Oznámenie č. 101/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách

Čiastka 48/2003
Platnosť od 26.03.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.