Oznámenie č. 739/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 2.

739

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách.

Dohoda nadobudla platnosť 14. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.