121

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 5. marca 2003

o hodnotení jadrovej bezpečnosti

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 20 ods. 6 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje intervaly a rozsah vykonávania komplexného a systematického hodnotenia jadrovej bezpečnosti počas prevádzky jadrového zariadenia (ďalej len „hodnotenie jadrovej bezpečnosti").

§ 2

Intervaly a rozsah hodnotenia jadrovej bezpečnosti

(1) Hodnotenie jadrovej bezpečnosti sa vykonáva po uplynutí každých desiatich rokov prevádzky jadrového zariadenia, pričom je zamerané na

a) aktuálny stav jadrového zariadenia,

b) bezpečnostné analýzy,

c) kvalifikáciu zariadení,

d) riadené starnutie,

e) prevádzkovú bezpečnosť jadrového zariadenia,

f) využívanie skúseností z prevádzky iných jadrových zariadení a výsledkov výskumnej činnosti,

g) prevádzkovú dokumentáciu,

h) organizáciu a administratívnu správu,

i) zabezpečovanie kvality,

j) ľudský činiteľ,

k) havarijné plánovanie,

l) vplyv na životné prostredie.

Prevádzkovateľ predkladá správu o výsledkoch hodnotenia úradu do šiestich mesiacov po ukončení každého desaťročného cyklu od dátumu uvedenia jadrového zariadenia do prevádzky.

(2) Správa o výsledkoch hodnotenia jadrovej bezpečnosti obsahuje

a) hodnotenie jadrovej bezpečnosti v jednotlivých oblastiach podľa odseku 1,

b) záverečné hodnotenie podľa § 16.

§ 3

Aktuálny stav jadrového zariadenia

Hodnotenie aktuálneho stavu jadrového zariadenia je zistenie a hodnotenie stavu, v ktorom sa jadrové zariadenie nachádza v čase hodnotenia, a zahŕňa

a) aktuálny fyzický a technický stav stavieb, systémov a zariadení,

b) prínos zmien jadrového zariadenia, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, vykonaných od posledného hodnotenia,

c) rozsah a výsledky prevádzkových kontrol vybraných zariadení1) pred opakovaným spustením jadrového zariadenia do prevádzky a počas prevádzky,

d) prevádzkyschopnosť jadrového zariadenia, systémov a hlavných častí zariadení.

§ 4

Bezpečnostné analýzy

Hodnotenie bezpečnostných analýz je hodnotenie rozsahu, aktuálnosti a kvality bezpečnostných analýz obsahujúcich deterministické a pravdepodobnostné hodnotenie jadrovej bezpečnosti a zahŕňa

a) vykonané bezpečnostné analýzy,

b) použité vstupné údaje, podmienky a predpoklady, uvažované iniciačné udalosti,

c) použité analytické metódy, výpočtové programy a kritériá prijateľnosti.

§ 5

Kvalifikácia zariadení

Hodnotenie kvalifikácie zariadení je overenie splnenia požiadaviek na bezpečnostnú kategorizáciu daného zariadenia1) a zahŕňa

a) zoznam vybraných zariadení,

b) požiadavky na kvalifikáciu zariadení a verifikáciu kvalifikovaných zariadení,

c) aktuálny stav a funkčnosť kvalifikovaných zariadení,

d) vplyv porúch na kvalifikáciu zariadení,

e) plnenie kritérií na kategorizáciu vybraných zariadení.

§ 6

Riadené starnutie

Pri hodnotení riadeného starnutia sa analyzujú zmeny vlastností stavieb, systémov a zariadení, hodnotí sa ich schopnosť plniť určené funkcie a zahŕňa

a) dokumentáciu programu riadeného starnutia,

b) určenie stavieb, systémov a komponentov náchylných na starnutie,

c) výber a záznam údajov ovplyvňujúcich starnutie,

d) výsledky sledovania zvyškovej životnosti,

e) možnosti zmiernenia následkov procesu starnutia.

§ 7

Prevádzková bezpečnosť jadrového zariadenia

Hodnotenie prevádzky jadrového zariadenia je zamerané na preverenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a zahŕňa

a) systém identifikácie, klasifikácie a zaznamenávania bezpečnostne významných prevádzkových udalostí,

b) výber a záznam ostatných údajov o prevádzke so vzťahom k bezpečnosti vrátane údajov pre bezpečnostné analýzy,

c) systém analýzy koreňových príčin udalostí, spätnej väzby a modifikácií stavieb, systémov a komponentov na jej základe,

d) analýzy trendu prevádzkových údajov so vzťahom k bezpečnosti, bezpečnostných prevádzkových ukazovateľov, spoľahlivosti jadrového zariadenia, nepohotovosti zariadení a vplyvu ľudského činiteľa,

e) program pravidelného hodnotenia bezpečnosti a hodnotenia vnútorných a vonkajších rizík.

§ 8

Využívanie skúseností z prevádzky iných jadrových zariadení a výsledkov výskumnej činnosti

Hodnotenie je zamerané na analýzu systému spätnej väzby z prevádzky iných jadrových zariadení a z výsledkov výskumnej činnosti a zahŕňa

a) získavanie a využívanie informácií o udalostiach na iných jadrových zariadeniach,

b) získavanie a využívanie informácií z výsledkov výskumnej činnosti,

c) modifikácie vyplývajúce z udalostí na iných jadrových zariadeniach a z výsledkov výskumnej činnosti.

§ 9

Prevádzková dokumentácia

Hodnotenie prevádzkovej dokumentácie je preverenie zhody prevádzkovej dokumentácie s aktuálnym stavom jadrového zariadenia a so stanovenými kritériami na riadenie dokumentácie a zahŕňa

a) systém schvaľovania, zavádzania a evidencie zmien prevádzkových predpisov,

b) bezpečnostné limity a dovolené prevádzkové stavy,

c) súlad prevádzkových predpisov s limitmi a podmienkami bezpečnej prevádzky,

d) aktualizáciu stavu jadrového zariadenia a prevádzkových skúseností v prevádzkových predpisoch,

e) systém opatrení na pravidelnú previerku,

f) program zdokonaľovania obsahu, formy a štruktúry prevádzkových predpisov pre normálnu prevádzku, abnormálnu prevádzku a havarijné podmienky.

§ 10

Organizácia a administratívna správa

Hodnotenie organizácie a administratívnej správy obsahuje hodnotenie úrovne organizácie a riadenia v súlade so zásadami kultúry bezpečnosti a zároveň hodnotenie vykonaných organizačných a personálnych zmien u vybraných zamestnancov2) a ich prínosu a zahŕňa

a) organizačnú štruktúru a mechanizmy riadenia, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť,

b) dosiahnutie prevádzkových a bezpečnostných cieľov jadrového zariadenia,

c) uplatňovanie zásady priority bezpečnosti pred ekonomikou,

d) postupy spätnej väzby zistených nedostatkov v organizácii a riadení.

§ 11

Zabezpečovanie kvality

Hodnotenie zabezpečovania kvality jadrového zariadenia je vyhodnotenie plnenia programov zabezpečovania kvality1) a zahŕňa

a) riadenie zavádzania požiadaviek na zabezpečovanie kvality do praxe,

b) programy zabezpečovania kvality a dokumentáciu systému kvality.

§ 12

Ľudský činiteľ

Hodnotenie ľudského činiteľa je komplexné posúdenie vplyvu ľudského činiteľa v uplynulom období a prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a zahŕňa

a) dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov2) podľa limitov a podmienok bezpečnej prevádzky,

b) kvalifikačné požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov,

c) metodiku výberu odborne spôsobilých zamestnancov,

d) pravidelnú aktualizáciu dokumentácie slúžiacej na výcvik a školenie zamestnancov,

e) spôsob využívania spätnej väzby ako prevencie zlyhania ľudského činiteľa v programoch školení a výcviku,

f) dodržiavanie zásad kultúry bezpečnosti.

§ 13

Havarijné plánovanie

Hodnotenie havarijného plánovania je posúdenie havarijných plánov, pripravenosti zamestnancov, technických prostriedkov a zariadení na riadenie havárií s radiačnými následkami a zahŕňa

a) vnútorné a vonkajšie havarijné strediská,

b) stratégiu a organizáciu činnosti v havarijných podmienkach,

c) havarijné plány a predpisy a ich aktualizáciu,

d) havarijné cvičenia a školenia.

§ 14

Vplyv na životné prostredie

Hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie je posúdenie dodržiavania programu monitorovania životného prostredia v okolí jadrového zariadenia a zahŕňa

a) spôsob a výsledky monitorovania kontaminácie rádionuklidmi, úrovne žiarenia a úrovne ožiarenia obyvateľstva v okolí jadrového zariadenia,

b) zverejňovanie údajov o stave životného prostredia,

c) dodržiavanie limitov rádioaktívnych výpustí,

d) systém odozvy na neplánované výpuste.

§ 15

Záverečné hodnotenie

Záverečné hodnotenie obsahuje

a) prehľad zistených pozitívnych i negatívnych skutočností,

b) prehľad navrhovaných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,

c) prehľad rozhodujúcich skutočností na posúdenie úrovne dosiahnutej jadrovej bezpečnosti,

d) porovnanie hodnotených oblastí so stavom pri predchádzajúcom hodnotení,

e) výsledky celkovej úrovne dosiahnutej jadrovej bezpečnosti v hodnotenom období,

§ 16

Revízia bezpečnostnej správy

(1) Prevádzkovateľ na základe výsledkov hodnotenia vypracuje revíziu bezpečnostnej správy (§ 15 zákona).

(2) Prevádzkovateľ predloží úradu revíziu bezpečnostnej správy do šiestich mesiacov po vydaní písomnej správy o hodnotení.


§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Marta Žiaková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z. o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení.

2) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 317/2002 Z. z.Vydavateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, Župné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34, telefax: 02/52 44 28 53 – Vychádza podľa potreby – Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava – Administrácia: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18, 010 01 Žilina – Bankový účet: Ľudová banka, č. ú. 4220094000/3100 – Objednávky: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, telefón: 041/70 53 555, fax: 041/70 53 426 – Reklamácie: telefón: 041/70 53 600 – Infolinka Zbierky zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500 – Predajňa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Jesenského 5, 811 01 Bratislava, telefón: 02/54 41 29 06.Informácia odberateľom: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka vrátane registra a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej distribútorom. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní kompletného ročníka vrátane registra na základe skutočného počtu a rozsahu vydaných čiastok. Pri nezaplatení určeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové požiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebežne. Zasielanie sa začína vždy po spracovaní objednávky a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vždy pridelený registračný kód odberateľa. Reklamácie sa budú vybavovať do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatniť do 30 dní od dátumu doručenia nasledujúcej čiastky.