Zákon č. 110/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)

Čiastka 51/2003
Platnosť od 28.03.2003
Účinnosť od 28.03.2003

OBSAH

110

ZÁKON

z 28. februára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa za slová „Zločinmi proti ľudskosti" vkladajú slová „na účely tohto zákona".

2. V § 6 ods. 1 sa slovo „jej" nahrádza slovom „ďalších".

3. V § 6 ods. 4 sa slová „(ďalej len „výbor")" nahrádzajú slovami „(ďalej len „určený výbor")".

4. V § 6 ods. 5 sa slovo „Výbor" nahrádza slovami „Určený výbor".

5. V § 6 ods. 6 v prvej vete sa slovo „Výbor" nahrádza slovami „Určený výbor" a v druhej vete sa za slovo „robí" vkladá slovo „určený".

6. V § 6 ods. 7 v prvej vete sa za slovo „Konanie" vkladá slovo „určeného", v druhej vete sa za slovo „predkladá" vkladá slovo „určený" a v tretej vete sa za slovo „konanie" vkladá slovo „určeného".

7. V § 8 písm. e) sa vypúšťajú slová „ak to ustanoví osobitný predpis,".

8. § 10 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Členstvo v správnej rade alebo dozornej rade zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady alebo dozornej rady,

b) písomným vzdaním sa členstva,

c) odvolaním z funkcie člena správnej rady alebo dozornej rady,

d) smrťou.

(4) Štatutárnym orgánom ústavu je predseda správnej rady.

(5) Členovia správnej rady a dozornej rady majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou v týchto orgánoch podľa osobitných predpisov.2a) Za výkon funkcie v správnej rade alebo dozornej rade patrí jej členovi odmena; výšku odmeny určujú stanovy ústavu. Náklady spojené s výkonom funkcie v správnej rade a dozornej rade sa uhrádzajú z rozpočtu ústavu.

(6) Výkon funkcie v správnej rade a dozornej rade sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.2b)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

2b) Napríklad § 136 Zákonníka práce.".

9. V § 11 sa za slovami „politických strán" spojka „a" nahrádza slovami „združených v Národnom fronte alebo funkcionárom".

10. V § 12 ods. 1 sa slová „predsedu a ôsmich" nahrádzajú slovom „deviatich".

11. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:

b) schvaľovať mzdový poriadok ústavu,".

12. V § 13 ods. 6 sa za slová „Členovia výboru" vkladajú slová „okrem predsedu výboru".

13. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu; má troch členov. Dvoch členov volí a odvoláva na návrh určeného výboru Národná rada Slovenskej republiky a jedného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozorná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu.".

14. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona".

15. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Ústav je povinný poskytnúť informácie alebo sprístupniť dokumenty podľa § 6 štátnym orgánom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.7a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 20 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

16. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Za vydanie kópie vyberá ústav poplatok v sume 2 Sk za každú aj začatú stranu. Tento poplatok je príjmom ústavu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

17. V § 27 ods. 1 sa slovo „šiestich" nahrádza slovom „ôsmich".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.