Vyhláška č. 722/2002 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov

Čiastka 275/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

722

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

zo 6. decembra 2002

o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") podľa § 21 ods. 6, § 36 ods. 6, § 54 ods. 4 a § 56 ods. 2 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z. a zákona č. 530/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predbežné oznámenie obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania, administratívne informácie a ďalšie informácie.

§ 2

Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť, právne, ekonomické, finančné a technické podmienky, informácie o metóde verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a ďalšie informácie.

§ 3

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete verejného obstarávania, informácie o metóde verejného obstarávania vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk, informácie o uzavretej zmluve a ďalšie informácie.

§ 4

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete súťaže návrhov, právne, ekonomické, finančné a technické podmienky, typ súťaže návrhov vrátane kritérií na vyhodnotenie návrhov, administratívnych informácií, informácií o cenách, odmenách a porote, informácie o tom, či je súťaž návrhov časťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy a ďalšie informácie.

§ 5

Oznámenie o výsledku súťaže návrhov obsahuje údaje o obstarávateľovi, informácie o predmete súťaže návrhov, informácie o výsledku súťaže návrhov a ďalšie informácie.

§ 6

Úrad zverejní vzor predbežného oznámenia, vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, vzor oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov vo Vestníku verejného obstarávania.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rozália Molnárová v. r.