Oznámenie č. 118/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu

Čiastka 54/2003
Platnosť od 02.04.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 12. marca 2003 č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov alebo surovín určených na ich výrobu a používanie analytických metód skúšania ukazovateľov ich zdravotnej neškodnosti a kvality pri výkone potravinového dozoru.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 10/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.