Vyhláška č. 120/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2003
Platnosť od 04.04.2003 do31.08.2008
Účinnosť od 01.05.2003 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. marca 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3, § 19 ods. 5, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z. a podľa § 11 ods. 4, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „stredná pedagogická škola," vkladajú slová „pedagogická a sociálna akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, stredná veterinárna škola, stredná škola podnikania,".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.".

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu" nahrádza citáciou „§ 56 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov".

4. V § 3 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťajú slová „pri stredných odborných učilištiach, súkromných a cirkevných školách aj".

5. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Návrhy na úpravu siete stredných škôl v oblasti svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva vždy do 30. júna roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bude ustanovená sieť pre nasledujúci školský rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak2a) alebo ak ďalej nie je ustanovené inak.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl.".

6. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Zriaďovateľ môže požiadať ministra školstva Slovenskej republiky alebo ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o súhlas s predložením návrhov na úpravu siete stredných škôl v oblasti svojej pôsobnosti aj v inom termíne, ako je ustanovené v § 3 ods. 4, ak ide o

a) regionálnu potrebu racionalizácie siete škôl,

b) rozhodovanie o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie v termíne do začiatku konania prijímacích skúšok2b) alebo

c) schválenie nového študijného alebo učebného odboru s účinnosťou od nasledujúceho školského roka.

(6) Zriaďovateľ zriaďuje alebo zrušuje strednú školu2c) v oblasti svojej pôsobnosti po predchádzajúcom určení siete stredných škôl ministerstvom školstva2d) alebo ministerstvom zdravotníctva.2)".

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2d znejú:

2b) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

2c) § 4a ods. 1 písm. a) a § 5a ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 78a písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

2d) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.".

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť" nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov".

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 7 ods. 6 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb." nahrádza citáciou „§ 3 ods. 13 a § 7a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov".

9. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 7.

10. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 13.

12. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

13. V § 31 ods. 4 piata veta znie: „Externe možno študovať aj v stredných školách, v ktorých nie je zavedené štúdium popri zamestnaní, okrem študijných odborov „veterinárstvo" a „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" a študijných odborov skupín „zdravotníctvo" a „umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba.".

14. V § 40 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7".

15. V § 40 ods. 4 sa slová „§ 3 ods. 1 až 4" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 až 6".

16. Slovo „pracovník" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanec" v príslušnom tvare okrem § 6 ods. 4.

17. Slová „orgány štátnej správy v školstve, ktoré školy odborne riadia", „orgán štátnej správy v školstve, ktorý školu odborne riadi", „orgán štátnej správy v školstve, ktorý stredné odborné učilište odborne riadi", „orgán štátnej správy, ktorý strednú školu odborne riadi" alebo „orgán štátnej správy" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „zriaďovateľ " v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2003.


Martin Fronc v. r.