Oznámenie č. 760/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2002 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 288/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2002 v súlade s článkom 2 nadobudne platnosť 1. januára 2003.

OBSAH

760

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 2002 bolo v Bratislave prijaté Rozhodnutie č. 1/2002 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce.

Rozhodnutie č. 1/2002 v súlade s článkom 2 nadobudne platnosť 1. januára 2003.

K oznámeniu č. 760/2002 Z. z.

ROZHODNUTIE č. 1/2002

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3

týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Spoločný výbor,

majúc na mysli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Lotyšskou republikou na druhej strane podpísanú v Rige 19. apríla 1996 a Protokol 3 k tejto Dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce pozmenený Dohodou medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 o pravidlách pôvodu tovaru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou a Rozhodnutiami č. 2/1999 a č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou;

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou;

majúc na mysli zmeny Harmonizovaného systému uplatňované od 1. januára 2002, týkajúce sa zmien, ktoré by mali byť zapracované v texte Protokolu 3;

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce s prílohami sa nahradí novým Protokolom 3 s prílohami, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jeho schválenie vládou príslušnej zmluvnej strany.

Potvrdzujúc týmto podpísaní splnomocnenci, na tento úkon plne oprávnení, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Bratislave 17. júla 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Kaspars Gerhards v. r.

PROTOKOL 3

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH:
HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Definície
HLAVA II DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY"
Článok 2 Všeobecné požiadavky
Článok 3 Kumulácia v Slovenskej republike
Článok 4 Kumulácia v Lotyšsku
Článok 5 Úplne získané výrobky
Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované tovary
Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8 Určujúca jednotka
Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje
Článok 10 Súpravy
Článok 11 Neutrálne prvky
HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12 Územný princíp
Článok 13 Priama doprava
Článok 14 Výstavy
HLAVA IV VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE
Článok 16 Všeobecné požiadavky
Článok 17 Postup na vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne
Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu
o pôvode
Článok 20a Účtovné delenie
Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
Článok 22 Schválený vývozca
Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 25 Dovoz po častiach
Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 27 Podporné dokumenty
Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentoch
Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 30 Sumy vyjadrené v eure
HLAVA VI DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI
Článok 31 Vzájomná spolupráca
Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 33 Riešenie sporov
Článok 34 Sankcie
Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 36 Colný podvýbor
Článok 37 Prílohy
Článok 38 Zmeny protokolu
Zoznam príloh
Príloha I Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II
Príloha II Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby
vyrobený výrobok získal štatút pôvodného výrobku
Príloha III Sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR. 1
Príloha IV Text vyhlásenia na faktúre

Spoločné vyhlásenia

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu:

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zostavovania alebo špeciálnych postupov;

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, časti, súčasti a podobne, ktoré sa používajú pri výrobe výrobku;

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrábaný výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii;

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky;

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnom hodnotení);

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo môžu sa vracať, ak sa získaný výrobok vyváža;

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo - ak nie je táto známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane;

h) „hodnotou pôvodných materiálov“ sa rozumie hodnota týchto materiálov určená podľa písmena g) mutatis mutandis;

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za materiály v strane;

j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov, ďalej nazývaného „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“;

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky;

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súčasne zasielané jedným vývozcom jednému príjemcovi alebo sú uvedené v jednom dopravnom doklade vzťahujúcom sa na ich dopravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené v jednej faktúre;

m) „územie“ zahŕňa teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa pokladajú za pôvodné v strane tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v tejto strane v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v tejto strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto strane v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve, Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a v Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohody medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 4

Kumulácia v Lotyšsku

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Lotyšsku, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Bulharsku, vo Švajčiarsku [vrátane Lichtenštajnska1)], v Českej republike, Estónsku, Európskom spoločenstve, Maďarsku, Islande, Litve, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenskej republike a v Turecku v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohody medzi Lotyšskom a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Lotyšsku presahuje operácie uvedené v článku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Lotyšsku nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Lotyšsku, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín, uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Lotyšsku predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Lotyšsku, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú nasledujúce výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné výrobky v nej zberané;

c) živé zvieratá tu narodené a chované;

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovaným;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami;

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h) upotrebené predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad;

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nej uskutočňovaných;

j) produkty vyťažené z morského dna mimo jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva ich využívať;

k) tovary v nej vyrábané výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmami „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g), sa chápu iba plavidlá,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane;

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany;

c) ktoré sú vlastnené najmenej na 50 percent štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany;

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň na 75 percent štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v Prílohe II. Vyššie uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získa štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri výrobe medziproduktu sa neberú do úvahy.

2. Nehľadiac na ustanovenia odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť pri výrobe výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu;

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia podľa ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania;

b) delenie a zostavovanie zásielok;

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov;

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu;

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia;

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže;

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek;

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov);

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie;

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly;

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu;

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti;

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na účely tohto protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pre zaradenie do nomenklatúry Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov, zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jednej položky, tvorí celok určujúcu jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z množstva rovnakých výrobkov zaradených v rovnakom čísle Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu brať každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom i obal, tak je zahrnutý do rovnakej položky aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, sa pokladajú za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované všeobecným pravidlom 3 pre interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa celok považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a) elektrická energia a palivo;

b) zariadenia a vybavenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar vracajúci sa späť je totožný s tovarom vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia strán na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 predtým, ako boli vyvezené, a

b) je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov, a

ii) celková hodnota pridaná mimo strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 percent ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia strán. Ak však pravidlo v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v Prílohe II, alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené touto dohodou sa týka iba výrobkov splňujúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územie krajín uvedených v článkoch 3 a 4. Ale výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku môžu sa prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takom území, ak zostali pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi neboli uskutočňované iné operácie ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez územie iné ako územie strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej strany je nevyhnutné preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného dopravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov;

ii) dátum vyloženia a preloženia tovaru a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa tovar nachádzal v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť doklady vyššie uvedené.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky vyvezené na výstavu do krajiny inej než sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4 a následne dovezené do strany, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca vyviezol tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine;

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane;

c) výrobky boli dovezené v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli vyvezené na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanovením hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej strany obvyklým spôsobom. Na dôkaz pôvodu je nevyhnutné uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov, a v ich priebehu výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov pôvodných v zmysle tohto protokolu v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodlieha v strane navráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v strane na materiály použité na výrobu, za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výhradne vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané, a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že ustanovenia tohto článku boli uplatnené na nepôvodné materiály použité pri ich výrobe a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatňujú rovnako na obaly v zmysle článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú tieto nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia taktiež nevylučujú použitie systému vývozných podpôr na poľnohospodárske výrobky, ak sú tieto podpory uplatňované pri vývoze v súlade s touto dohodou.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenia, ďalej uvádzané ako „vyhlásenie na faktúre“, vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať; text vyhlásenia na faktúre sa uvádza v Prílohe IV.

2. Nehľadiac na ustanovenie odseku 1, majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody bez toho, že by boli predložené dokumenty vyššie uvedené, v prípadoch ustanovených v článku 26.

Článok 17

Postup na vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo, na zodpovednosť vývozcu, ním zmocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho zmocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR.1 a žiadosť o jeho vystavenie, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov strán alebo krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak sú vyplnené ručne, je potrebné použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby tu neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je celé toto oddelenie vyplnené, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany, v ktorej je sprievodné osvedčenie vydávané, predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenia EUR.1 prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby overili pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu či akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Tiež zaručia, že tlačivá uvedené v odseku 2 sú správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza do odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR.1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne

1. Bez ohľadu na ustanovenie článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) je náležite preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických dôvodov.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR.1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej evidencii.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne musí obsahovať jednu z týchto fráz:

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“;

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“;

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“;

LV „IZDOTS PEC PREČU EKSPORTA“;

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“.

5. Fráza ustanovená v odseku 4 sa uvedie do odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z nasledujúcich slov:

DE „DUPLIKAT“;

EN „DUPLICATE“;

FR „DUPLICATA“;

LV „DUBLIKÄTS“;

SK „DUPLIKÁT“.

3. Slovo spomenuté v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ pôvodného osvedčenia EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR.1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno vymeniť pôvodný dôkaz o pôvode za jedno alebo viac pôvodných osvedčení EUR.1 na účely vývozu všetkých alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Výmenu pôvodného (pôvodných) osvedčenia (osvedčení) EUR.1 uskutoční colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovary nachádzajú.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používať metódu takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takéhoto povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takéhoto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre spomenuté v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak ide o výrobky pôvodné v stranách alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané ručne, je potrebné použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Ale schválený vývozca podľa článku 22 nemusí toto vyhlásenie podpisovať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo výnimočne po vývoze, ak je vyhlásenie predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu príslušných výrobkov.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej strany môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov. Vývozca, ktorý takéto oprávnenie získa, musí poskytnúť colným orgánom dostatočné záruky nevyhnutné na overenie štatútu pôvodu výrobkov i splnenie všetkých požiadaviek tohto protokolu.

2. Colné orgány majú právo podmieniť vydanie povolenia schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú využívanie tohto oprávnenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu kedykoľvek odobrať toto oprávnenie. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca naďalej neposkytuje všetky záruky spomenuté v odseku 1, nespĺňa podmienky spomenuté v odseku 2 alebo inak nesprávne používa svoje oprávnenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej strany.

2. Dôkazy o pôvode, predkladané colným orgánom dovážajúcej strany po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote je spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej strany prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej strany v súlade s postupmi platnými v tejto strane. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely realizácie tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2(a) pre interpretáciu Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, dôkaz o pôvode sa predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky posielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov pre uspokojenie osobných potrieb príjemcu alebo cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých zásielok a 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 27

Podporné dokumenty

Za dokumenty spomenuté v článku 17 ods. 3 a článku 21 ods. 3, ktoré dokazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu sa považovať inter alia

a) dokumenty o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovarov, tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva;

b) dokumenty preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené;

c) dokumenty preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v jednej zo strán, ak sa také dokumenty môžu použiť v súlade s národnými všeobecne záväznými predpismi;

d) sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode

a podporných dokumentoch

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný uchovať počas troch rokov dokumenty spomenuté v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty spomenuté v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1, sú povinné uchovať počas troch rokov žiadosti spomenuté v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej strany sú povinné uchovať počas troch rokov predložené sprievodné osvedčenie EUR.1 a vyhlásenie na faktúre.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných rozdielov medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely prepustenia dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Pre uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sa sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určia každou z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy sa oznámia každej zo strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 percent. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto protokolu, strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných orgánov pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej strany, ak je to možné tiež s uvedením dôvodov tejto požiadavky. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sú zaslané spolu so žiadosťou o overenie.

3. Overenie sa uskutočňuje colnými orgánmi vyvážajúcej strany. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak rozhodnú colné orgány dovážajúcej strany pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s tovarmi až do výsledku overenia, umožnia dovozcovi zaobchádzať s tovarom po splnení podmienok, ktoré pokladajú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o následné overenie budú informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či je možné v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v strane alebo v jednej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak nedostanú v prípadoch opodstatnených pochybností colné orgány dovážajúcej strany žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o overenie alebo ak nebude odpoveď obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie, okrem prípadov zapríčinených výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú pri overovaní podľa článku 32 a ktoré nebude možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto overenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej strany sa riadi právnymi predpismi tejto strany.

Článok 34

Sankcie

Každá osoba, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami, bude sankcionovaná.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé pre ich zachovanie v dobrom stave.

2. Ak sú, ako výnimka z ustanovení odseku 1, výrobky pôvodné v strane dovážané do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú colné orgány nové sprievodné osvedčenie EUR.1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s podmienkami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zaistiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré mu budú zverené.

2. Colný podvýbor je tvorený odborníkmi oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 37

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 38

Zmeny protokolu

Colný podvýbor môže zmeniť ustanovenia tohto protokolu.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 3

Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Poznámka 1:

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2 Ak je v stĺpci 1 uvedená skupina položiek alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zaradené v ktorejkoľvek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3 Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do tej istej položky, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4 Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá aj v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Ak sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovenia článku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa štatút pôvodu získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu. Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2 Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3 Ak pravidlo uvádza, bez ohľadu na poznámku 3.2, že sa môžu použiť „materiály akejkoľvek položky“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4 Ak pravidlo pôvodu v zozname určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Príklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5 Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak, samozrejme, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textil).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu sa vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nie je možné použiť ako východiskový materiál netkané textílie - a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6 Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4).

5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

o hodváb,

o vlna,

o hrubé zvieracie chlpy,

o jemné zvieracie chlpy,

o vlásie,

o bavlna,

o papierenské materiály a papier,

o ľan,

o pravé konope,

o juta a iné textilné lykové vlákna,

o sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,

o kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

o syntetické chemické vlákna,

o umelé chemické vlákna,

o syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,

o syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,

o ostatné syntetické chemické strižové vlákna,

o umelé chemické strižové vlákna z viskózy,

o ostatné umelé chemické strižové vlákna,

o priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

o priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

o výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej

fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,

o ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú použité priadze dva rôzne textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na takúto priadzu 20 %.

5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou plastovou fóliou“ je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2 Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napríklad gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;1)

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

7.2 Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;

c) krakovanie;

d) reforming;

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i,j) izomerizácia;

k) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710; odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T);

l) iba vo vzťahu k výrobkom položky 2710; odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním;

m) iba vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keď vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces;

n) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosférická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86);

o) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p) iba vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom oleja menej ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakčnou kryštalizáciou.

7.3 Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

PRÍLOHA II K PROTOKOLU 3

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody.

Preto je potrebné prihliadať na ostatné časti dohody.

Tabuľka 01

Poznámky pod čiarou

1. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

2. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodnej poznámke 7.2.

3. V poznámke 3 ku kap. 32 sa uvádza, že ide o prípravky, ktoré sa používajú na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich materiálov, za predpokladu, že nie sú zaradené do inej položky kap. 32.

4. „Skupinou“ sa myslí akákoľvek časť čísla oddelená od ostatných bodkočiarkou.

5. V prípade, že výrobok pozostáva súčasne z materiálov zaradených na jednej strane do položiek 3901 až 3906 a na druhej strane do položiek 3907 až 3911, uplatní sa toto obmedzenie na tú skupinu, ktorá podľa hmotnosti vo výrobku prevláda.

6. Za vysokotransparentné fólie budú považované fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom je menšia ako 2 %.

7. K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

8. Použitie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín používaných v strojoch na výrobu papiera.

9. Pozri úvodnú poznámku 6.

10. Pre pletené alebo háčkované výrobky, nie elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo iným spojením jednotlivých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie (ktorá bola nastrihaná do tvaru alebo sa jej tvar získal priamo), pozri úvodnú poznámku 6.

11. SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

12. Toto pravidlo platí do 31. decembra 2005.

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 3

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 × 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm a plus 8 mm. Použitý papier musí byť biely, bez obsahu buničiny, a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Kompetentné úrady strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara, alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiara identifikovať. Tiež musí obsahovať poradové číslo, tiež vytlačené, ktorého pomocou môže byť identifikované.

vzor01

vzor02

vzor03

PRÍLOHA IV K PROTOKOLU 3

TEXT VYHLÁSENIA NA FAKTÚRE

vzor04

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému

Ak, na základe zmien nomenklatúry, zmeny pravidiel pôvodu, ako sú uvedené Rozhodnutím č. 1/2002, spôsobia zmenu niektorého pravidla, ktoré platilo pred prijatím Rozhodnutia č. 1/2002, a tieto zmeny sa javia ako poškodzujúce záujmy príslušných sektorov, potom ak o to požiada jedna zo zmluvných strán v lehote do 31. decembra 2004, Spoločný výbor preskúma potrebu obnovenia podstaty príslušného pravidla platného pred prijatím Rozhodnutia č. 1/2002.

Spoločný výbor rozhodne o obnove príslušného pravidla v lehote troch mesiacov od podania žiadosti jednou zo zmluvných strán.

Ak sa obnoví pôvodné pravidlo, zmluvné strany zabezpečia právnu úpravu, ktorá umožní vrátiť dovozné alebo vývozné platby zaplatené za výrobky dovážané po 1. januári 2002, na ktoré sa dané pravidlo uplatnilo.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1)
Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

1)
Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

1)
Pozri doplnkovú vysvetlivku 4(b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.