Vyhláška č. 1/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách

Čiastka 1/2003
Platnosť od 09.01.2003 do30.11.2006
Účinnosť od 10.01.2003 do30.11.2006
Zrušený 611/2006 Z. z.

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5, § 33 ods. 8, § 35 ods. 2, § 37 ods. 5, § 39 ods. 4, § 40 ods. 7, § 41 ods. 11 a § 49 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „ohlasovni požiarov“ vkladajú slová „alebo operačnému pracovisku“.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 13.

3. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Nepretržitý výkon služby v mestskom hasičskom a záchrannom zbore a v závodnom hasičskom útvare sa organizuje na zmeny. Zmena sa skladá zo zamestnancov zaradených na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov a najmenej z jedného družstva. Výkon služby na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov vykonávajú zamestnanci mesta zaradení v slúžiacej zmene mestského hasičského a záchranného zboru a zamestnanci právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby zaradení v závodnom hasičskom útvare (ďalej len „zamestnanec“). Striedanie zmien sa vykonáva za súčasnej prítomnosti zamestnancov, ktorí službu končia a ktorí do služby nastupujú. Pri striedaní zmien si zamestnanci vzájomne odovzdávajú nedokončené úlohy, hasičskú techniku, vecné prostriedky hasičskej jednotky (ďalej len „vecný prostriedok“) a ďalšie prostriedky určené na výkon služby. Zamestnanci vykonávajú službu v zmene podľa organizačného zaradenia určeného rozpisom služieb.“.

4. V § 3 ods. 8 písmeno a) znie:

a) na mestskom hasičskom a záchrannom zbore,“.

5. V § 3 ods. 9 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

6. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak sa v súvislosti so vzniknutou situáciou pri zásahu zníži akcieschopnosť hasičskej jednotky, privolávajú sa do pohotovosti na pracovisko alebo na výkon služby ďalší zamestnanci hasičskej jednotky z osobného voľna.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

8. V § 5 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „požiarov“ vkladajú slová „alebo operačné pracovisko“.

9. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ nahrádzajú slovami „Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hasičský a záchranný útvar“),“.

10. V § 5 ods. 1 písm. c) sa pred slovo „zmeny“ vkladajú slová „prehľady a“ a slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ sa nahrádzajú slovami „hasičského a záchranného útvaru“.

11. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačného strediska“.

12. V § 8 ods. 5 sa slová „Mestský hasičský a záchranný zbor“ nahrádzajú slovami „Hasičský a záchranný útvar“.

13. V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:

d) vyžaduje použitie vrtuľníka na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb alebo zdolanie požiaru prostredníctvom územne príslušného operačného strediska Hasičského a záchranného zboru; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom operačného strediska hasičského a záchranného útvaru,“.

14. V § 11 ods. 2 písm. l) sa slová „okresnému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „operačnému stredisku hasičského a záchranného útvaru;“.

15. V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

16. V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov“.

17. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

18. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov mestského hasičského a záchranného zboru“.

19. V § 22 ods. 1 sa za slovom „družstiev“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a operační dôstojníci mestského hasičského a záchranného zboru“.

20. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačný dôstojník mestského hasičského a záchranného zboru a“.

21. V § 24 ods. 1 písmeno b) znie:

b) krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľ družstva a o veliteľov závodných hasičských zborov,“.

22. V § 27 ods. 3 sa slová „operačnému stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnému pracovisku“.

23. V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „operačnom stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnom pracovisku“.

24. V § 28 ods. 2 písm. g) bode 3 sa slová „operačného strediska“ nahrádzajú slovami „operačného pracoviska“.

25. V § 29 ods. 7 sa slová „operačné stredisko“ nahrádzajú slovami „operačné pracovisko“ v príslušnom gramatickom tvare.

26. V § 31 ods. 2 sa slová na konci vety „mestskému hasičskému a záchrannému zboru“ nahrádzajú slovami „hasičskému a záchrannému útvaru“.

27. § 36 znie:

㤠36

Ostatná dokumentácia

Dokumentácia o zdolávaní požiarov, požiarny poplachový plán a povodňový plán záchranných prác sú uložené v operačnom stredisku okresného riaditeľstva alebo v operačnom stredisku hasičského a záchranného útvaru; dokumentácia o zdolávaní požiarov a výpis z požiarneho poplachového plánu sú prístupné v ohlasovni požiarov alebo na operačnom pracovisku závodného hasičského útvaru; výpis z požiarneho poplachového plánu a povodňový plán obce sú prístupné u zriaďovateľa obecného (mestského) hasičského zboru; povodňové plány záchranných prác jednotlivých okresov sú prístupné aj na operačnom stredisku krajského riaditeľstva.“.

28. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.“.

29. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 169/2002 Z. z.

TECHNICKÉ VYBAVENIE OPERAČNÉHO PRACOVISKA A OHLASOVNE POŽIAROV

P. č. Názov Operačné
pracovisko
Ohlasovňa
požiarov
1. Základňová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej energie
a s anténovým systémom
1 1*
2. Záložná základňová rádiostanica 1
3. Miestna telefónna linka tiesňového volania 1 1*
4. Dispečerské a signalizačné zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu 1 1*
5. Počítač na úrovni technického poznania s procesorom najmenej 633 MHz,
128 MB RAM, 15 GB HDD (z toho jeden server, ak je vybudovaná sieť)
1 1*
6. Monitor 15" (17") 1 1*
7. Zálohovací napájací zdroj UPS 1
8. Telefónna pobočková ústredňa (ak nieje už súčasťou objektu, v ktorom má
sídlo hasičská jednotka)
1
9. Samostatná telefónna linka verejnej telefónnej siete 1 1/1*
10. Záznamové zariadenie telefonických a rádiových hovorov 1
11. Tlačiareň 1 1*
12. Telefax 1
13. Modem najmenej 56 kb/s 1
14. Operačný systém (osobitne pre sieť, ak je zriadená), kancelársky softvér,
antivírusový program
1
15. Špeciálny softvér (napríklad nebezpečné látky) 1
16. E-mailová schránka s kapacitou najmenej 2MB 1 1*
*) Ohlasovňa požiarov sa vybavuje pri zriadení hasičskej jednotky so zamestnancami.

30. V prílohe č. 3 bod 22 znie:

„22. Spôsob vykonávania údržby a určenie jej časových intervalov určuje výrobca podvozku, nadstavby alebo agregátu. Pokyny výrobcu sú záväzné. Údržba sa vykonáva v hasičskej jednotke alebo dodávateľským spôsobom. O vykonaných kontrolách a údržbe podľa bodov 19 až 21 sa vedie záznam v dokumentácii.“.

31. V prílohe č. 5 sa body 11 až 25 označujú ako body 10 až 24.

32. V prílohe č. 5 v bode 18 sa slová „mestského hasičského zboru“ nahrádzajú slovami „hasičského a záchranného útvaru“.

33. V prílohe č. 9 sa vypúšťajú slová „X. Poradová príprava“ a slová „XI. Fyzická príprava“.

34. V prílohe č. 10 názov druhej časti znie:

„II. OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZMIEN, ČIAT A DRUŽSTIEV MESTSKÉHO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ÚTVAROV“.

35. V prílohe č. 11 názov znie:

„OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV A VELITEĽOV OBECNÝCH (MESTSKÝCH) HASIČSKÝCH ZBOROV“.

36. V prílohe č. 13 sa za slová „o hasičských jednotkách“ dopĺňajú slová „v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2003 Z. z.“.

37. V § 3 ods. 11 a 12, § 16 ods. 7, § 17 ods. 4, § 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 1 písm. c), § 25 ods. 2, § 28 ods. 4 a v § 38 ods. 4 sa za slovo „obecný“ vkladá slovo „(mestský)“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2003.


Vladimír Palko v. r.