Oznámenie č. 748/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie

Čiastka 281/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. novembra 2002 na základe článku 7 ods. 1.

748

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 2002 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie.

Dohoda nadobudla platnosť 14. novembra 2002 na základe článku 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru.