Oznámenie č. 79/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002 do30.06.2012
Účinnosť do 30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

79

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

výnos z 21. januára 2002 č. 3322/2/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín.

Výnosom sa vymedzujú podrobnosti o vedení evidencie, posudzovaní, odskúšavaní, označovaní a uvádzaní do obehu prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.