Zákon č. 100/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 400/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 47/2003
Platnosť od 21.03.2003
Účinnosť od 01.01.2016

100

ZÁKON

z 27. februára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z. a zákona č. 138/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 43 ods. 2 písm. e) vo vete pred bodkočiarkou sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrhov prijatých v referende.39a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.