Vyhláška č. 124/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

(v znení č. r1/c69/2003 Z. z.)

Čiastka 58/2003
Platnosť od 11.04.2003
Účinnosť od 15.04.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2003 r1/c69/2003 Z. z. Aktuálne znenie