Zákon č. 98/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 39/2002
Platnosť od 01.03.2002
Účinnosť od 01.03.2002

OBSAH

98

ZÁKON

z 5. februára 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z. a zákona č. 241/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 65 ods. 4 sa na konci pripája tento text:

„Počet hodín, ktorý v priemere denne slúži policajt s nerovnomerným rozvrhnutím základného času služby v týždni, je stanovený koeficientom, ktorý sa v danom roku počíta ako číslo osem hodín násobených počtom všetkých pracovných dní v roku a delených počtom všetkých dní v roku. Koeficient sa počíta s presnosťou na dve desatinné miesta.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.