Oznámenie č. 78/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín

Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

78

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

výnos z 21. januára 2002 č. 3322/1/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Výnosom sa podrobnejšie ustanovuje obsah, rozsah a spôsob pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.