Oznámenie č. 12/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických lástok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok

Čiastka 5/2003
Platnosť od 11.01.2003 do31.10.2008
Účinnosť do 31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

12

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

výnos z 11. decembra 2002 č. 13/2002, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok.

Výnosom sa ustanovuje zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Robert Nemcsics v. r.