeniu č. 140/2003 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“), v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátne hranice podpísanou 22. februára 1996 v Bratislave (ďalej len „Dohoda o železničnej doprave“),

usilujúc sa o zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy medzi oboma štátmi v mimoriadnych situáciách,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Na účely tejto zmluvy znamená pojem

a) „mimoriadna situácia“ - prerušenie dopravy na tratiach na území zmluvných strán z dôvodu mimoriadnych udalostí vyhlásených jednou zo zmluvných strán alebo ňou poverenými orgánmi štátnej správy,

b) „železničná privilegovaná peážna doprava“ - spôsob vnútroštátnej osobnej a nákladnej železničnej dopravy vykonávaný privilegovanými vlakmi medzi dvoma miestami na území jednej zmluvnej strany, pričom časť dopravnej cesty vedie cez územie druhej zmluvnej strany,

c) „privilegovaný vlak“ - vlak, ktorým sa zabezpečuje železničná privilegovaná peážna doprava,

d) „privilegovaná trať“ - trať, po ktorej sa vykonáva železničná privilegovaná peážna doprava privilegovanými vlakmi,

e) „príslušné orgány“ - orgány zmluvných strán, ktorých zamestnanci vykonávajú hraničné vybavovanie, t. j. hraničnú, colnú alebo inú kontrolu v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán,

f) „železnica“ - železničného dopravcu oprávneného podľa právnych predpisov zmluvnej strany prevádzkovať železničnú dopravu na území tejto zmluvnej strany alebo prevádzkovateľa dráhy oprávneného podľa právnych predpisov zmluvnej strany prevádzkovať železničnú infraštruktúru zmluvnej strany.

2. Ak táto zmluva neustanovuje inak, platia pre železničnú privilegovanú peážnu dopravu primerane ustanovenia Dohody o železničnej doprave.

Článok 2

1. Zmluvné strany zabezpečia prostredníctvom poverených orgánov štátnej správy včasnú obojstrannú informovanosť o vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje prevádzkovanie železničnej privilegovanej peážnej dopravy.

2. Zmluvné strany umožnia podľa tejto zmluvy obojsmernú železničnú privilegovanú peážnu dopravu osôb, batožín, spešnín, tovaru, poštových zásielok a koľajových vozidiel iba v prípade mimoriadnych situácií, a to po týchto privilegovaných tratiach:

1) Hodonín - Holíč nad Moravou - Kúty - Lanžhot - Břeclav,

1a) Kúty - Lanžhot - Břeclav - Hodonín - Holíč nad Moravou,

2) Hodonín - Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou,

2a) Holíč nad Moravou - Hodonín - Rohatec - Sudoměřice nad Moravou - Skalica na Slovensku,

2b) Holíč nad Moravou - Hodonín - Rohatec - Sudoměřice nad Moravou - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce,

3) Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce - Nové Mesto nad Váhom - Trenčianska Teplá - Nemšová - Vlárský průsmyk - Bylnice,

3a) Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou - Kunovice - Bylnice - Vlárský průsmyk - Nemšová - Trenčianska Teplá,

4) Bylnice - Vlárský průsmyk - Nemšová - Trenčianska Teplá - Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč,

4a) Trenčianska Teplá - Nemšová - Vlárský průsmyk - Bylnice - Horní Lideč - Lúky pod Makytou - Púchov,

5) Horní Lideč - Lúky pod Makytou - Púchov - Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova,

5a) Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč - Vsetín - Hranice na Moravě - Ostrava-Kunčice - Mosty u Jablunkova - Čadca.

Článok 3

V železničnej privilegovanej peážnej doprave sa neprihliada na štátnu príslušnosť cestujúcich, na pôvod batožín, spešnín, tovarov, poštových zásielok a koľajových vozidiel ani na štátnu príslušnosť odosielateľa alebo príjemcu.

Článok 4

1. Privilegovanými vlakmi sa prepravujú osoby, cestujúce jednotlivo alebo hromadne, batožiny, spešniny, tovar, poštové zásielky a koľajové vozidlá.

2. Na území druhej zmluvnej strany nie je dovolené nastupovať do privilegovaného vlaku alebo vystupovať z neho, rovnako nie je dovolené osobám prepravovaným týmito vlakmi odovzdávať alebo preberať od nich akékoľvek predmety. Netýka sa to vlakového personálu (doprovodu vlaku) pri výkone služby v privilegovaných vlakoch pri odovzdávaní a preberaní služobných pomôcok nevyhnutných pri výkone služby.

Článok 5

1. Železničná privilegovaná peážna doprava podlieha na územiach zmluvných strán ich právnym predpisom, a to predovšetkým predpisom o zachovaní poriadku a bezpečnosti osôb a majetku, ako aj zdravotným predpisom.

2. Pri privilegovaných vlakoch sa hraničné vybavovanie nevykonáva. Privilegované vlaky môžu byť sprevádzané príslušnými orgánmi zmluvných strán s právom vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok podľa odseku 1.

3. V prípadoch, keď bude privilegovaný vlak sprevádzaný príslušnými orgánmi zmluvných strán, musí zastaviť na stanovených miestach pre nástup a výstup týchto orgánov.

4. Železnice zmluvných strán zabezpečia, v prípadoch sprevádzania privilegovaných vlakov príslušnými orgánmi zmluvných strán, bezplatnú prepravu týchto orgánov po privilegovanej trati a podľa možnosti vyhradenie potrebných oddielov.

ČASŤ II

ŽELEZNICE

Článok 6

Privilegované vlaky nebudú zastavovať na území druhej zmluvnej strany s výnimkou mimoriadnych prípadov vyplývajúcich z prevádzkových a technických dôvodov alebo úloh pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice.

Článok 7

Pre chod privilegovaných vlakov po privilegovaných tratiach v situácii upravenej touto zmluvou budú prednostne využité trasy podľa platného cestovného poriadku. V prípade potreby vypracujú železnice zmluvných strán operatívne jeho úpravu. Cestovné poriadky alebo ich prípadné úpravy zapracované železnicami zmluvných strán budú včas oznámené príslušným orgánom zmluvných strán.

Článok 8

1. Koľajové vozidlá privilegovaných vlakov musia byť technicky spôsobilé podľa právnych predpisov zmluvných strán. Za technický stav týchto vozidiel zodpovedá železnica, ktorá využíva železničnú privilegovanú peážnu dopravu.

2. Žiadna zo železníc zmluvných strán nevykonáva odovzdávanie ani preberanie privilegovaných vlakov.

3. Železnice zmluvných strán sa dohodnú o postupe a pomoci, ak sa zistí, že koľajové vozidlo privilegovaného vlaku nie je spôsobilé chodu po privilegovanej trati.

Článok 9

Železnice zmluvných strán si poskytnú na základe žiadosti vzájomnú pomoc pri nehodách, prerušení prevádzky a poškodení privilegovanej trate.

Článok 10

1. Pre zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené pri prevádzkovaní železničnej privilegovanej peážnej dopravy podľa tejto zmluvy, platia primerane ustanovenia Dohody o železničnej doprave.

2. Zodpovednosť sa pri prevádzkovaní železničnej privilegovanej peážnej dopravy upravuje takto:

a) železnice zodpovedajú za škody spôsobené zavinením svojich zamestnancov. Ak bola škoda spôsobená zavinením zamestnancov oboch železníc alebo ak nemožno zistiť zamestnanca, ktorý škodu zavinil, zodpovedajú za ňu obe železnice rovnakým dielom,

b) za škody spôsobené zlým stavom infraštruktúry určenej na železničnú privilegovanú peážnu dopravu, ako aj zlým stavom koľajových vozidiel, zodpovedá železnica, ktorá je povinná udržiavať tieto zariadenia alebo koľajové vozidlá,

c) za škodu spôsobenú treťou osobou zodpovedá železnica tej zmluvnej strany, kde došlo k udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody,

d) každá železnica má právo na náhradu škody voči železnici druhej zmluvnej strany, ak je podľa právoplatného súdneho rozhodnutia povinná uhradiť škodu, za ktorú podľa predchádzajúcich ustanovení úplne alebo čiastočne zodpovedá. Rovnaké právo na náhradu platí, ak sa obe železnice dohodnú, aby jedna z nich prerokovala nároky na náhradu, aj keď železnica druhej zmluvnej strany úplne alebo čiastočne zodpovedá za škodu. Zmier, uznanie nárokov a rozhodnutí za omeškanie lehoty, ak sa týkajú práva na náhradu škody, zaväzujú železnicu druhej zmluvnej strany len v tom prípade, ak s nimi súhlasí alebo ak sa nevyjadrila napriek vyzvaniu v stanovenej lehote na dopyt železnice, ktorá prerokovávala nárok na náhradu škody.

3. Zisťovanie príčin vzniku mimoriadnych udalostí a železničných nehôd vzniknutých pri vykonávaní železničnej privilegovanej peážnej dopravy uskutočňujú spoločne a jednotne poverení zástupcovia oboch železníc, pričom títo zástupcovia majú pri výkone tejto činnosti rovnaké práva.

Článok 11

O úhrade za používanie železničných tratí a za služobné výkony poskytované železnicou druhej zmluvnej strany potrebné na vykonávanie železničnej privilegovanej peážnej dopravy uzavrú železnice osobitnú dohodu.

Článok 12

Na vykonávanie tejto zmluvy môže byť medzi železnicami zmluvných strán uzavretá osobitná dohoda.

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, pre hraničné vybavovanie platia primerane ustanovenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej 24. mája 1999 v Bratislave.

Článok 14

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Bratislave.

2. Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu písomne vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí uplynutím 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Ostrave 20. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Macejko v. r.

Za Českú republiku:

Jaromír Schling v. r.