Oznámenie č. 82/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.06.2006
Zrušený 440/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Pôvodný predpis

27.02.2002