Oznámenie č. 129/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2001 - 2004

Čiastka 61/2003
Platnosť od 16.04.2003
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 16. augusta 2002 na základe článku 12.

129

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. februára 2002 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2001 - 2004.

Program spolupráce nadobudol platnosť 16. augusta 2002 na základe článku 12.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.