Oznámenie č. 112/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Rakúskom na rok 2002

Čiastka 52/2003
Platnosť od 29.03.2003
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 10. januára 2003 na základe článku 6 a na základe článku 1 je platné do 30. novembra 2004.

112

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. januára 2003 bolo v Bratislave podpísané medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky Finančné memorandum Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Rakúskom na rok 2002.

Memorandum nadobudlo platnosť 10. januára 2003 na základe článku 6 a na základe článku 1 je platné do 30. novembra 2004.

Do textu memoranda možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky, odbor zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, alebo na internetovej stránke www.vlada.gov.sk/phare.