Nariadenie vlády č. 721/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania

Čiastka 275/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

OBSAH

721

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 83 ods. 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania sa mení takto:

V § 2 ods. 3 prvá veta znie:

„Podkladom na zverejnenie vo vestníku je prvopis oznámenia, ktorý obstarávateľ pošle doporučenou poštovou zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami1a) alebo doručí osobne. Ak obstarávateľ postupuje podľa § 44 ods. 4 zákona alebo § 49 ods. 2 zákona, prvopis oznámenia pošle faxom, elektronickými prostriedkami1a) alebo doručí osobne. Dátum odoslania prvopisu oznámenia preukazuje obstarávateľ.".

Poznámka pod čiarou k odkazu1a) znie:

1a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.