Vyhláška č. 126/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska

Čiastka 59/2003
Platnosť od 12.04.2003
Účinnosť od 15.04.2003 do31.12.2018
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 373/2018 Z. z. vložil do zákona č. 483/2001 Z. z. nový § 123c, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 126/2003 Z. z.

OBSAH

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 31. marca 2003,

ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 42 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Účtovná závierka banky a pobočky zahraničnej banky sa predkladá v rozsahu podľa osobitného predpisu1) a v listinnej forme do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.

(2) Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa osobitného predpisu2) sa predkladá v listinnej forme do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.

(3) Mimoriadna účtovná závierka zostavená podľa osobitného predpisu1) sa predkladá v listinnej forme do 30. dňa odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

(4) Mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa osobitného predpisu3) sa predkladá v listinnej forme do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

(5) Priebežná účtovná závierka zostavená podľa osobitného predpisu4) sa predkladá v listinnej forme do 22 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(6) Priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa osobitného predpisu5) sa predkladá v listinnej forme do 60 dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

(7) Súvaha a výkaz ziskov a strát sa predkladajú ministerstvu aj elektronicky na diskete v programe MS Excel v štruktúre výkazov Súvaha Úč B 1-01 a Výsledovka Úč B 2-01 podľa osobitného predpisu.6)

§ 2

(1) Výkazy, hlásenia alebo prehľady z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie sa predkladajú ministerstvu takto:

Názov výkazu
(označenie výkazu)
Termín predkladania
Hlásenie o zostatkovej
splatnosti aktív a pasív7)
do 10. apríla
nasledujúceho
kalendárneho roka
Hlásenie o vlastných
zdrojoch8)
do 22 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Hlásenie o zatriedení
majetku a záväzkov9)
do 22 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Informácie
o akcionároch10)
do 30 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Informácia o štruktúre
konsolidovaného celku
alebo
subkonsolidovaného
celku11)
do 30 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Mesačná bilancia aktív
a pasív12) [Bil (NBS) 1-12]
do 15 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Mesačný výkaz ziskov
a strát13)
[Bil (NBS) 2-12]
do 15 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Mesačný výkaz
o úveroch v slovenských
korunách14)
[V (NBS) 3-12]
do 15 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Mesačný výkaz
o vkladoch a prijatých
úveroch v slovenských
korunách15)
[V (NBS) 5-12]
do 15 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka
Ročný výkaz o úveroch
podľa odvetvovej
klasifikácie
ekonomických činností
v slovenských
korunách16)
[V (NBS) 31-01]
do 31 . marca
nasledujúceho
kalendárneho roka
Ročný výkaz o vkladoch
a prijatých úveroch
podľa odvetvovej
klasifikácie
ekonomických činností
v slovenských
korunách17)
[V (NBS) 51-01]
do 31 . marca
nasledujúceho
kalendárneho roka
Prehľad o rozvoji
peňažného sektora
v Slovenskej republike18)
[E (NBS) 1-04]
do 10 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka

(2) Hlásenie o vlastných zdrojoch vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka a hlásenie o vlastných zdrojoch na konsolidovanom základe sa predkladajú ministerstvu v termínoch podľa osobitného predpisu.19) Hlásenie o zatriedení majetku a záväzkov vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladá ministerstvu v termíne podľa osobitného predpisu.20)

(3) Výkazy, hlásenia alebo prehľady podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú ministerstvu v listinnej forme.


§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júna 1999 č. 5307/1999-61, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstvu financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 201/1999 Z. z.).

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2) § 22 zákona č. 431/2002 Z. z.

3) § 17, 22 a 23 zákona č. 431/2002 Z. z.

4) § 18 zákona č. 431/2002 Z. z.

5) § 18, 22 a 23 zákona č. 431/2002 Z. z.

6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z).

7) Príloha č. 6 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach (oznámenie č. 475/2002 Z. z.).

8) Príloha č. 2 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

9) Príloha č. 2 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 696/2002 Z. z.).

10) Príloha č. 3 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 13/2002 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 702/2002 Z. z.).

11) § 1 ods. 4 opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 13/2002 (oznámenie č. 702/2002 Z. z.).

12) Príloha č. 1 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

13) Príloha č. 2 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

14) Príloha č. 3 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

15) Príloha č. 4 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

16) Príloha č. 19 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

17) Príloha č. 21 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

18) Príloha č. 37 k opatreniu Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 14/2002 (oznámenie č. 703/2002 Z. z.).

19) § 34 ods. 4 a 5 opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

20) § 18 ods. 5 opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 (oznámenie č. 696/2002 Z. z.).