Redakčné oznámenie č. r1/c43/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z.

Čiastka 43/2002
Platnosť od 07.03.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a majú byť namiesto slov „§ 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“ správne uvedené slová „Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3b majú byť namiesto slov „Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“ správne uvedené slová „§ 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.