Redakčné oznámenie č. r1/c34/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 36/2002 Z. z.

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 36/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Bod 29 má správne znieť:

29. V § 48 ods. 1 písm. c) sa číslica „5" nahrádza číslicou „4".".