Oznámenie č. 135/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003

135

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. marca 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2004 z 8. februára 2003 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. februára 2003 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 - 2005 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

5. Dodatok č. 1 zo 7. februára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6. Dodatok č. 2 zo 14. februára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 14. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekarenským zväzom.

7. Dodatok č. 3 z 12. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 11. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

8. Dodatok č. 3 zo 17. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 z 18. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku.

10. Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 21. mája 2002 uzavretej medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

11. Dodatok č. 11 z 31. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 - 1995 z 1. júla 1994 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.