122

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Dohoda nadobudla platnosť 18. februára 2003 na základe článku 18 ods. 1.

Medzinárodní smlouva č. 12

K oznámeniu č. 122/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené o potrebe spolupráce medzi obidvoma štátmi s cieľom poskytovať si vzájomnú dobrovoľnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach a

s vedomím, že tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet

Táto dohoda upravuje podmienky spolupráce a dobrovoľného poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

V tejto dohode sa používajú pojmy, ktoré majú takýto význam:

„mimoriadna udalosť“ – stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou ohrozujúcou život, zdravie, majetok alebo životné prostredie;

„strana žiadajúca o pomoc“ – štát zmluvnej strany, ktorého orgány žiadajú o pomoc;

„strana poskytujúca pomoc“ – štát zmluvnej strany, ktorého orgány vyhoveli žiadosti orgánov štátu druhej zmluvnej strany a poskytujú požadovanú pomoc;

„príslušný orgán“ – orgán štátu zmluvnej strany oprávnený na riadenie a koordináciu prác spojených s vykonávaním tejto dohody;

„vojenský personál“ – príslušníci vojsk civilnej ochrany (obrany) štátu zmluvnej strany;

„výbava“ – materiál, technické, dopravné prostriedky a výstroj určené na účely nasadenia a predmety osobnej potreby členov skupín na poskytnutie pomoci;

„skupina na poskytnutie pomoci“ – skupina odborníkov štátu zmluvnej strany na čele s vedúcim vrátane vojenského personálu určená na poskytnutie pomoci, zabezpečená nevyhnutnou výbavou;

„predmety pomoci“ – predmety určené na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc, poskytované na základe jej žiadosti.

Článok 3

Žiadosť o pomoc

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Orgány, ktoré sú oprávnené žiadať o pomoc, sú:

za Slovenskú republiku
predseda vlády Slovenskej republiky alebo
minister vnútra Slovenskej republiky,

za Ukrajinu
premiér-minister Kabinetu ministrov Ukrajiny alebo
minister pre otázky mimoriadnych situácií a ochrany obyvateľstva pred následkami černobyľskej katastrofy Ukrajiny.

(3) V žiadosti o poskytnutie pomoci sa špecifikuje najmä jej forma a rozsah.

(4) Príslušné orgány si vymenia zoznamy predmetov pomoci, ktoré môže dodať strana poskytujúca pomoc.

(5) Zmluvné strany si bez odkladu diplomatickou cestou oznámia zmenu príslušných orgánov.

Článok 4

Formy pomoci

(1) Pomoc sa poskytuje vyslaním skupín na poskytnutie pomoci, zaslaním predmetov pomoci alebo inou formou.

(2) Skupiny na poskytnutie pomoci možno nasadiť na vykonávanie záchranných prác, lokalizačných prác a na likvidáciu následkov mimoriadnej udalosti. Materiálne a technické zabezpečenie skupín na poskytnutie pomoci musí byť dostatočné na vykonávanie samostatnej činnosti na mieste najmenej počas 72 hodín. Po tomto čase alebo po vyčerpaní zásob strana žiadajúca o pomoc zabezpečí tieto skupiny potrebnými prostriedkami na ich ďalšiu činnosť.

Článok 5

Formy spolupráce

Zmluvné strany spolupracujú v súlade s ich právnym poriadkom a na základe zásad rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti

1. pri zmierňovaní rozsahu následkov mimoriadnych udalostí formou výmeny informácií vedecko-technického charakteru a spoločných rokovaní, seminárov, spolupráce na výskumných programoch, prípravy odborníkov v špeciálnych kurzoch a na spoločných cvičeniach s dôrazom na oblasť civilnej ochrany; na spoločné cvičenia sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody,

2. pri vypracúvaní spoločného systému opatrení na účel prevencie mimoriadnych udalostí a likvidácie ich následkov,

3. pri výmene informácií

a) o možnosti vzniku alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže mať následky aj na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) o pomoci zo strany medzinárodných organizácií,

c) o analýze možnosti vzniku mimoriadnych udalostí;

4. pri výmene vedcov a odborníkov,

5. pri výmene technológií,

6. pri výmene publikácií, prednášok a tematických výskumov,

7. pri príprave odborníkov,

8. pri inej činnosti týkajúcej sa mimoriadnych udalostí na základe súhlasu príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 6

Riadenie a koordinácia

(1) Príslušné orgány oprávnené na riadenie a koordináciu prác spojených s vykonávaním tejto dohody sú:

v Slovenskej republike
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

na Ukrajine
Ministerstvo pre otázky mimoriadnych situácií a ochrany obyvateľstva pred následkami černobyľskej katastrofy Ukrajiny.

(2) Orgány uvedené v článku 3 ods. 2 môžu splnomocniť iné orgány, aby žiadali o poskytovanie pomoci a prijímali žiadosti o poskytovanie pomoci.

(3) Všetky práce vykonávané na území štátu strany žiadajúcej o pomoc riadi príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

(4) Príkazy skupinám na poskytnutie pomoci strany poskytujúcej pomoc sa musia adresovať výlučne vedúcim týchto skupín, ktorí nariadia aj spôsob ich vykonávania.

(5) Príslušné orgány strany žiadajúcej o pomoc zabezpečujú skupinám na poskytnutie pomoci ochranu, bezplatnú lekársku starostlivosť a organizujú potrebnú súčinnosť.

Článok 7

Prekračovanie štátnych hraníc a pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany

(1) Skupiny na poskytnutie pomoci prekračujú spoločné štátne hranice na hraničných priechodoch stanovených v Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. júna 1995. Vo výnimočných prípadoch v koordinácii s hraničnými službami štátov zmluvných strán prekročenie štátnych hraníc je možné mimo hraničných priechodov.

(2) Preprava skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy a predmetov pomoci sa môže uskutočniť cestnou, železničnou, leteckou alebo vodnou dopravou.

(3) Prekračovanie spoločných štátnych hraníc členmi skupiny na poskytnutie pomoci sa uskutočňuje na základe preukazov totožnosti a zoznamov podpísaných splnomocnenými osobami príslušných orgánov. Prekračovanie spoločných štátnych hraníc príslušníkmi základnej vojenskej služby, ktorí patria k vojenskému personálu, sa uskutočňuje na základe preukazov totožnosti a zoznamov, ktoré predkladajú vedúci skupín na poskytnutie pomoci a ktoré sú podpísané veliteľmi vojenských jednotiek a opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom. Členovia skupiny na poskytnutie pomoci sa počas poskytovania pomoci môžu na území štátu druhej zmluvnej strany zdržiavať bez víza a povolenia na pobyt.

(4) Členovia skupín na poskytnutie pomoci sú oprávnení na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc nosiť uniformu, ak to patrí k ich obvyklému výstroju.

(5) Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 3 sa vzťahujú aj na osoby, ktoré pri mimoriadnej udalosti musia byť evakuované.

(6) Na členov skupín na poskytnutie pomoci počas celého obdobia ich pobytu na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc sa vzťahujú jeho vnútroštátne predpisy. Ak skupinu na poskytnutie pomoci tvorí aj vojenský personál, vzťahujú sa naň počas jeho pobytu na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc aj vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany poskytujúcej pomoc upravujúce jeho postavenie.

Článok 8

Preprava výbavy a predmetov pomoci

(1) Vedúci skupiny na poskytnutie pomoci pri prechode štátnych hraníc cez určený hraničný priechod predkladá colným orgánom štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc zoznam prevážanej výbavy a predmetov pomoci; ak sa cez štátne hranice prechádza mimo hraničného priechodu, treba tento zoznam čo najrýchlejšie odoslať príslušnému colnému orgánu najneskôr do troch dní od dátumu prechodu.

(2) Skupiny na poskytnutie pomoci nesmú vyvážať ani dovážať žiadny tovar okrem výbavy a predmetov pomoci.

(3) Výbava a predmety pomoci sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov vyberaných orgánmi štátov zmluvných strán, ako aj od dovozných a vývozných zákazov a obmedzení.

(4) Výbava, ktorá sa nespotrebuje, sa vyvezie späť. Ak sa výbava ponechá ako predmet pomoci strane žiadajúcej o pomoc, treba uviesť druh, typ, množstvo, ako aj miesto jej ponechania príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc; tento orgán to oznámi príslušnej colnici.

(5) Strana žiadajúca o pomoc umožní dekontamináciu výbavy skupín na poskytnutie pomoci. Ak dekontaminácia nie je možná, výbava sa ponechá na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.

(6) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na dovoz lekárenských preparátov, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné substancie, na územie štátu strany žiadajúcej pomoc a na vyvezenie nespotrebovaného množstva na územie strany poskytujúcej pomoc. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru v zmysle medzinárodných dohovorov o omamných látkach a psychotropných substanciách.

(7) Lekárenské preparáty, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné substancie, sa môžu dovážať iba v množstve potrebnom na naliehavú lekársku potrebu a môže ich použiť len lekársky personál. Nespotrebované lekárenské preparáty, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné substancie, sa musia vyviezť na územie štátu strany poskytujúcej pomoc.

(8) Akýkoľvek dovoz zbraní a munície na územie štátu strany žiadajúcej o pomoc okrem priemyselných trhavín je zakázaný.

Článok 9

Použitie lietadiel

(1) Lietadlá sa môžu použiť na presun skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy, predmetov pomoci a vykonanie záchranných prác.

(2) Každá zmluvná strana poskytuje lietadlám vykonávajúcim činnosti podľa odseku 1 povolenie na prelety ponad územie jej štátu, na odlety a pristátia v súlade s platným letovým plánom, bez povinnosti používať vstupné body, letové cesty, trate a medzinárodné letiská uvedené v publikovaných pravidlách štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Prelety lietadiel sa musia uskutočňovať v súlade s pravidlami, ktoré určuje Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a pravidlami štátu každej zmluvnej strany, ak v tejto dohode nie je uvedené inak.

(3) Príslušný orgán zmluvnej strany poskytujúcej pomoc informuje príslušný orgán zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc o rozhodnutí použiť lietadlá na poskytnutie pomoci a poskytuje informácie

a) o druhu, type a počte lietadiel,

b) o štáte registrácie a registrovej značke lietadla,

c) o posádke, cestujúcich a skupine na poskytnutie pomoci,

d) o výbave a predmetoch pomoci, ktoré sa nachádzajú na palube,

e) o čase odletu, plánovanej trase letu, mieste a čase pristátia,

f) o podanom letovom pláne.

(4) Strana poskytujúca pomoc je oslobodená od poplatkov za prelety, pristátia na letiskách a štarty lietadiel a taktiež za letové služby pri plnení úloh spojených s realizáciou tejto dohody.

Článok 10

Náhrada výdavkov

(1) Zmluvná strana poskytujúca pomoc nemá voči zmluvnej strane žiadajúcej o pomoc nárok na náhradu výdavkov za poskytnutú pomoc s výnimkou prípadov uvedených v článku 11 tejto dohody. To sa vzťahuje aj na výdavky vzniknuté spotrebovaním, poškodením alebo stratou materiálu.

(2) Ak sa zmluvná strana žiadajúca o pomoc rozhodne úplne alebo čiastočne uhradiť výdavky spojené s poskytnutím pomoci, bude zmluvná strana poskytujúca pomoc odškodnená prednostne.

(3) Po skončení prác spojených s poskytnutím pomoci príslušný orgán zmluvnej strany poskytujúcej pomoc predloží príslušnému orgánu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc písomnú správu o vykonaných prácach.

(4) Príslušný orgán zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc predloží príslušnému orgánu zmluvnej strany poskytujúcej pomoc záverečnú správu o udalosti obsahujúcu predovšetkým charakteristiku a príčiny vzniku mimoriadnej udalosti, druh a objem prijatej pomoci a výsledky vykonaných prác.

Článok 11

Náhrada škody

(1) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na majetku, ktoré spôsobil člen skupiny poskytujúcej pomoc v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto dohody, ak nebude určené, že škoda bola spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

(2) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na zdraví alebo smrti člena skupiny poskytujúcej pomoc, ku ktorým došlo v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto dohody.

Článok 12

Evakuované osoby

(1) Osoby evakuované z územia štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc na územie strany poskytujúcej pomoc dostanú až do svojho návratu potrebné zaopatrenie. Zmluvná strana žiadajúca o pomoc uhradí zmluvnej strane poskytujúcej pomoc náklady spojené s týmto zaopatrením a s návratom týchto osôb.

(2) Každá zmluvná strana je povinná prevziať späť evakuované osoby a osoby ich sprevádzajúce, ktoré prišli z územia jej štátu na územie štátu druhej zmluvnej strany. Ak ide o osoby, ktoré nie sú príslušníkmi opätovne prijímajúceho štátu, zostávajú podriadené rovnakému cudzinecko-právnemu štatútu ako pred prekročením štátnych hraníc.

Článok 13

Spoločná komisia

Na vykonávanie tejto dohody príslušné orgány zmluvných strán vytvoria spoločnú komisiu. Spôsob činnosti spoločnej komisie určia príslušné orgány zmluvných strán. Spoločná komisia plánuje a koordinuje vzájomné činnosti podľa tejto dohody.

Článok 14

Spojenie

Príslušné orgány štátov zmluvných strán prijmú spoločné opatrenia na organizáciu vzájomného spojenia, ako aj ich spojenia so skupinami na poskytnutie pomoci.

Článok 15

Riešenie sporov

Spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.

Článok 16

Vzťahy k iným medzinárodným zmluvám

Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, nie sú touto dohodou dotknuté.

Článok 17

Zmeny a doplnky

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vyhotoviť písomnou formou a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia odpovednej nóty potvrdzujúcej, že v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán boli splnené podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti dohody.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na práva, záväzky a činnosti, ktoré ku dňu skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Bratislave 5. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Kabinet ministrov

Ukrajiny:

Viktor Juščenko v. r.