Oznámenie č. 742/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002 do31.12.2003
Najbližšie účinné znenie 01.01.2004
Zrušený 567/2003 Z. z.

742

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie zo 17. decembra 2002 č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (registrované v čiastke 119/1992 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 1993 č. 65/331/1993 (oznámenie č. 5/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy1), obce2) a vyššie územné celky3) (ďalej len „rozpočtová organizácia") a pre príspevkové organizácie1) a právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a hospodária ako príspevková organizácia podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „príspevková organizácia").

(2) Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie je prílohou k tomuto opatreniu.

POSTUPY ÚČTOVANIA

§ 2

Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva sa účtujú a vykazujú podľa tohto opatrenia v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností5) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.

§ 4

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy nákladov alebo výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov a výnosov, ktorých sa týkajú,

c) náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

d) náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 381 -Náklady budúcich obdobia 383 - Výdavky budúcich období,

e) výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 384 - Výnosy budúcich období a 385 - Príjmy budúcich období.

§ 5

Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu podľa § 24 ods. 2 zákona.

(2) Kurzové rozdiely sa neúčtujú pri nákupe a predaji cudzej meny za slovenskú menu.

(3) Na účtoch pohľadávok, záväzkov a finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávky a predaji finančného majetku so súvzťažným zápisom na účtoch nákladov alebo výnosov účtovnej jednotky, a to podľa charakteru pohľadávky, záväzku, finančného majetku alebo príslušného fondu.

(4) Kurzové rozdiely zistené pri uzavieraní účtovných kníh ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú

a) na finančných účtoch, účtoch pohľadávok a záväzkov, úverov a finančných výpomocí a na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 - Kurzové zisky za činnosť účtovej jednotky, ktorou je príspevková organizácia, rozpočtová organizácia zriadená podľa osobitného zákona6) a za podnikateľskú činnosť na ťarchu alebo v prospech príslušného fondu účtovnej jednotky podľa druhu činnosti,

b) na účtoch podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene zo súvzťažným zápisom na účte 909 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku.

(5) V účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie, sa o kurzových rozdieloch uvedených v odseku 4 neúčtuje.

§ 6

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,

b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa volia účty v rámci voľných účtových tried 7 a 8,

c) prostredníctvom účtu 395 - Vnútorné zúčtovanie,

d) kombináciou postupov podľa písmen a), b), a c).

(2) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

POSTUP PRI OTVÁRANÍ A UZAVIERANÍ ÚČTOVNÝCH KNÍH

§ 7

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvárajú účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív na účte 962 - Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 961 -Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Výsledok hospodárenia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 -Začiatočný účet súvahový.

(4) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad bežného účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtov účtovej skupiny 93 - Výsledok hospodárenia.

(5) Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

(6) Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

§ 8

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavierajú účtovnými zápismi.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú na ťarchu účtu 963 -Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti sa účtujú v prospech účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia. Zostatok účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia sa podľa toho, či sa dosiahol zisk alebo strata účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(3) Konečné zostatky účtov 211, 213, a 214 účtovej triedy 21, účtov 233 a 234 účtovej triedy 23 a účtov účtovej triedy 4 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.

(4) Konečné zostatky účtov 215, 216, a 219 účtovej skupiny 21 a účtov 235 a 237 účtovej skupiny 23 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia.

(5) Konečné zostatky účtov 217 a 218 účtovej skupiny 21 sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu 933 - Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov z minulých rokov.

(6) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový. Konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(7) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) zisťujú konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,

c) zistí základ dane z príjmov za podnikateľskú činnosť za účtovné obdobie ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 -Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť, s výnimkou účtu 591 - Daň z príjmov,

d) zistí účtovný výsledok hospodárenia prevodom nákladových účtov na ťarchu účtu 963 -Účet výsledku hospodárenia a prevodom výnosových účtov v prospech účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia uzavrie účtovníctvo účtovnej jednotky prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia na účet 962 - Konečný účet súvahový.

(8) Na základe údajov účtu 962 - Konečný účet súvahový, účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia a údajov analytickej evidencie sa zostavuje účtovná závierka.

(9) Na základe údajov účtu 962 - Konečný účet súvahový, účtu 963 - Účet výsledku hospodárenia, 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia, 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia, 933 Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov minulých rokov a údajov z analytických účtov alebo analytickej evidencie sa zostavuje účtovná závierka.

ÚČTOVNÉ ZÁSADY

§ 9

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) V účtovnej jednotke sa rezervy tvoria podľa osobitného predpisu.6) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(2) Rezerva sa účtuje v mene, v ktorej sa uskutoční plnenie. Ak sa účtuje rezerva v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(3) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(4) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Ak je použitie rezervy nižšie ako jej tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa zruší v prospech výnosov.

§ 10

Zásady pre tvorbu a používanie opravných položiek

(1) V účtovnej jednotke sa vytvárajú opravné položky podľa osobitného predpisu).

(2) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie ocenenia majetku účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam,

b) cenným papierom držaným do splatnosti,

c) podielom v iných než akciových spoločnostiach,

d) hmotnému majetku a nehmotného majetku,

e) k zásobám.

(4) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie.

(5) Opravné položky pri dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebením, napríklad odpisovaný majetok, sa tvoria ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia, ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nie je trvalé.

(6) Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra.

(7) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v cudzej mene. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(8) Opravné položky sa netvoria

a) na zvýšenie hodnoty aktív nad výšku ocenenia v účtovníctve,

b) k záväzkom,

c) k aktívam oceňovaným reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania.

(9) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(10) Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.

§ 11

Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie

Pri vytváraní analytických účtov a analytickej evidencie sa zohľadňujú potreby účtovnej jednotky najmä z hľadiska členenia, ak toto členenie nezohľadňujú priamo syntetické účty

a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou ako jeden rok,

b) cenných papierov podľa druhov a vrátane podľa emitentov,

c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti") do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

e) na slovenskú menu a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných papierov a vkladov do základného imania, podielov,

f) podľa položiek účtovnej závierky,

g) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie podľa osobitného predpisu,1)

h) podľa charakteru činnosti,1)

i) podľa osobitných predpisov.7)

§ 12

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný,

b) nehmotný,

c) finančný majetok.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú aj veci nadobudnuté nájomcom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,9) ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(5) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill"), ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom8) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(7) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) dlhové cenné papiere držané do splatnosti s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad obligácie a dlhopisy, vkladové listy a termínované vklady.

(8) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú

a) zásoby, vrátane náhradných dielcov,

b) krátkodobý finančný majetok účtovaný na účtoch účtovej triedy 2 - Finančné účty,

c) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov,

d) drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby.

§ 13

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú cenné papiere

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere"), a to

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere") sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti,

d) nadobudnuté v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti.

§ 14

Deriváty

(1) Derivát je finančný nástroj, ktorým je zmluva, podľa ktorej vzniká finančné aktívum jednej účtovnej jednotky a spravidla finančný záväzok inej účtovnej jednotky a spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, indexu finančného trhu, cenového indexu od úverového hodnotenia (ratingu) alebo od úverového indexu alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny úverových a trhových faktorov,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii,

(2) Za deriváty sa nepovažujú

a) repo obchody, ktorými sú úvery, pôžičky so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžičky cenných papierov zabezpečené prevodom hotovosti, predaje cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákupy cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluvy o nákupe, predaji, nájme hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné suroviny vrátane ropy, drahé kovy, energia, keď jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity.

c) poistné zmluvy alebo obvyklé zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(3) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých nadobúdateľovi plynie úžitok, ale ktoré pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia finančnú pozíciu nadobúdateľa.

(4) Deriváty sa sledujú na podsúvahových účtoch, účtujú na súvahových účtoch a výsledkových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania alebo ukončenia, uplatnenia práva, predaja alebo spätného nákupu. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy. Na podsúvahových účtoch sa deriváty sledujú odo dňa dohodnutia derivátu do dňa ich vysporiadania.

(5) Súvahové pohľadávky a záväzky sa v analytickej evidencii členia podľa jednotlivých derivátov. V súvahe sa pri pevných termínovaných operáciách účtujú až zmeny reálnej hodnoty ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií. Pri opciách sa nákup opcie sleduje na samostatnom analytickom účte k účtu 378 - Iné pohľadávky a predaj opcie (vystavená opcia) na samostatnom analytickom účte k účtu 379 - Iné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií. Zmeny reálnej hodnoty derivátov sa účtujú podľa povahy na ťarchu alebo v prospech účtov 373, 378, 379 so súvzťažným zápisom na účte 909 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Pri realizácii obchodu sa vysporiadajú oceňovacie rozdiely. Ak sa uplatní nákupná opcia, jej cena je súčasťou obstarávacej ceny aktíva. V ostatných prípadoch sa obstarávacia cena opcie účtuje do nákladov alebo výnosov.

§ 15

Zásada vzájomného započítavania

V účtovníctve a v účtovnej závierke účtovnej jednotky sa majetok a záväzky, náklady a výnosy, príjmy a výdavky vzájomne nezapočítavajú, s výnimkou

a) pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky, ktorou je príspevková organizácia, obec alebo vyšší územný celok voči tej istej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorých doba splatnosti je kratšia ako jeden rok, ak sú tieto pohľadávky a záväzky v rovnakej mene,

b) dobropisov (refundácií), ktoré sa týkajú konkrétnej nákladovej položky prípadne výnosovej položky a vzťahujú sa k účtovnému obdobiu, v ktorom sa náklad alebo výnos účtoval,

c) vzájomného započítania rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov podľa osobitného predpisu.1)

ÚČTOVNÉ METÓDY

§ 16

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú všetky náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do používania.

(2) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok,

c) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady,

d) dlhodobý hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe najatej veci; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok.

(3) Ocenenie jednotlivého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa zvyšuje o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku podľa osobitného predpisu.8) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,8) nezvyšuje sa obstarávacia cena tohto majetku.

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08; súčasne sa vykoná oprava odpisového plánu.

(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku; ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

(7) Dlhodobý majetok bezodplatne získaný účtovnou jednotkou pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení sa oceňuje obstarávacou cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak obstarávaciu cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Obdobne sa ocení dlhodobý majetok bezodplatne nadobudnutý od inej účtovnej jednotky.

§ 17

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade.

(3) Nevyfaktúrované dodávky zásob sa spravidla oceňujú podľa zmluvy.

(4) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú podľa kvalifikovaného odhadu ich úžitkovej hodnoty.

(5) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo, poistné.

(6) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto činnosti vzťahuje.

(7) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho zaúčtovania na sklad.

§ 18

Spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papierov určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov, napríklad prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi, postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi ich menovitou hodnotou a ich čistou obstarávacou cenou, a to obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sú súčasťou účtov, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie alebo diskont.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(8) Reálna hodnota cenného papiera určeného kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(9) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(10) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.

(11) Podielové cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť alebo majetkový podiel, ktorý účtovná jednotka spravuje (ďalej len „oceňovacie metóda vlastného imania"). Podielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Hodnota goodwillu zahrnutá v obstarávacej cene sa prevedie na účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Podielové cenné papiere sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti.

§ 19

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1) Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa osobitného predpisu8) alebo podľa času alebo podľa uskutočnených výkonov.

(4) Dlhodobý drobný nehmotný majetok a dlhodobý drobný hmotný majetok možno odpísať aj jednorázovo.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny hore sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtov 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku alebo 470 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia, sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 a v prospech účtu 211. V účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia, sa súčasne účtuje tvorba fondu reprodukcie na ťarchu účtu 901 a v prospech účtu 916 - Fond reprodukcie, ak sú odpisy zdrojom fondu reprodukcie.

OSOBITNÉ USTANOVENIA K POSTUPOM ÚČTOVANIA

§ 20

V účtovnej jednotke sa účtuje v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1 - Zásoby,

c) Účtová trieda 2 - Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 4 - Náklady rozpočtových organizácií,

f) Účtová trieda 5 - Náklady podnikateľskej činnosti,

g) Účtová trieda 6 - Výnosy podnikateľskej činnosti,

h) Účtová trieda 7 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

i) Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

j) Účtová trieda 9 - Fondy, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty.

k) Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

§ 21

(1) V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) dlhodobom hmotnom majetku a jeho technickom zhodnotení, ku ktorému má účtovná jednotka právo vlastníctva alebo právo správy, ak z neho plynie účtovnej jednotke ekonomický úžitok,

b) majetku, ktorý nie je vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky, z ktorého plynie účtovnej jednotke ekonomický úžitok a ktorý účtovná jednotka odpisuje podľa nájomnej zmluvy,

c) dlhodobom nehmotnom majetku a jeho technickom zhodnotení, ku ktorému účtovná jednotka nadobudla právo užívania za odplatu,

d) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

e) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

f) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku,

g) opravných položkách k dlhodobému majetku.

(2) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a majú zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na používanie a spĺňajú všetky podmienky podľa osobitných predpisov v oblasti stavebnej, ekologickej, požiarnej, bezpečnostnej a hygienickej.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtov 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 -Aktivácia dlhodobého hmotného majetku alebo 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, napríklad darovaním sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, ak na získaný majetok budú vynaložené obstarávacie náklady a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

§ 22

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(1) Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.

(2) Ak sú súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku aj výdavky na zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, účtujú sa tieto výdavky na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

§ 23

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania,

b) prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technické zhodnotenie,10) dopravné, montáž a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak ide o zastavenie obstarávania majetku.

(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním majetku,

b) penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním majetku,

c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) výdavky na vybavenie obstarávaného majetku zásobami,

e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného majetku do používania,

f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších nedostatkov,

h) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu8) nie sú výdavkami na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

(3) Náklady nájomcu na uvedenie veci do pôvodného stavu po skončení nájmu, sa jednorázovo odpíšu na ťarchu nákladov.

(4) V účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia sa pri obstaraní dlhodobého majetku účtuje súčasne použitie zdrojov fondu reprodukcie.

§ 24

Obstaranie finančného majetku

(1) O finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančný majetok, a to na účet

a) 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe,

b) 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

c) 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

d) 067 - Dlhodobé pôžičky,

e) 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

(3) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, sa účtujú na účtoch 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe alebo 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa podielu účtovnej jednotky na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

(4) Na účte 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú cenné papiere držané do splatnosti. Účtuje sa tu aj o cenných papieroch držaných do splatnosti so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

(5) Na účte 067 - Dlhodobé pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám.

(6) Na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej účtovná jednotka nemá podiel v ovládanej osobe, ani nevykonáva podstatný vplyv,

b) dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.

§ 25

Vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku stavby sa účtuje do nákladov na stavbu.

(2) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku trvalým vyradením veci, bez toho aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania a vyradená vec bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci. Miera odpisovania vyradenej veci je totožná s mierou odpisovania pôvodného majetku. Podobne sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku.

(3) Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov,11) jednorázovo sa odpíše obstarávacia cena do nákladov a ako úplne odpísaný sa bezodplatne prevedie nadobúdateľovi, ktorý ho neodpisuje.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtov

a) 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri likvidácii,

b) 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri predaji,

c) 548 - Manká a škody pri manku a škode,

d) 546 - Dary pri darovaní.

(5) Zostatková cena podľa odseku 4 sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(6) Pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa výdavky, ktoré boli účtované na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, jednorázovo odpíšu.

§ 26

(1) Pri predaji finančného majetku sa cena, o ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančný majetok, účtuje na ťarchu účtu 553 - Predané cenné papiere. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov v cene obstarania na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu príslušného fondu účtovnej jednotky, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané.

(2) Predaj finančného majetku, ktorý účtovná jednotka nadobudla bezodplatne, sa účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 06 - Finančné investície.

(3) Na účte 012 - Nehmotné výsledky výskumu a vývoja sa účtujú úspešné výsledky duševnej práce, ktoré nie sú predmetom priemyselných, autorských a iných oceniteľných práv. Na tomto účte sa o nich účtuje, ak sa

a) kúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorili vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo opakovaného predaja, ak nejde o výsledky na zákazku alebo o súčasť dodávky dlhodobého hmotného majetku.

(4) Softvér sa účtuje na účte 013 - Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, a to ak sa kúpil samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia, alebo ak sa vytvoril vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním.

(5) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú predmetom oceniteľných práv.

(6) Na účte 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 3 až 5. Na tomto účte sa účtuje aj goodwill.

(7) Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet

a) 021 - Stavby,

b) 022 - Stroje, prístroje a zariadenia,

c) 023 - Dopravné prostriedky,

d) 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov,

e) 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok,

f) 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok,

g) 031 - Pozemky,

h) 032 - Umelecké diela a zbierky.

(8) O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa právnych predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účte 032 - Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(9) Ako umelecké dielo sa neúčtuje

a) predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu,12)

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu,13)

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu,14)

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu.15)

(10) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 9 sa vzťahujú osobitné predpisy.16)

§ 27

Účtovanie pri nájme

(1) Pri účtovaní najatého majetku odpisovaného účtovnou jednotkou sa postupuje takto:

a) majetok prenechaný na užívanie sa u prenajímateľa prevedie z účtu účtových skupín 01, 02, 03, 07 a 08 na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky; ak sa k majetku účtovala opravná položka, zruší sa,

b) majetok prenechaný na užívanie sa v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom účtuje na ťarchu účtov účtových skupín 01, 02 a 03 a v prospech účtov účtových skupín 07a 08 a účtu 954 - Záväzky z nájmu v ocenení majetku u prenajímateľa uvedenom v zmluve,

c) majetok vrátený po zániku nájomnej zmluvy sa v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom účtuje v prospech účtu účtových skupín 01,02 a 03, na ťarchu účtu účtových skupín 07 a 08 a na ťarchu účtu 954 - Záväzky z prenájmu,

d) majetok vrátený po skončení nájmu sa v účtovnej jednotke, ktorá je prenajímateľom účtuje na ťarchu účtov účtových skupín 01, 02 a 03 a v prospech účtov účtových skupín 07 a 08, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné pohľadávky.

(2) Pri účtovaní nájomného, za majetok podľa odseku 1, sa postupuje tak, že celková suma za nájom dohodnutá v zmluve sa rozdelí na dve zložky, a to na zložku

a) zodpovedajúcu výške odpisov alebo sume na budúce odkúpenie majetku, ktorá sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom na ťarchu účtu 954 - Záväzky z prenájmu a u prenajímateľa sa účtuje v prospech účtu 378 -Iné pohľadávky,

b) nájomného, ktorá sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom na ťarchu účtu nákladov,

(3) Ak je zostatok na účtoch 954 - Záväzky z nájmu a 378 - Iné pohľadávky účtujú sa záväzky a pohľadávky podľa odseku 2 po skončení nájmu, v súlade s nájomnou zmluvou.

(4) Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu17) sa pri zániku zmluvy postupuje takto:

a) v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom sa účtuje zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 -Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku,

b) v účtovnej jednotke, ktorá je prenajímateľom sa účtuje technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok alebo 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 08 -Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku.

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

§ 28

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 - Zásoby sa účtuje skladovaný materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a skladovaný tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 - Materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovar vlastnej výroby sa účtujú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia, je potrebné ich dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

(6) Ako výrobok sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstva, hydina, psy a podobne.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 13 - Tovar sa účtuje všetko, čo účtovná jednotka zaobstaráva za účelom predaja.

(9) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob B účtovania zásob sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu a účtovná jednotka nie je v likvidácii alebo v konkurze.

(10) Spôsobom A sa účtujú nákupy zásob od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; nákup materiálu sa môže účtovať priamo na účet 112 - Materiál na sklade; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 - Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad vykonáva účtovná jednotka v obstarávacích cenách pri nákupoch alebo vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade alebo 132 - Tovar na sklade a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 554 - Predaný materiál. Hodnota predaného tovaru sa účtuje a ťarchu účtu 504 - Predaný tovar,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtu 548 alebo 460.

(11) Spôsobom A sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 -Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 alebo 211,

b) vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 alebo 211 a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby,

c) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 alebo 211, ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky určenej vnútorným predpisom prirodzených úbytkov; na ťarchu účtu 548 alebo 460, ak ide o inventarizačný rozdiel nad výšku určenú vnútorným predpisom, alebo ak účtovná jednotka nemá takýto vnútorný predpis; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtových skupín 61 alebo 211.

(12) Spôsobom B sa účtujú nákupy od iných subjektov takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 - Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob sa aktivujú; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 - Aktivácia,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 - Materiál na sklade a 132 -Tovar na sklade účtujú na ťarchu účtu 501 alebo 410 a 504 alebo 211; stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade súvzťažne s účtom 501 alebo 410; inventarizačný rozdiel nad stanovené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 61 alebo 211, alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 alebo 410 a na ťarchu príslušného účtu zásob.

(13) Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa na účtoch v účtovej skupine 12 - Zásoby vlastnej výroby neúčtuje a vynaložené náklady na výrobu sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 -Zmena stavu vlastnej výroby; stav zásob zistený podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby a v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vlastnej výroby; inventarizačný rozdiel nad určené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody; prebytok zásob sa účtuje súvzťažne s príslušnými účtami účtovej skupiny 61 -Zmena stavu vlastnej výroby.

(14) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny v priebehu účtovného obdobia zásob napríklad na skladových kartách, v dátových súboroch počítača a podobne.

(15) Pri uzavieraní účtovných kníh sa pri spôsobe A aj B účtovania zásob účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 - Materiál na ceste alebo 139 - Tovar na ceste. Nevyfaktúrované dodávky sa účtujú v prospech účtu 389 - Odhadné účty pasívne.

(16) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

(17) Ak sa použije spôsob A účtovania zásob, možno nákupy materiálu účtovať priamo na účet 112 - Materiál na sklade, nákupy zvierat na účet 124 - Zvieratá a nákupy tovaru na účet 132 - Tovar na sklade.

(18) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnú jednotku sa vedú v analytickej evidencii s uvedením miesta ich uloženia.

(19) O účtovanú cenu za spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady na spracovanie materiálu vykonané vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob na sklade.

(20) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané, došlé organizácii omylom a konsignačný tovar sa vedie v podsúvahovej evidencii s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

§ 29

Obsahové vymedzenie náplne syntetických účtov účtovej triedy 1

(1) Na kalkulačnom účte 111 - Obstaranie materiálu sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade.

(2) Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

(3) Na účte 119 - Materiál na ceste sa účtuje vyúčtovanie faktúry za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.18)

(4) Na účte 121 - Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch.

(5) Na účte 122 - Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 - Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(6) Na účte 123 - Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení pri účte 121 - Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(7) Na účte 124 - Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Pri spôsobe B účtovania zásob sa účtuje na tomto účte pri uzavieraní účtovných kníh.

(8) Na kalkulačnom účte 131 - Obstaranie tovaru sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky tovaru sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade.

(9) Na účte 132 - Tovar na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

(10) Na účte 139 - Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.19)

(11) V prospech účtu 191 - Opravná položka k materiálu sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám súvzťažne k účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položiek. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám sa účtuje na ťarchu účtu 191 - Opravná položka k materiálu súvzťažne k účtu 659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek.

ÚČTOVÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY

§ 30

(1) Majetok, s ktorým možno bezprostredne obchodovať, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo doba splatnosti je do jedného roka, bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci (ďalej len „finančný majetok") sa účtujú na účtoch účtovej triedy 2.

(2) Účet finančného majetku v cudzích menách sa vedie v účtovníctve v slovenských korunách aj v cudzích menách.

§ 31

Účtová skupina 20 - Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

(1) Na účtoch účtovej skupiny 20 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Štátna pokladnica.

(2) V rámci účtovej skupiny 20 sa účtuje o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, o zúčtovaní príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, o stave a pohybe prostriedkov na účtoch úverového krytia štátneho rozpočtu a o stave a pohybe prostriedkov na ostatných účtoch klientov štátnej pokladnice.

§ 32

Účtová skupina 21 - Finančné vzťahy z rozpočtového hospodárenia

(1) V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia sa účtujú v prospech účtu 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií

a) sumy limitov určených na financovanie výdavkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 214, ak sa výdavky hradia z výdavkových účtov na základe limitného oznámenia,

b) sumy prijatých dotácií na vkladový výdavkový účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 232,

c) sumy účtovaných odpisov na ťarchu nákladov účtovej triedy 4 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 901,

d) aktivácie nákladov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušného účtu majetku,

e) priame použitie zdrojov z osobitných účtov na úhradu výdavkov, ak sa prostriedky nepoužili prostredníctvom príjmov a výdavkov rozpočtu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušného zdroja.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia, sa na ťarchu účtu 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií účtuje

a) zníženie limitu, ak účtovná jednotka o limitoch účtuje so súvzťažným zápisom na v prospech účtu 214,

b) tvorba zdrojov k uhradenému dlhodobému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(3) Na ťarchu účtu 212 - Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku sa účtujú prostriedky obce alebo vyššieho územného celku poskytnuté na výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka") so súvzťažným zápisom v prospech účtu 231 - Základný bežný účet. V prospech účtu 212 sa suma výdavkov obce alebo vyššieho územného celku poskytnutá jej rozpočtovej organizácii účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 218 - Zúčtovanie výdavkov obcí alebo vyšších územných celkov. Vrátenie nepoužitých prostriedkov z výdavkového účtu rozpočtovej organizácie sa účtuje v prospech účtu 212 a na ťarchu účtu 231.

(4) Na ťarchu účtu 213 - Transfery príspevkovým organizáciám sa účtuje poskytnutie transferu príspevkovej organizácii.

(5) Na ťarchu účtu 214 - Limity rozpočtových výdavkov sa účtuje o limitných oznámeniach, ktoré oprávňujú účtovnú jednotku, ktorou je rozpočtová organizácia čerpať prostriedky z rozpočtového výdavkového účtu.

(6) V prospech účtu 215 - Zúčtovanie nedaňových príjmov sa účtujú sumy nedaňových príjmov účtovnej jednotky bez ohľadu na ich skutočnú úhradu so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu v účtovej triede 3.

(7) V prospech účtu 216 - Zúčtovanie daňových príjmov sa účtujú sumy daňových príjmov v súlade so zatriedením podľa osobitného predpisu1) ku dňu vzniku nároku na ich zaplatenie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 317 - Pohľadávky voči rozpočtovým príjmom daňovým alebo 386 - Časové rozlíšenie daňových a colných príjmov.

(8) V prospech účtu 217 - Zúčtovanie príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú príjmy realizované v súhrne za príslušný samosprávny celok.

(9) Na ťarchu účtu 218 - Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú výdavky realizované v súhrne za príslušný samosprávny celok.

(10) Na ťarchu účtu 219 - Zúčtovanie prevodov rozpočtových príjmov sa účtuje priznanie prevodu inkasovaných rozpočtových príjmov z vkladového príjmového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku na ich základný bežný účet v priebehu účtovného obdobia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 349.

§ 33

Účtová skupina 22 - Účty štátnej pokladnice

V rámci účtovej skupiny 22 sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov v slovenskej mene a v cudzej mene na účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk.

§ 34

Účtová skupina 23 - Rozpočtové účty

(1) Na účte 231 - Základný bežný účet sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na bežných účtoch obce alebo vyššieho územného celku s výnimkou prostriedkov na samostatných účtoch ich účelových fondov a prostriedkov z podnikateľskej činnosti, o ktorých sa účtuje v účtovej skupine 24.

(2) Na účte 232 - Vkladový výdavkový rozpočtový účet sa účtuje o prostriedkoch na bankových účtoch určených na realizáciu rozpočtových výdavkov na ťarchu účtu 232 a v prospech účtu 211 sa účtuje príjem prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom na výdavky ich rozpočtových organizácií. V prospech účtu 232 a na ťarchu účtu 211 sa účtuje vrátenie nepoužitých prostriedkov vkladového výdavkového rozpočtového účtu.

(3) V prospech účtu 233 - Výdavkový rozpočtový účet kapitálových výdavkov sa účtuje realizácia úhrad z čerpacích rozpočtových výdavkových účtov, ak sa kapitálové výdavky príp. iné výdavky realizujú na základe oddeleného limitu výdavkov.

(4) V prospech účtu 234 - Výdavkový rozpočtový účet bežných výdavkov sa účtuje realizácia všetkých rozpočtových výdavkov podľa odseku 3.

(5) Na ťarchu účtu 235 - Príjmový rozpočtový účet sa účtujú rozpočtové príjmy realizované na bankových účtoch, ktoré sa na konci účtovného obdobia prevádzajú na bilančný účet príslušného rozpočtu. Na tomto sa účtuje najmä o prostriedkoch rozpočtových príjmových účtov štátneho rozpočtu s výnimkou daňových a colných príjmov, o ktorých sa účtuje na účte 237.

(6) Na účte 236 - Príjmový vkladový rozpočtový účet sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na príjmových rozpočtových účtoch v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie, z ktorých sa prijaté príjmy prevádzajú v priebehu účtovného obdobia na základný bežný účet obce alebo vyššieho územného celku. Prijaté príjmy sa účtujú na ťarchu účtu 236. Rozpočtové príjmy na základný bežný účet sa účtujú v prospech účtov 395 alebo 348 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 219. Skutočne realizovaný prevod z bankového účtu sa účtuje na ťarchu účtov 395 alebo 348 a v prospech účtu 236.

(7) Na ťarchu účtu 237 - Príjmové rozpočtové účty daňových príjmov a colných príjmov sa účtujú rozpočtové príjmy prijaté na príslušné príjmové rozpočtové účty štátneho rozpočtu.

§ 35

Účtová skupina 24 - Ostatné bankové účty

(1) Na účte 241 - Bežný účet sa účtuje o peňažných prostriedkoch podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, o peňažných prostriedkoch príspevkovej organizácie na bankových účtoch s výnimkou účtov finančných fondov.

(2) Na účte 243 - Bežné účty finančných fondov sa účtuje o stave a pohybe peňažných prostriedkov na účtoch finančných fondov.

(3) Na účte 245 - Ostatné bežné účty účtujú účtovné jednotky, ktorými sú rozpočtové organizácie o stave a pohybe cudzích prostriedkov napríklad združených prostriedkov, prostriedkov miezd prevedených na konci účtovného obdobia a ďalších finančných.

(4) Ak má účtovná jednotka zriadený vkladový bankový účet v devízových prostriedkoch, sleduje sa na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom účtových skupín 23 a 24.

(5) Na účtoch účtových skupín 23 a 24 sa účtuje na základe oznámenia banky o prijatých alebo prevedených platbách. Pri účtoch týchto účtových skupín zachytávaných na jednom syntetickom účte ak sa používa viac bankových účtov používa sa pre každý z nich samostatný analytický účet.

§ 36

Účtová skupina 25 - Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok

(1) Na účte 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtujú krátkodobé vkladové cenné papiere majetkovej povahy, ktoré sú v čase obstarania splatné, prípadne určené na predaj najneskôr do jedného roka od ich obstarania, napríklad akcie, podielové listy.

(2) Na účte 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje stav, obstaranie, úbytok cenných papierov úverovej povahy, držaný za účelom obchodovania.

(3) Na účte 256 - Ostatné cenné papiere sa účtujú cenné papiere neuvedené v odsekoch 1 a 2, napríklad nakúpené opčné listy. Ak má účtovná jednotka v držbe nakúpené opčné listy, účtuje sa uplatnenie prednostného práva

a) na ťarchu účtu 420 - Služby, ak ide o účtovnú jednotku ktorou je rozpočtová organizácia,

b) na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady, ak ide o účtovnú jednotku, ktorou je príspevková organizácia alebo o podnikateľskú činnosť rozpočtovej organizácie,

c) na opciu do nákladov.

§ 37

Účtová skupina 26 - Peniaze

(1) Na účte 261 - Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí a poukážok na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozity, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom. K jednotlivým účtovným prípadom sa vyhotovujú pokladničné doklady. Na analytických účtoch sa vedie stav a pohyb valút, šekov a poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

(2) Účet 262 - Peniaze na ceste sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami účtovnej jednotky.

(3) Na účte 263 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, diaľničné nálepky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ako ceniny sa účtujú i nakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

§ 38

Návratné finančné výpomoci

(1) Na účte 271 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke, ktorej rozpočet je súčasťou verejného rozpočtu.

(2) Na účte 272 - Prijaté návratné finančné výpomoci sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu1).

(3) Na účtoch 273 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám, 274 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom a 275 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám sa účtuje poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých subjektov.

(4) Na účte 277 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám sa účtuje poskytnuté výpomoci v analytickom členení podľa jednotlivých osôb.

§ 39

Krátkodobé bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

(1) Na účte 281 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roka. V účtovnej jednotke, ktorou je obec a vyšší územný celok, sa prijatý bankový úver účtuje na ťarchu

a) účtu 231 - Základný bežný účet, ak suma vo výške poskytnutého úveru je prevedená na základný bežný účet,

b) účtu 321 - Dodávatelia, ak banka uhrádza jednotlivé faktúry priamo z úverového účtu sa v tomto prípade k účtu 281 vedú analytické účty podľa rozpočtovej klasifikácie.

(2) Pri vykonaných splátkach úverov sa triedenie podľa rozpočtovej klasifikácie zohľadní pri účte 231 - Základný bežný účet a pri účte 281 - Poskytnuté krátkodobé bankové úvery.

(3) V účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia, sa účtuje poskytnutý úver na účte 241 - Bežný účet, ak sa úver tento úver prevedie bankou na tento účet; ak sú z úverového účtu priamo hradené faktúry, účtuje sa takýto úver na účet 321 - Dodávatelia.

(4) Na účte 282 - Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky, alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Poskytnutie úveru sa účtuje v prospech účtu 282 - Eskontné úvery a na ťarchu príslušného bankového účtu účtovnej jednotky. Odovzdanie zmenky banke na eskont sa účtuje na ťarchu účtu 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere a v prospech účtu 312 - Zmenky na inkaso. Po prijatí avíza od banky o vykonanej úhrade zmenky alebo cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada poskytnutého úveru zápisom na ťarchu účtu 282 a v prospech účtu 313.

(5) Na účte 283 - Emitované krátkodobé dlhopisy sa účtuje o krátkodobých dlhopisoch, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka. U emitenta sa účtujú krátkodobé dlhopisy v prospech tohto účtu a na ťarchu účtu 375 - Pohľadávky z emitovaných dlhopisov.

(6) Na účte 289 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie, účtuje o prijatých pôžičkách poskytnutých od iných osôb ako bánk alebo pobočiek zahraničných bánk.

§ 40

Účtová skupina 29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

(1) Na účtoch účtovej skupiny 29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa účtujú opravné položky ocenenia krátkodobého finančného majetku vedeného na účtoch účtovej skupiny 25 a pri poklese, ktorý nie je trvalého charakteru.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 29 sa účtuje zrušenie opravných položiek, ak pominú dôvody na ich vytvorenie.

ÚČTOVÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

§ 41

Pohľadávky

(1) Na účte 311 - Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 312 - Zmenky na inkaso sa účtuje príjem zmeniek cudzích a zmeniek cudzích na vlastný rad od odberateľov a od iných dlžníkov.

(3) Na účte 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere bankou inkasované a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.

(4) Na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

(5) Na účte 315 - Pohľadávky voči rozpočtovým príjmom sa účtuje o rozpočtových príjmoch od právnických osôb a od fyzických osôb.

(6) Na účte 316 - Ostatné pohľadávky sa účtujú preddavky poskytnuté vnútroorganizačnej jednotke.

§ 42

Postup účtovania zmenky

(1) Zmenka ako cenný papier sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou a účtuje sa na účte 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície, na účte 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie alebo na účte 253 - Dlhové cenné papiere na predaj.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom, účtuje na účte 312 - Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 - Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 - Zmenky na úhradu alebo 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Predaj zmenky ako platobného prostriedku sa účtuje v prospech účtu 312 - Zmenky na inkaso.

(4) Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení jej menovitou hodnotou zníženou o diskont. Vzniknutý rozdiel sa účtuje vo vecnom a časovom rozlíšení v prospech výnosov 649 - Iné ostatné výnosy alebo 215 - Zúčtovanie rozpočtových príjmov alebo na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady alebo 480. V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom, sa súčasne účtuje jej záväzok voči banke v prospech účtu 232 - Eskontné úvery alebo 951 -Dlhodobé bankové úvery až do doby, keď zmenkový dlžník splatí eskontovanú zmenku.

(5) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo prevodom (indosamentom) zmenky, s výnimkou eskontu, sa účtuje na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky.

§ 43

Záväzky

(1) Na účte 321 - Dodávatelia sa účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku z obchodných záväzkových vzťahov. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové. V priebehu účtovného obdobia sa na tomto účte neúčtujú vzniknutý záväzok z obchodných záväzkových vzťahov a jeho úhrada, ak sa vedie evidencia záväzkov v knihe došlých faktúr. Na konci účtovného obdobia sa účtujú faktúry, ktoré neboli na konci účtovného roka uhradené. V prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia sa tieto zápisy stornujú. Podobným spôsobom sa postupuje aj na účte 325 - Ostatné záväzky.

(2) Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vydané účtovnou jednotkou a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom, kde zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je kratší ako jeden rok.

(3) Na účte 324 - Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od účtovnej jednotky, ktorá je odberateľom pred splnením jej záväzku.

(4) Na účte 325 - Ostatné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uplatnené reklamácie odberateľmi.

§ 44

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

(1) Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia voči zamestnancom, alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

(2) Na účte 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú iné ostatné záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov, ak sa priamo nepreplácajú.

(3) Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú iné ostatné pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.

(4) V prospech účtu 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 - Zákonné sociálne poistenie alebo 450 alebo na ťarchu účtu 525 - Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 -Zamestnanci. Na ťarchu účtu 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 331 - Zamestnanci.

§ 45

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

(1) Na účte 341 - Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591-Daň z príjmov.

(2) Na účte 342 - Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

(3) Na účte 343 - Daň z pridanej hodnoty sa účtuje

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky, ak je platiteľom dane, zo splatnej dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie voči daňovému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 316 - Ostatné pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0, 1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb,

b) daňový dobropis a ťarchopis pri oprave základu dane, podľa ktorého bol pôvodný záväzok účtovaný,

c) na ťarchu účtu podľa daňových dokladov nárok voči daňovému úradu na odpočet dane z pridanej hodnoty v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane daň na vstupe účtoval so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 - Dodávatelia, 325 - Ostatné záväzky, 379 - Iné záväzky, 954 - Záväzky z nájmu, 959 - Ostatné dlhodobé záväzky,

d) odvod dane daňovému úradu a nárok na vrátenie dane pri nadmernom odpočte na ťarchu tohto účtu,

e) tak, aby sa na jeho podklade preukázal daňovému úradu v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie na výstupe, odpočet dane v členení nároku na nadmerný odpočet podľa zdaňovacích období, zaplatené preddavky na daň, zúčtovanie dane z pridanej hodnoty, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie.

(4) Na účte 345 - Ostatné dane a poplatky sa účtuje

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči daňovému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 315 -Ostatné pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0, 1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb,

b) na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní,

c) na ťarchu tohto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči daňovému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 - Dodávatelia, 325 - Ostatné záväzky, 379 - Iné záväzky, 954 - Záväzky z nájmu, 959 -Ostatné dlhodobé záväzky,

d) tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal daňovému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie,

e) daň podľa osobitných predpisov,19)

f) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 - Ostatné nepriame dane a poplatky.

(5) Na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje priznanie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu. Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 916 - Fond reprodukcie majetku. Priznanie dotácie na prevádzku sa účtuje v prospech účtu 691 - Dotácie na prevádzku. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s jej úhradou. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu.

(6) Na ťarchu účtu 348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov sa účtuje priznanie dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci zo rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku .Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 916 - Fond reprodukcie majetku. Priznanie dotácie na prevádzku sa účtuje v prospech účtu 691 - Dotácie na prevádzku. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s jej úhradou. Na tomto účte sa účtujú aj ostatné záväzky voči rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

§ 46

Pohľadávky voči združeniu

Na účte 358 - Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.20) Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 47

Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(1) Na účte 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierová vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti.

(2) Na účte 368 - Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.20) Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 48

Iné pohľadávky a záväzky

(1) Na účte 373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií sa účtujú pohľadávky a záväzky.

(2) Na účte 375 - Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je emitentom dlhopisov

a) na ťarchu tohto účtu upísanie dlhodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 953 - Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou a upísanie krátkodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 283 - Emitované krátkodobé dlhopisy.

b) v prospech tohto účtu splácanie dlhopisov.

(3) Na účtoch 378 - Iné pohľadávky a 379 -Iné záväzky sa účtujú krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na účtoch pohľadávok a záväzkov uvedených v účtovej triede 3, napríklad sa tu účtuje

a) pohľadávka na náhradu škody od zodpovednej osoby so súvzťažným zápisom na účte 215- Zúčtovanie nedaňových príjmov, ak táto pohľadávka súvisí s hlavnou činnosťou ; ak súvisí s podnikateľskou činnosťou, účtuje sa v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy,

b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 460 - Manká a škody, ak tento záväzok súvisí s hlavnou činnosťou; ak súvisí s podnikateľskou činnosťou účtuje sa na ťarchu účtu 548 - Manká a škody,

c) pohľadávka z nájmu majetku záväzok podľa osobitného predpisu,8)

d) záväzok voči colnému orgánu na úhradu cla a daní vyberaných pri dovoze,

e) nákup a predaj opcií.

§ 49

Prechodné účty aktív a pasív

(1) Na účtoch 381 - Náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, 384 - Výnosy budúcich období alebo 385 - Príjmy budúcich období sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, ktorých výška, dôvod ich vzniku a účtovné obdobie je účtovnej jednotke známe. Ak účtovnej jednotke nie je známa ich výška, účtuje sa toto časové rozlíšenie na účtoch 388 - Odhadné účty aktívne a 389 - Odhadné účty pasívne v odhadnutej výške nákladov a výnosov v dvoch alebo viacerých po sebe idúcich účtovných obdobiach.

(2) Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

(3) Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, manká a škody.

(4) Na účte 381 - Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na zaradenie väčšieho rozsahu drobného dlhodobého hmotného majetku do používania v dôsledku rozšírenia vybavenia, vopred platené nájomné, predplatné. Náklady budúcich období sa účtujú na príslušný účet nákladov v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

(5) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil. Účtujú sa tu len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške. Účtuje sa tu napríklad nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí roka.

(6) Na účte 384 - Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov peňažných prostriedkov alebo na ťarchu účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti, ak sa už na tieto účty účtovali. Výnosy budúcich období sa účtujú v období, s ktorým hospodársky súvisia.

(7) Na účet 385 - Príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky.

(8) Na účte 388 - Odhadné účty aktívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú aktívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklé pohľadávky a výnos z týchto položiek patrí do tohto účtovného obdobia alebo je tento výnos preukázateľnou protipoložkou k účtovaným nákladom. Ide napríklad o pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám zahraničných poisťovní v dôsledku poistných udalostí, ak ešte nebola poskytnutá poistná náhrada a do dátumu uzavierania účtovných kníh nebola známa konečná výška poistnej náhrady. Účtujú sa tu aj výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie alebo toto bankové vyúčtovanie bolo chybné, ako aj odhad súm poplatkov za nájom licencií alebo iných majetkových práv, ak nie je ešte známa výška poplatkov.

(9) Účtovné prípady uvedené v odseku 8 sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtov 649 - Iné ostatné výnosy, 644 - Úroky, 651 -Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

(10) Na účte 389 - Odhadné účty pasívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú pasívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklý záväzok, napríklad nevyfaktúrované dodávky. Na tomto účte sa v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie alebo v účtovných jednotkách vykonávajúcich podnikateľskú činnosť účtujú aj nákladové úroky, s výnimkou úrokov z omeškania, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za dané účtovné obdobie alebo je bankové vyúčtovanie chybné, alebo ak nie je možné pri uzatváraní účtovných kníh určiť konečnú výšku záväzkov zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 544 - Úroky, 549 - Iné ostatné náklady alebo na ťarchu účtov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

§ 50

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet

(1) Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky na ťarchu účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položiek, zníženie opravnej položky alebo zrušenie v prospech účtu 659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek.

(2) Na účte 395 - Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy

a) medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácií účtovného systému účtovnej jednotky; tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok,

b) medzi hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou vykonávanou obcou alebo vyšším územným celkom.

(3) Na účte 396 - Spojovací účet pri združení sa účtujú účtovné prípady pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba a jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Na tomto účte sa účtuje u správcu združenia a jednotlivých účastníkoch združenia o vložených prostriedkoch a o operáciách združenia. Účtovanie na tomto účte sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.

§ 51

Účtová trieda 4 - Náklady rozpočtových organizácií

(1) V tejto účtovej triede sa účtujú prevádzkové náklady rozpočtových organizácií. Neúčtujú sa tu náklady spojené s vykonávaním podnikateľskej činnosti, náklady na obstaranie dlhodobého majetku a dotácie poskytované iným osobám.

(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie sa účtuje o všetkých nákladoch spojených s prevádzkou hlavnej činnosti na syntetických účtoch účtovej triedy 4 - Náklady rozpočtových organizácií štátu, obcí a vyšších územných celkov.

§ 52

Materiálové náklady

Na účte 410 - Materiálové náklady sa účtuje spotreba nakupovaného materiálu, elektrickej energie, vody, pary, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobnej povahy a náklady na pohostenie a dary. Do spotreby materiálu sa nezahŕňa predaný materiál a tovar v obstarávacej cene a poddodávky. Náklady na pohostenie a dary poskytované domácim aj zahraničným hosťom , zahŕňajú spotrebu predmetov reprezentačnej povahy. Nepatria sem náklady na pohostenie a dary, obstarávané za zahraničné platidlá a poskytované v zahraničí.

§ 53

Služby

Na účte 420 - Služby sa účtujú náklady na služby a práce nevýrobnej povahy, nájomné, výkony spojov, cestovné, náklady na pohostenie, občerstvenie a dary obstarávané za zahraničné platidlá a rôzne finančné náklady. Účtuje sa na ňom jednotný prídel do sociálneho fondu.

§ 54

Finančné náklady

Na účte 430 sa účtujú finančné náklady podľa rozpočtovej klasifikácie.

§ 55

Mzdové a ostatné osobné náklady

Na účte 440 - Mzdové a ostatné osobné náklady sa účtujú všetky požitky a mzdové (platové) nároky zamestnancov podľa rozpočtovej klasifikácie. Do mzdových nákladov sa zahŕňajú najmä

a) mzdy a náhrady mzdy,

b) naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy.

§ 56

Náklady sociálneho poistenia

Na účte 450 - Náklady sociálneho poistenia sa účtujú náklady sociálneho poistenia podľa rozpočtovej klasifikácie.

§ 57

Manká a škody

(1) Na účte 460 - Manká a škody sa účtujú

a) manká a škody na dlhodobom majetku,

b) manká a škody, ktoré presahujú určené normy prirodzených úbytkov zásob.

(2) Výška mánk a škôd sa účtuje nezávisle na tom, akú výšku mánk a škôd sú povinné nahradiť iné osoby. Náhrady mank a škôd sa na tomto účte neúčtujú.

(3) Ak sú na manká a škody na zásobách určené normy prirodzených úbytkov, účtujú sa na tomto účte len tie manká a škody, ktoré presahujú takto určené normy. Straty a škody na materiály do výšky určených normou prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 410 - Materiálové náklady. Straty a škody na tovare do výšky určenej normou prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtu 211 - Financovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov.

(4) Na účte 460 sa neúčtuje o vzniknutom schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa vždy účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe a o sume chýbajúcich cenných papierov, ak v súlade s právnymi predpismi boli obstarané na ťarchu rozpočtových prostriedkov. Od začatia umorovacieho konania sa tieto položky účtujú v oddelenej analytickej evidencii k príslušnému syntetickému účtu účtových skupín 06 a 25.

(5) Pri vyradení poškodeného alebo chýbajúceho dlhodobého majetku sa účtuje príslušná suma vo výške odhadnutej škody na ťarchu účtu 460 a v prospech účtu 201 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií štátu alebo 211 - Financovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov. Súčasne sa účtuje vyradenie poškodeného alebo chýbajúceho dlhodobého majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 01, 02 alebo 05 a na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

ÚČTOVÁ TRIEDA 5

§ 58

Náklady rozpočtových organizácií vynaložené na podnikateľskú činnosť a náklady príspevkových organizácií

(1) V účtovej triede 5 sa účtujú

a) v účtovných jednotkách, ktoré sú rozpočtové organizácie náklady , ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti,

b) v účtovných jednotkách, ktoré sú príspevkovými organizáciami náklady spojené s ich hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia sa tu neúčtujú náklady rozpočtového hospodárenia. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

(3) Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo nákladoch účtovaných podľa iných dokladov budú zahrnuté také sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad sumy za súkromné telefónne hovory, prepravné, nájomné, za dodávky elektrickej energie je možné postupovať tak, že ak sa

a) nároky, ktoré majú uhradiť zamestnanci, prípadne iné účtovné jednotky zistia pred zaúčtovaním príslušných vyúčtovaní (faktúr), sumy takýchto nárokov sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy

b) nezistia tieto sumy pred zaúčtovaním príslušných vyúčtovaní (faktúr), účtujú sa na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch účtovej triedy 3 sa znížia náklady v účtovej triede 5.

§ 59

Obsahové vymedzenie účtových skupín účtovej triedy 5

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti na zvolenom spôsobe účtovania o zásobách spôsobom A alebo spôsobom B.

(2) Pri uplatnení spôsobu A sa postupuje takto:

a) v priebehu účtovného obdobia spotrebúvané položky materiálu a tovaru sa bežne účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zistených pri inventarizácií a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob účtujú podľa svojho charakteru v súlade s postupmi účtovania v účtovej triede 1 - Zásoby.

(3) Pri uplatnení spôsobu B sa postupuje takto:

a) v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú na ťarchu účtov 501 -Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,

b) pri uzavieraní účtovných kníh začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 -Tovar na sklade sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; konečné stavy zásob materiálu a tovaru overené inventarizáciou sa účtujú na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v prospech účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 -Predaný tovar; prehľad o stave a pohybe zásob, ako aj mankách , prebytkoch a škodách poskytuje skladová evidencia.

(4) Na účtoch 502 - Spotreba energie a 503 - Spotreba ostatných neskladovatelných dodávok sa účtujú neskladovatelné nákupy.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 51 - Služby sa účtujú prvotné náklady za externé služby. Výnimku tvorí účet 513 - Náklady na reprezentáciu, kde sa účelovo sústreďujú náklady, ktoré sa týkajú reprezentácie a kde sa účtujú aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na účte 518 - Ostatné služby sa účtuje drobný majetok, ktorý účtovná jednotka účtovala v súlade s týmto opatrením.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 52 - Osobné náklady sa účtuje takto:

a) na účte 521 - Mzdové náklady sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách; do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy,

b) na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie sa účtujú záväzky vyplývajúce z povinnosti zamestnávateľa platiť sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov,

c) na účte 525 - Ostatné sociálne poistenie sa účtujú záväzky vyplývajúce z tohto poistenia,

d) na účte 527 - Zákonné sociálne náklady sa účtujú náklady na vyplatenie odstupného, odchodného a prídelu do sociálneho fondu,

e) na účte 528 - Ostatné sociálne náklady sa účtujú ostatné sociálne náklady a náklady na civilnú službu, ktoré sú vyplácané podľa osobitných predpisov.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 53 - Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a poplatky.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 54 - Ostatné náklady sa účtujú

a) na ťarchu účtu 541 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sumy záväzkov bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené, zmluvné pokuty a úroky z omeškania, poplatky z omeškania, penále a iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

b) na ťarchu účtu 542 - Ostatné pokuty a penále sa účtujú pokuty a penále podľa osobitných predpisov21) bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené.

c) na ťarchu účtu 543 - Odpis nevymožiteľnej pohľadávky sa účtuje odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky,

d) na účte 544 - Úroky sa účtujú úroky voči bankám, okrem úrokov, zahrnutých do obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku,

e) na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty sa účtujú kurzové rozdiely, ktoré vznikajú na účtoch pohľadávok a záväzkov pri inkase alebo platbe a na finančných účtoch, účtových skupín 24, 25 a 26 pri uzavieraní účtovných kníh,

f) na ťarchu účtu 546 - Dary sa účtuje bezodplatné odovzdanie majetku,

g) na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtujú manká na majetku okrem schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe, sumy chýbajúcich cenných papierov; náhrady manka a škody sa účtujú v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy; ak sú určené normy prirodzených úbytkov zásob, o týchto úbytkoch sa neúčtuje na účte 548. Úbytky zásob v rámci určených noriem prirodzených úbytkov sa účtujú podľa charakteru zásob na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu, 504 - Predaný tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

h) na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady sa účtujú ostatné položky, ktoré nie sú účtované na predchádzajúcich účtoch.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy a opravné položky sa účtuje takto:

a) na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie za podnikateľskú činnosť a v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie odpisy, zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia,

b) na ťarchu účtu 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie jeho zostatková cena; zostatková cena dlhodobého majetku v dôsledku škôd sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody,

c) na účte 553 - Predané cenné papiere a vklady sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch 061 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti, 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok, 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie, 253 - Dhové cenné papiere na obchodovanie a 256 - Ostatné cenné papiere v ocenení vedenom na týchto účtoch a 385 - Príjmy budúcich období pri predaji dlhových cenných papierov, ku ktorým je na účet 385 účtovaný prijatý alikvotný výnosový úrok; zároveň sa účtuje obstarávacia cena cenných papierov a vkladov na ťarchu účtu

901 - Fond dlhodobého majetku alebo účtu,

902 - Fond obežných aktív a v prospech príslušného fondu, na ktorého ťarchu boli pôvodne obstarané,

d) na účte 554 - Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu v ocenení obstarávacou cenou,

e) na ťarchu účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv sa účtuje tvorba rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 941,

f) na ťarchu účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položiek sa účtuje súvzťažne v prospech príslušných opravných účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám, 29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

(10) V účtovej skupine 59 - Daň z príjmov sa na ťarchu účtu 591 účtuje suma splatnej dane pri uzávierke účtovného obdobia, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 - Daň z príjmov a na ťarchu účtu 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov sa účtujú dane za minulé účtovné obdobia a v prospech tohto účtu vrátenie rozdielu dane za minulé účtovné obdobia.

ÚČTOVÁ TRIEDA 6

§ 60

Výnosy z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií a z činnosti príspevkových organizácií

(1) V prospech účtov účtovej triedy 6 sa účtujú výnosy z činnosti účtovnej jednotky, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

(2) Opravy výnosov minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 6.

§ 61

Obsahové vymedzenie účtových skupín triedy 6

(1) V prospech účtov účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a za tovar sa účtujú tržby na základe účtovných dokladov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob sa účtujú

a) prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby, zmena stavu zásob vyplývajúca z inventarizácie zásob nedokončenej výroby, polotovary, výrobky a zvieratá na konci účtovného obdobia alebo príslušného mesiaca v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob so súvzťažným zápisom na príslušné účty v účtovej triede 1; ak je hodnota zásob na konci príslušného obdobia vyššia ako na začiatku obdobia, účtuje sa rozdiel v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 alebo na ťarchu príslušných účtov tejto účtovej skupiny,

b) na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61, ak ide o použitie vlastných výrobkov na účely reprezentácie.

(3) V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu sa účtuje hodnota materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 - Spotreba materiálu podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(4) V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje služba uskutočnená vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, účtovej skupiny 51 - Služby, účtovej skupiny 52 - Osobné náklady, účtu 111 - Obstaranie materiálu, účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, účtu 042 -Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účtu 501 - Spotreba materiálu alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak ide o použitie vnútroorganizačných služieb na účely reprezentácie účtovnej jednotky.

(5) V prospech účtu 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

(6) V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú napríklad

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania,

b) poplatky z omeškania,

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov.

(7) V prospech účtu 643 - Platby za odpísané pohľadávky sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tento účet sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok.

(8) V prospech účtu 644 - Úroky sa účtujú úroky prijaté od banky a od iných dlžníkov.

(9) V prospech účtu 645 - Kurzové zisky sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(10) V prospech účtu 648 - Zúčtovanie fondov sa účtuje zníženie fondov.

(11) V prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy sa účtuje nárok na úhradu manka a škody od fyzických osôb a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, oprava významných položiek výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné položky a ostatné výnosy nezaúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny.

(12) V účtovej skupine 65 - Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky sa účtuje takto:

a) v prospech účtu 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 316 - Ostatné pohľadávky, účtu 311 - Odberatelia alebo účtu 388 -Odhadné účty aktívne,

b) v prospech účtu 652 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 316 - Ostatné pohľadávky,

c) v prospech účtu 653 - Tržby z predaja cenných papierov a vkladov sa účtuje predaj cenných papierov, účtovaných na účtoch účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok alebo 25 - Krátkodobý finančný majetok, so súvzťažným zápisom na účte 316 - Ostatné pohľadávky,

d) v prospech účtu 654 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál.

e) v prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva krátkodobého finančného majetku účtovaných na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok,

f) v prospech účtu 656 - Zúčtovanie zákonných rezerv sa účtuje rozpustenie rezervy, použitie rezervy alebo zníženie rezervy, ak pominuli dôvody, na ktoré bola vytvorená, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 941 - Rezervy.

g) v prospech účtu 659 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek sa účtuje čiastočné alebo úplné rozpustenie opravných položiek, keď pominuli dôvody, pre ktoré boli vytvorené, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám alebo na ťarchu účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

(13) Na účtoch účtovej skupiny 69 - Prevádzkové dotácie sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie príspevok na prevádzku.

ÚČTOVÁ TRIEDA 9

Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty

§ 62

Majetkové fondy

(1) Na účte 901 - Fond dlhodobého majetku sa účtuje najmä:

a) bezodplatné prevzatie dlhodobého majetku,

b) prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok.

(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie sa účtuje prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok na ťarchu účtu 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií v sumách vykázaných v obstarávacej cene na príslušných účtoch účtovej triedy 0 a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(3) V účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie sa účtuje použitie zdrojov k

a) dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku so súvzťažných zápisom na ťarchu účtu 916 - Fond reprodukcie,

b) dlhodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 914 - Fond rezervný.

(4) Na účte 902 - Fond obežných aktív sa v účtovných jednotkách, ktorými sú rozpočtové organizácie účtujú zdroje krytia obežných aktív hlavnej činnosti, najmä:

a) k bezodplatne prevzatým obežným aktívam,

b) k nakúpenému krátkodobému finančnému majetku.

(5) Zdroje krytia obežných aktív, ktoré sa používajú pri vykonávaní podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií sa účtujú na účte 903.

(6) Na účte 909 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sa účtuje podľa § 18 a 20.

§ 63

Finančné a peňažné fondy

(1) V účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie sa účtuje tvorba rezervného fondu zo zisku v prospech účtu 914 - Fond rezervný a na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(2) Na účte 912 - Fond sociálny sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu podľa osobitného predpisu.

(3) Na účte 916 - Fond reprodukcie sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie tvorba a použitie fondu v súlade s platnými právnymi predpismi; zdrojom fondu reprodukcie nie sú odpisy dlhodobého majetku u nájomcu, ale u prenajímateľa.

(4) Na účte 917 - Peňažné fondy sa v účtovných jednotkách , ktorými sú obce a vyššie územné celky účtuje tvorba a použitie týchto fondov. Tvorba fondov z prebytku hospodárenia sa účtuje na ťarchu účtu 933 - Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov minulých rokov.

(5) Na účte 918 - Ostatné finančné fondy sa účtuje tvorba a použitie združených prostriedkov.

§ 64

Osobitné fondy

(1) Tvorba a použitie prostriedkov štátnych fondov sa účtuje na účte 921 - Štátne fondy.

(2) Tvorba a použitie ostatných fondov sa účtuje na účte 922 - Ostatné osobitné fondy.

§ 65

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, z činnosti príspevkových organizácií a prevod zúčtovania príjmov a výdavkov obcí a vyšších územných celkov

(1) Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata za predchádzajúce účtovné obdobie sa účtuje na účet 931 - Účet výsledku hospodárenia. Neuhradená strata predchádzajúceho účtovného obdobia sa prevádza na účet 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtu 931. Použitie nerozdeleného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 931 so súvzťažným zápisom v prospech príslušných fondov.

(2) Ak sa neuhradená strata z minulých rokov uhradí na ťarchu zdrojov rezervného fondu alebo v účtovných jednotkách, ktorými sú obce alebo vyššie územné celky na ťarchu peňažných fondov, účtujú sa v prospech účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých rokov a na ťarchu účtu 914 - Fond rezervný alebo 91 7 - Peňažné fondy.

(3) Zostatky účtov 217 a 218 sa prevedú na konci účtovného obdobia pri uzavieraní účtovných kníh na účet 933 - Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov z minulých rokov. Ak má účet 933 pasívny zostatok, môže sa tento zostatok previesť v nasledujúcom účtovnom období na ťarchu účtov peňažných fondov, ak obec a vyšší územný celok má peňažné fondy. Ak má účet 933 aktívny zostatok, môže sa tento zostatok previesť v nasledujúcom účtovnom období na ťarchu peňažných fondov, ak obec a vyšší územný celok má peňažné fondy. Ku zmene zostatku účtu 933 dochádza najmä pri uzavieraní účtovných kníh po prevode nových zostatkov účtov 217 a 218 za bežné účtovné obdobie.

§ 66

Rezervy súvisiace s podnikateľskou činnosťou rozpočtových organizácií a činnosťou príspevkových organizácií

Na účtoch účtovej skupiny 94 - Rezervy súvisiace s podnikateľskou činnosťou rozpočtových organizácií a činnosťou príspevkových organizácií sa účtuje tvorba a použitie rezerv.

§ 67

Dlhodobé bankové úvery a pôžičky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 95 - Dlhodobé bankové úvery a pôžičky sa účtuje o

a) úveroch, ktoré majú dlhodobý charakter, o dlhodobých bankových úveroch, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek,

b) dlhodobých pôžičkách a záväzkoch z obchodného alebo neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

(2) Na účte 951 - Dlhodobé bankové úvery sa účtuje stav a pohyb dlhodobých úverov, ktoré sa poskytujú príspevkovým organizáciám, obciam alebo vyšším územným celkom. Úhrady splátky na čerpané úvery sa účtujú

a) v účtovných jednotkách, ktorými sú príspevkové organizácie na účte 241 so súčasnou tvorbou zdroja krytia dlhodobého majetku v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a na ťarchu účtu 916 - Fond reprodukcie,

b) v účtovných jednotkách, ktorými sú obce a vyššie územné celky zo základného účtu v prospech účtu 231 a na ťarchu účtu 951.

(3) Na účte 953 - Emitované dlhopisy sa účtuje u emitenta dlhopisov vydanie dlhopisov vo výške emisie súvzťažne s účtom 375 - Pohľadávky z emitovaných dlhopisov.

(4) Na účte 954 - Záväzky z nájmu sa účtuje pri nájme nehmotného majetku a hmotného majetku, ktorý využíva nájomca pre zabezpečenie príjmov po celé zdaňovacie obdobie ako celok.17) Výška záväzkov k prenajímateľovi sa účtuje v sume zostatkovej ceny prenajatého príslušného dlhodobého majetku a umoruje sa vo výške odpisov zaúčtovaných za príslušný dlhodobý majetok do nákladov.

(5) Na účte 955 - Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov pred splnením záväzku voči odberateľom.

(6) Na účte 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky.

(7) Na účte 959 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v iných účtoch účtovej skupiny 95 - Dlhodobé bankové úvery a pôžičky určený samostatný syntetický účet.

§ 68

Uzávierkové účty

Na účtoch 961 - Začiatočný účet súvahový, 962 - Konečný účet súvahový, 963 - Účet hospodárskeho výsledku, 964 - Saldo výdavkov a nákladov a 965 - Saldo príjmov a výnosov sa účtuje podľa § 7 a 8.

§ 69

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 sa sledujú dôležité skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorých poznanie je podstatné na posúdenie majetkovej situácie účtovnej jednotky, predovšetkým o využívaní cudzieho majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy alebo evidencia práv, o ktorých sa neúčtuje (hypotéky), alebo materiál, ktorého obstaranie, uschovanie, udržovanie a sledovanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad materiál civilnej ochrany.

(2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä

a) prijaté depozitá a hypotéky,

b) najatý majetok,

c) majetok zverený do úschovy,

d) zásoby prijaté na spracovanie,

e) prísne zúčtovateľné tlačivá,

f) materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia,

g) program 222,

h) deriváty,

i) záväzky zo zmluvných pokút a úrokov z omeškania,

j) pohľadávky zo zmluvných pokút a úrokov z omeškania,

k) odpísané pohľadávky,

I) poskytnuté záruky a iné pohľadávky,

m) prijaté záruky,

n) pohľadávky z poskytnutých záruk,

o) záväzky z lízingu,

p) pohľadávky z lízingu,

q) pohľadávky z pevných termínovaných operácií,

r) záväzky z pevných termínovaných operácií,

s) pohľadávky z opcií,

t) záväzky z opcií.

§ 70

Prechodné ustanovenia

(1) Zmenky účtované na účte 312 - Zmenky na inkaso vydané pred účinnosťou tohto opatrenia sa účtujú do ich splatnosti podľa účtovných postupov platných platných do účinnosti tohto opatrenia.

(2) Dlhopisy nadobudnuté pred účinnosťou tohto opatrenia sa účtujú do ich doby splatnosti podľa účtovných postupov platných do účinnosti tohto opatrenia; to neplatí pre kupónové dlhopisy, ktoré sa účtujú podľa doterajších predpisov do splatnosti najbližšieho kupónu.

§ 71

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30.júla 1992 č. V/20530/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (registrované v čiastke č. 19/1992 Zb.) v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/331/1993 (oznámenie č. 5/1994 Zb.).

§ 72

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie - vzor

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

4) § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

5) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

6) Zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

7) Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. ostatnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 264/1992 Zb.

9) § 489 až 496 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/1992 Zb.

10) § 33 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

14) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

15) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

16) Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon č. 383/1997 Z. z v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

17) § 28 ods. 3 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

18) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

19) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

20) § 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 309/1991 Zb.