Oznámenie č. 99/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia

Čiastka 39/2002
Platnosť od 01.03.2002 do30.09.2002
Účinnosť do 30.09.2002
Zrušený 575/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

99

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 77 ods. 6 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

výnos z 1. februára 2002 č. ÚGPZ - 398/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

Výnos upravuje zloženie posudkových komisií sociálneho zabezpečenia, ktoré vykonávajú odbornú činnosť, a to posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany. Súčasne sa ustanovujú podrobnosti o rokovaní uvedených komisií, a to lehota na zvolanie ich rokovania, spôsobilosť rokovať a uznášať sa, hlasovanie, ako aj priebeh rokovania posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos bude uverejnený v čiastke 7/2002 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.