Oznámenie č. 81/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-1010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.06.2006
Účinnosť do 30.06.2006
Zrušený 440/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

81

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 7 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu (oznámenie č. 105/1998 Z. z.).

Týmto výnosom sa ustanovujú podmienky výroby a uvádzania kŕmnych zmesí do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 4/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.