Zákon č. 97/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Čiastka 39/2002
Platnosť od 01.03.2002
Účinnosť od 01.03.2002

OBSAH

97

ZÁKON

z 5. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku. S pozemkami sa vydávajú aj hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace lesnej výrobe, nachádzajúce sa v rozhodujúcom období na týchto pozemkoch, bez ohľadu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Oprávnenou osobou po Nemeckej evanjelickej a. v. cirkvi v Slovenskej republike a jej cirkevných organizačných jednotkách podľa odseku 1 je na vydanie veci podľa § 4 ods. 2 písm. i) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevné organizačné jednotky.".

3. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla 1960 č. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného výboru v Bratislave, finančného odboru, z 10. januára 1961 č. 293/1961, v spojení s rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto z 27. februára 1961.".

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty vybudované z prostriedkov štátu, ako aj hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace lesnej výrobe vybudované z prostriedkov štátu, nachádzajúce sa na lesných pozemkoch v rozhodujúcom období vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, bez ohľadu na neskoršiu zmenu ich skutočného využitia.".

5. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na vydanie veci uvedenej v § 1 ods. 3 a v § 4 ods. 2 písm. i) a v odseku 4 vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne najneskôr do 31. decembra 2002, inak právo zaniká.".

6. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „sú súčasťou lesného pôdneho fondu v národnom parku".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.