Oznámenie č. 761/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

Čiastka 289/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2003 na základe článku 8 ods. 1.

761

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2003 na základe článku 8 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov podpísanej v Prahe 28. mája 2001.

K oznámeniu č. 761/2002 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

oceňujúc význam úsilia štátov Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode rozvíjať spoluprácu svojich inštitúcií zodpovedných za sledovanie kvality výrobkov a ochranu spotrebiteľa,

uvedomujúc si nutnosť zjednodušenia vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami,

vyjadrujúc svoju vôľu prispieť k dynamickému rozvoju zahraničného obchodu, a napomôcť tak naplnenie cieľov Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode, ako aj Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zodpovedné orgány za vykonávanie tejto dohody sú:

za Slovenskú republiku Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom hlavného hygienika Slovenskej republiky,

za Českú republiku Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky prostredníctvom Českej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a Štátnej veterinárnej správy a Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky prostredníctvom hlavného hygienika Českej republiky.

2. Zmluvné strany si písomne oznámia každú zmenu týkajúcu sa zodpovedných orgánov.

Článok 2

Výrobkami sa na účely tejto dohody rozumejú poľnohospodárske a potravinárske výrobky vyrobené v Slovenskej republike alebo v Českej republike, uvádzané do obehu za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú, že prostredníctvom svojich zodpovedných orgánov budú navzájom uznávať výsledky laboratórnych skúšok výrobkov uvedených v článku 2 vykonaných v laboratóriách, ktorých metódy skúšania sú akreditované príslušným národným akreditačným orgánom.

Článok 4

1. Uznanie výsledkov laboratórnych skúšok uskutočnia zodpovedné orgány na základe protokolu o skúške a etikety výrobku.

2. Zodpovedné orgány oboch zmluvných strán majú právo vyžadovať dodatočné laboratórne skúšky, prípadne dokumentáciu, ak protokol o skúške, ktorý bol vystavený podľa článku 3 laboratóriom štátu druhej zmluvnej strany, nebude obsahovať skúšky požadované právnymi predpismi preberajúcej strany.

Článok 5

Výsledky laboratórnych skúšok sa uvedú v protokole o skúške vyhotovenom v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025.

Článok 6

1. Zodpovedné orgány každej zo zmluvných strán majú právo vykonať náhodnú kontrolu dodávaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a to podľa právnych predpisov svojho štátu.

2. Ak budú pri kontrole zistené nedostatky, ktoré môžu ohroziť život laebo zdravie spotrebiteľov, zodpovedné orgány zmluvných strán majú právo prijať opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. O zistených nedostatkoch a opatreniach na ich nápravu sa budú zmluvné strany navzájom písomne informovať prostredníctvom zodpovedných orgánov uvedených v článku 1 tejto dohody.

Článok 7

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.

Článok 8

1. Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty o tomto schválení, najneskôr však 1. januára 2003.

2. Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku sa platnosť tejto dohody skončí dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky a Českej republiky alebo jedného z oboch štátov k Európskej únii.

Článok 9

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s článkom 8 ods. 1 sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov podpísanej v Prahe 28. mája 2001.

Dané v Bratislave 13. decembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Miroslav Radošovský v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Rudolf Jánský v. r.