Oznámenie č. 94/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 38/2002
Platnosť od 28.02.2002
Redakčná poznámka

Podľa článku 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 11. decembra 2001.

94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júla 2001 bolo v Rige prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou.

Podľa článku 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 11. decembra 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/2001

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Spoločný výbor,

majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Lotyšskou republikou na druhej strane, podpísanú v Rige 19. apríla 1996, a Protokol 2 k tejto dohode týkajúci sa zrušenia ciel a výmeny poľnohospodárskych koncesií medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy v rámci Protokolu 2 a obsah niektorých položiek nachádzajúcich sa v prílohách k tomuto protokolu, vzhľadom na želanie Slovenskej republiky a Lotyšskej republiky ďalej prehĺbiť vzájomne výhodné obchodné a hospodárske vzťahy,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 2 týkajúci sa zrušenia ciel a výmeny poľnohospodárskych koncesií medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou sa mení a dopĺňa Doplnkovým protokolom č. 1 k Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou, v ktorom je uvedená recipročná výmena koncesií:

HS kód Opis výrobkov Kvóta Colná sadzba v rámci kvóty
0406 Syry a tvaroh 150 t 5 %
0713 10 90 Hrach (Pisum sativum) - ostatný 200 t 0 %
1602 Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv 100 t 10 %
1806 10 Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidla 200 t 10 %
1806 31 Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo v tyčinkách - plnené
1806 32 Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo v tyčinkách - neplnené
1806 90 Ostatné
1902 okrem 1902 40 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený 200 t 5 %
1905 30 Sladké sušienky; wafle a oblátky 100 t 0 %

Článok 2

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Potvrdzujúc týmto, podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Rige 23. júla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Kaspars Gerhards v. r.

Příloha 01

Príloha k č. 94/2002 Z. z.

DECISION No. 1/2001

of the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Slovak Republic

and the Republic of Latvia on Amendments to the Protocol 2 to the Free Trade Agreement

between the Slovak Republic and the Republic of Latvia

The Joint Committee

Having regard to the Free Trade Agreement between the Slovak Republic, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, signed in Riga on 19 April 1996, and Protocol 2 to this agreement concerning the abolishment of the customs duties and the exchange of agricultural concessions between the Slovak Republic and the Republic of Latvia,

Having in mind provisions of Article 38 of the Free Trade Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Latvia,

Whereas taking into account of changes within Protocol 2, the content of certain items contained in the Annexes to this Protocol,

Whereas the Slovak Republic and the Republic of Latvia wish to further deepen mutually beneficial trade and economic relations,

Has decided as follows:

Article 1

Protocol 2, concerning the abolishment of the customs duties and the exchange of agricultural concessions between the Slovak Republic and the Republic of Latvia is hereby changed and amended by the following Additional Protocol No. 1 to Protocol 2 of the Free Trade Agreement on the reciprocal exchange of concessions.

CN Code Description Quota Tariff rate within quota
0406 Cheese and curd 150 t 5 %
0713 10 90 Peas (Pisum sativum) - other 200 t 0 %
1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood 100 t 10 %
1806 10 Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter 200 t 10 %
1806 31 Other, in blocks, slabs or bars - filled &nbsp &nbsp
1806 32 Other, in blocks, slabs or bars - not filled &nbsp &nbsp
1806 90 Other &nbsp &nbsp
1902 ex 1902 40 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared 200 t 5 %
1905 30 Sweet biscuits; waffles and wafers 100 t 0 %

Article 2

This Decision shall be approved in accordance with the internal legal requirements of both Parties, and it shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes.

In witness whereof the undersigned plenipotentia-ries, being duly authorised thereto, have signed this Decision.

Done at Riga this 23 day of July 2001 in two authentic copies in the English language.

For the Slovak Republic:

Peter Brňo

For the Republic of Latvia:

Kaspars Gerhards