Vyhláška č. 718/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 508/2009 Z. z.

718

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení,

c) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

§ 2

(1) Táto vyhláška sa primerane vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby.1)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia v rozsahu, v akom sú upravené osobitnými predpismi,2) a na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3) pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.

§ 3

Rozdelenie technických zariadení

(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej len „technické zariadenie"), sa zaraďujú podľa ohrozenia4) do skupiny s

a) vysokou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina A"),

b) vyššou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina B") alebo

c) nižšou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina C").

(2) Rozdelenie technických zariadení zaradených podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

§ 4

Oprávnenie

(1) Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach, ktorou je výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie vyhradených technických zariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom, vykonáva podnikateľ5) na základe oprávnenia6) vydaného orgánom inšpekcie práce.

(2) Orgán inšpekcie práce vydá oprávnenie podľa odseku 1, ak podnikateľ splní požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení, ktoré overuje Technická inšpekcia vydaním odborného a záväzného stanoviska.7)

(3) Pred overením8) požiadaviek podľa odseku 2 podnikateľ poskytne tieto údaje:

a) názov, adresu a identifikačné číslo organizácie,

b) názov a adresu prevádzky (organizačnej zložky), pre ktorú sa žiada oprávnenie,

c) druh a rozsah požadovaného oprávnenia,

d) spôsob zabezpečenia výkonu činnosti, na ktorú podnikateľ žiada oprávnenie, v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení, z hľadiska

1. technického a technologického vybavenia,

2. organizačného zabezpečenia,

3. odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1.

§ 5

Technická dokumentácia

(1) Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia") podľa prílohy č. 2, ktorá sa spracúva v súlade

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení,

b) s odborným a záväzným stanoviskom vydaným Technickou inšpekciou, ak požiadavky na technické zariadenie nie sú upravené podľa písmena a)

(ďalej len „bezpečnostnotechnická požiadavka").

(2) Vyrábať, montovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie. Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa táto požiadavka vzťahuje iba na technické zariadenie skupiny A.

(3) Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii vydáva Technická inšpekcia na základe žiadosti9) a predloženia dvoch vyhotovení konštrukčnej dokumentácie potrebnej na posúdenie zhody s predpismi, najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.

§ 6

Výroba a dodávka technického zariadenia

(1) Ten, kto vyrába alebo dodáva (ďalej len „výrobca alebo dodávateľ") technické zariadenia, splní10) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ak zabezpečí:

a) pri výrobe a dodávke technického zariadenia dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek,

b) pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa § 4, organizačné štruktúry, určí zodpovednosť, postupy a procesy pre výrobu a dodávku11) potrebné na zaistenie bezpečnosti technických zariadení,

c) na každom vyrobenom, zmontovanom, rekonštruovanom alebo opravenom vyhradenom technickom zariadení vykonanie skúšok predpísaných bezpečnostným predpisom,

d) vedenie dokumentácie o výrobe, montáži a opravách a o výsledkoch prehliadok a skúšok, ktorú archivuje najmenej desať rokov,

e) vykonávanie práce odborne spôsobilými osobami,

f) aby zváračské práce na tlakových častiach vyhradených technických zariadení tlakových, nosných častiach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a žeriavových dráh, častiach vyhradených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a na oceľových konštrukciách12) vyhradených technických zariadení vykonali zvárači s úradnou skúškou,13)

g) pri zváraní používanie základných a prídavných materiálov s osvedčením.

(2) V priebehu výroby alebo pri dodávke vyhradeného technického zariadenia, na ktoré sa vyžaduje osvedčená konštrukčná dokumentácia podľa § 5, výrobca alebo dodávateľ musí umožniť Technickej inšpekcii overiť skutočnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia

a) poskytnutím požadovaných informácií o mieste a dátume výroby alebo dodávky, harmonograme výroby a o výsledkoch prehliadok a skúšok,

b) odskúšaním vyrábaného vyhradeného technického zariadenia.

(3) Kvalitu a vlastnosti častí technických zariadení, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a pri ktorých je to určené v osvedčenej konštrukčnej dokumentácii alebo bezpečnostnotechnickými požiadavkami, výrobca alebo dodávateľ preukazuje dokladmi o výsledkoch skúšok.

§ 7

Sprievodná technická dokumentácia

(1) Sprievodná technická dokumentácia technického zariadenia musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostnotechnickým požiadavkám a musí vždy obsahovať najmenej návod na jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Sprievodná technická dokumentácia časti vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať údaje potrebné na vydanie osvedčenia o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia.

(3) Dokumentácia súvisiaca s opravou vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať údaje podľa rozsahu vykonanej opravy uvedené v prílohe č. 3.

(4) Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie pre bezpečnostné príslušenstvo vyhradeného technického zariadenia tlakového určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 8

Prevádzka technického zariadenia

Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov,14) podmienky určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť

a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,

b) obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou,

c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,

d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č. 4,

e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia.

§ 9

Prehliadka a skúška technického zariadenia

(1) Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je typová skúška, prvá úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 5 až 10.

(2) Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opakovaným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži,

3. po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,

4. vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

(3) Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v prílohách č. 5 až 10.

§ 10

Typová skúška

(1) Vyhradené technické zariadenie

a) tlakové s výnimkou potrubí,

b) zdvíhacie vrátane časti vyhradeného technického zariadenia skupiny A a skupiny B s výnimkou žeriavovej dráhy,

c) elektrické slúžiace na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a väčším a slúžiace na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a väčším, rozvádzače a nevýbušné elektrické zariadenia,

d) plynové s výnimkou potrubí,

pri ktorom sa predpokladá sériová výroba viac kusov rovnakého vyhotovenia, podrobí sa overeniu, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii typu (ďalej len „typová skúška").

(2) Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, môže výrobca vykonať zmeny len po ich posúdení Technickou inšpekciou.

§ 11

Prvá úradná skúška a opakovaná úradná skúška

(1) Vyhradené technické zariadenie skupiny A po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním, Technická inšpekcia pred uvedením do prevádzky overuje,15) či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „prvá úradná skúška").

(2) Vyhradené technické zariadenie skupiny A Technická inšpekcia v ustanovených lehotách overuje,15) či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „opakovaná úradná skúška").

(3) Opakovaná úradná skúška vyhradeného technického zariadenia skupiny A sa vykonáva

a) podľa príloh č. 5, 7 a 10,

b) najneskôr po desiatich rokoch prevádzky vyhradeného technického zariadenia skupiny A,

c) v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou,

d) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky.

(4) Na vyhradenom technickom zariadení skupiny A, ktoré pred uvedením do prevádzky nebolo overené podľa odseku 1, opakovanú úradnú skúšku vykoná Technická inšpekcia najneskôr do jedného roku po jeho uvedení do prevádzky.

(5) Prvú úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku vykonáva Technická inšpekcia na základe žiadosti.

(6) Podmienky vykonávania prvej úradnej skúšky a opakovanej úradnej skúšky určuje Technická inšpekcia a vykonáva ich v termíne dohodnutom so žiadateľom.

(7) Ak vyhradené technické zariadenie skupiny A vyhovelo prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške, Technická inšpekcia vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané vyhradené technické zariadenie označí podľa § 13.

§ 12

Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou preveruje odborne spôsobilá osoba bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky s výnimkou prípadov, v ktorých je predpísaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška.

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonáva odborne spôsobilá osoba v rozsahu a v lehotách určených bezpečnostnotechnickými požiadavkami podľa príloh č. 5 až 10.

(3) O vykonanej odbornej prehliadke alebo o odbornej skúške odborne spôsobilá osoba vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje

a) jej meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky,

b) zistenia odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky,

c) záver o spôsobilosti vyhradeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

(4) Za odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku sa považuje aj prehliadka alebo skúška vykonaná odborne spôsobilou osobou (§ 18 ods. 2) po ukončení opravy vykonanej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a v prípadoch ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(5) Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku, odbornú skúšku a prehliadku alebo skúšku podľa odseku 4; jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

§ 13

Označenie vyhradeného technického zariadenia

(1) Vyhradené technické zariadenie, ktoré vyhovelo typovej skúške, prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške, Technická inšpekcia označí a vydá osvedčenie9) o zhode s typom alebo s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(2) Označenie vyhradeného technického zariadenia sa skladá zo symbolu „TI" a posledného dvojčísla roku, v ktorom bola vykonaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška.

(3) Označenie a nápisy ľahko zameniteľné s označením podľa odseku 2 sa na vyhradenom technickom zariadení nesmú umiestňovať. Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa označenie vykoná v konštrukčnej dokumentácii.

§ 14

Odborná spôsobilosť

(1) Práce pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách a údržbe a odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „činnosť") na technickom zariadení vykonáva iba osoba, ktorá spĺňa požiadavky prílohy č. 11 a je oboznámená so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení16) (ďalej len „odborná spôsobilosť").

(2) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje preukazom alebo osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce, Technickou inšpekciou a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa osobitného predpisu17) (ďalej len „oprávnená osoba").

(3) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba oznámi žiadateľovi dátum, čas a miesto overovania odbornej spôsobilosti najmenej 15 dní pred jeho konaním.

(4) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba overí odbornú spôsobilosť žiadateľa po poskytnutí dokladu o dosiahnutom odbornom vzdelaní, potvrdenia o jeho odbornej praxi a potvrdenia o jeho zdravotnej spôsobilosti na požadovanú činnosť.

§ 15

Skúšobný technik výrobcu

(1) Skúšobný technik výrobcu vyhradeného technického zariadenia vykonáva po ukončení výroby

a) stavebnú skúšku a prvú tlakovú skúšku technického zariadenia tlakového,

b) montážnu skúšku technického zariadenia zdvíhacieho,

c) skúšku technického zariadenia elektrického,

d) skúšku technického zariadenia plynového.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia skúšobného technika výrobcu vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie skúšobného technika výrobcu vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(4) Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehu a o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

§ 16

Odborný pracovník

(1) Odborný pracovník

a) vykonáva odbornú prehliadku,

b) vykonáva odbornú skúšku,

c) overuje vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 3,

d) overuje vedomosti pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia uvedeného v § 18 ods. 4.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia odborného pracovníka vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie odborného pracovníka vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(4) Odborný pracovník vyhotovuje o priebehu a o výsledkoch vykonanej odbornej prehliadky, odbornej skúšky alebo overovania vedomostí podľa odseku 1 písomný záznam, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

§ 17

Obsluha technického zariadenia

(1) Obsluhovať technické zariadenie môže osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená18) s požiadavkami bezpečnostných predpisov a vycvičená na jeho obsluhu.

(2) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie:

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

b) mobilný a vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,

c) plynové skupiny A okrem zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti bode A písm. d) a g)

môže len osoba, ktorá má preukaz vydaný Technickou inšpekciou.

(3) Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

(4) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu technického zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(5) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcviku obsluhy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(6) Na obsluhu technického zariadenia elektrického sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornú spôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 20.

§ 18

Oprava technického zariadenia

(1) Rozoberať technické zariadenie na účely opravy, rekonštruovať a montovať technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky (ďalej len „oprava") môže osoba staršia ako 18 rokov, preukázateľne oboznámená s predpismi na opravy technického zariadenia a prakticky vycvičená na opravu (ďalej len „pracovník na opravy").

(2) Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie:

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

b) potrubné vedenie podľa prílohy č. 1 I. časti bodu B písm. d),

c) osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,

d) plynové skupiny A

môže len pracovník na opravy, ktorý má osvedčenie vydané orgánom inšpekcie práce.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia podľa odseku 2 vykonáva Technická inšpekcia.

(4) Odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

(5) Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy technického zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(6) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcviku pracovníka na opravy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(7) Na opravu technického zariadenia elektrického sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornú spôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 21 až 23.

§ 19

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

(1) Osoby na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:

a) poučený pracovník,

b) elektrotechnik,

c) samostatný elektrotechnik,

d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e) elektrotechnik špecialista.

(2) Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 20

Poučený pracovník

(1) Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

(2) Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou.

§ 21

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu osvedčenia.

§ 22

Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. c) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

(2) Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu osvedčenia.

(3) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

(4) Absolventi vysokých škôl elektrotechnických študijných odborov, ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch, výskumných ústavoch a vývojových ústavoch a v laboratóriách škôl všetkých stupňov, sa na túto činnosť na svojich pracoviskách po splnení požiadaviek na odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. c) považujú za samostatných elektrotechnikov a overenie ich odbornej spôsobilosti podľa § 25 sa nevyžaduje.

§ 23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. d) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických v rozsahu osvedčenia.

§ 24

Elektrotechnik špecialista

(1) Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa prílohy č. 11 písm. e) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 2.

(2) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. f) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 2.

(3) Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a vykonávať činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. c) v rozsahu osvedčenia.

§ 25

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na základe písomnej žiadosti vykonáva a osvedčenie vydáva oprávnená osoba.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu na základe písomnej žiadosti vykonáva Technická inšpekcia a osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(3) Škola s učebným odborom alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok a vydávať osvedčenie.

§ 26

Zápočet dĺžky odbornej praxe

(1) Do dĺžky požadovanej odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky a elektrotechnika špecialistu na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa započítava doba vykonávania činnosti na technickom zariadení elektrickom príslušného druhu a napätia. Na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie sa započítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní týchto zariadení.

(2) Polovicu požadovanej praxe na činnosť na príslušnom druhu technického zariadenia elektrického možno nahradiť dvojnásobnou praxou na iných druhoch technických zariadení elektrických alebo pri iných činnostiach na technických zariadeniach elektrických.

(3) Ak bola odborná prax prerušená na dlhší čas ako tri roky, započítava sa iba polovica odbornej praxe pred prerušením.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 27

(1) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu a podľa prílohy č. 1 I. časti bodu B písm. c) tretieho bodu sa nevzťahujú ustanovenia § 8 písm. b) a e), § 14 ods. 1 v časti upravujúcej odbornú spôsobilosť osôb na prevádzku a obsluhu a § 17.

(2) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu sa nevzťahujú:

a) § 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 v časti upravujúcej opakovanú úradnú skúšku podľa prílohy č. 5,

b) § 9 ods. 2 písm. c) druhý bod okrem demontáže a opätovnej montáže bezpečnostného príslušenstva tejto nádoby.

§ 28

Platnosť oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných pred 1. januárom 2003 sa posudzuje podľa doterajšieho právneho predpisu.


§ 29

Zrušuje sa vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Ľudovít Kaník v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A sú

a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu:

1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),

2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),

3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),

4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 l,

1. ktorých súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 500 (IV. trieda). Objem technického zariadenia tlakového je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny,

2. ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III. trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel,1)

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

1. cisterny - tlakové nádoby pevne spojené s podvozkom a tvoriace s ním cisternový voz, ktorý môže mať aj viac nádob slúžiacich na dopravu plynov (II. trieda),

2. tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov vodných, pojazdných hasiacich prístrojov vodných s prísadami, pojazdných hasiacich prístrojov penových a pojazdných hasiacich prístrojov práškových.

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sú

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu:

1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l,

1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale

a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo

b) prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l,

2. tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm2, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru je väčší ako 200 mm (II. trieda),

3. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale prevyšuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale

a) neprevyšuje hodnotu 20,

b) prevyšuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo

c) prevyšuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevyšuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 l,

4. tlakové nádoby, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny a najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale

a) pre nádoby s bezpečnostným súčinom nad 2 neprevyšuje 0,05 MPa alebo

b) pre nádoby s bezpečnostným súčinom do 2 je objem väčší ako 1 l,

5. vzdušníky motorových vozidiel a tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, v ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 100, ale neprevyšuje hodnotu 200 (I. trieda),

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

1. fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),

2. sudy - zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),

3. tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov CO2,

d) potrubné vedenia,

1. v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 oC), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I. trieda),

2. v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II. trieda),

e) bezpečnostné príslušenstvo

1. zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku technických zariadení tlakových,

2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,

3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,

4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako jej bod varu,

1. s menovitým tepelným výkonom nad 50 kW do 100 kW vrátane (VI. trieda),

2. s menovitým tepelným výkonom do 50 kW vrátane (nezaradené do tried) a kotly bez ohľadu na konštrukčný pretlak, ktorých objem nepresahuje 2 l (nezaradené do tried),

b) tlakové nádoby stabilné,

1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale neprevyšuje 0,05 MPa, alebo bezpečnostný súčin neprevyšuje hodnotu 2 (s výnimkou tlakových nádob, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny), alebo ktorých objem neprevyšuje 0,2 l vrátane nádob tvorených výhradne rúrkami s vnútorným priemerom do 100 mm a pri nekruhovom priereze s plochou prierezu do 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je menší ako 100 (nezaradené do tried),

2. ktorých jediným médiom je pitná voda alebo priemyselná voda,

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,

1. ktorých objem je najviac 0,5 l, a jednorazové tenkostenné obaly (nezaradené do tried),

d) potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je vodná para, horúca voda s teplotou neprevyšujúcou bod varu pri pretlaku 0,1 MPa alebo vzduch, ktoré nie sú zaradené v bode B písm. d).

II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A sú

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov,

b) pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m,

c) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov:

1. osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb,

2. nákladné so zakázanou dopravou osôb,

d) stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby,

e) regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),

f) pohyblivé schody a chodníky,

g) lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky,

h) výsuvné rebríky s motorovým pohonom,

i) zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m,

j) technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky.

B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B sú

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane,

b) žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

c) zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo na uchopenie,

d) zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO,

e) zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená,

f) vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien,

g) stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb,

h) zvisle posuvné brány s motorovým pohonom,

i) zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích skupiny A a skupiny B.

C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C sú

a) prostriedky na viazanie a zavesenie bremien,

b) technické zariadenia zdvíhacie, ktoré sú súčasťou technologických liniek, strojov alebo automatických systémov na manipuláciu a skladovanie,

c) technické zariadenia zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne ciele, prepravu,

d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B, ktorých zdrojom energie je ľudská sila.

III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A sú

a) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac,

b) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,

c) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,

d) technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,

e) technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,

f) technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,2)

g) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,

h) technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,

i) technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a) až h).

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov A a B tejto časti.

D. Pojmom „technické zariadenie elektrické“ sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

IV. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

A. Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy a zásobníky),

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

g) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa, acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materiálov,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg.

B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3 (plynojemy a zásobníky),

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,

g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane okrem acetylénovodov a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane.

C. Technické zariadenia plynové skupiny C sú

a) ostatné zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi,

b) zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

D. Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 oC a pri tlaku 0,1 MPa.

E. Nebezpečný plyn na účely tejto vyhlášky je

a) metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn),

b) skvapalnený vykurovací plyn a plyn získaný štiepením uhľovodíkov,

c) vykurovací plyn a plyn ochrannej atmosféry obsahujúci oxid uhoľnatý, napríklad svietiplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, vodný plyn,

d) vodík,

e) acetylén,

f) oxid uhoľnatý,

g) chlór,

h) dusík,

i) oxid uhličitý,

j) kyslík,

k) čpavok

l) a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi v takých množstvách alebo koncentráciách, ktoré môžu pri úniku zo zariadenia akútne ohroziť život alebo zdravie osôb.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA PREDKLADANEJ NA SCHVÁLENIE

1. Konštrukčná dokumentácia obsahuje najmenej

a) názov, adresu a IČO výrobcu,

b) charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne do triedy podľa § 3, prílohy č. 1 a základných technických parametrov podľa prílohy č. 4,

c) opis a funkciu technického zariadenia,

d) výkresy zostáv a hlavných celkov,

e) výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,

f) schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov, vedení, potrubí a pod.,

g) vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami spolu s ich opisom a funkciou,

h) zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,

i) zoznam použitých predpisov a technických noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,

j) pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3.

2. Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené technické zariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode 1 aj

a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,

b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke a s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,

c) pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,

d) náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

3. Pre trvalú žeriavovú dráhu stačí dokumentácia obsahujúca

a) názov, adresu a IČO výrobcu,

b) charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do výrobnej skupiny,

c) výkresy zostáv a podzostáv,

d) výpočet,

e) technickú správu vrátane zoznamu použitých predpisov a technických noriem.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

A. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

a) údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4, charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

b) pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce

1. prípustné spôsoby použitia,

2. návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,

3. výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,

4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,

5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

6. zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,

c) preberacie dokumenty obsahujúce

1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

2. osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,

3. vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia,

5. osvedčenie o prvej úradnej skúške a opakovanej úradnej skúške alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,

6. atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.

B. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového okrem údajov a dokumentov uvedených v bode A obsahuje

a) pre kotly I. až IV. triedy a pre tlakové nádoby skupiny A aj pasport dodaný výrobcom spolu s technickým zariadením obsahujúci najmenej

1. názov výrobcu, výrobné číslo zariadenia a rok výroby,

2. prípustné pracovné parametre technického zariadenia,

3. skúšobný pretlak a teplotu skúšobnej látky,

4. údaje o pracovnej látke,

5. evidenčné čísla osvedčení podľa § 5, 10 a 11, ak boli vydané,

6. prehľad použitých materiálov a predpísané údaje o nich,

7. údaje o poistnej a ostatnej armatúre a o výstroji,

8. údaje o výsledkoch nedeštruktívnych skúšok a náčrt rozmiestnenia snímok,

9. listy na záznamy výsledkov opakovaných prehliadok a skúšok,

10. výkresy s údajmi potrebnými na kontrolu rozmerov určených výpočtom,

11. podmienky na výpočet a vypočítané hodnoty častí namáhaných pretlakom a nosných častí,

b) pre kotly V. triedy a tlakové nádoby skupiny B aj pasport alebo osvedčenie o typovej skúške, ktoré musí obsahovať najmä údaje uvedené v písmene a) prvom až piatom a siedmom bode, pričom

1. sa uvedie výrobné číslo vyskúšaného prototypu a rozsah platnosti osvedčenia o typovej skúške vymedzený počtom vyrobených kusov alebo priamo ich výrobnými číslami; výrobné číslo technického zariadenia, ku ktorému bolo toto osvedčenie o typovej skúške dodané, musí zodpovedať rozsahu jeho platnosti,

2. prehľad použitých materiálov podľa písmena a) šiesteho bodu môže nahradiť zoznam použitých značiek materiálov a vyhlásenie výrobcu, že pri výrobe technického zariadenia použil atestované materiály podľa schválenej dokumentácie typu a že ich atesty archivuje,

3. k osvedčeniu o typovej skúške sa nemusia dodať doklady podľa bodu A písm. c) šiesteho bodu. Opis výnimiek možno nahradiť len údajmi o povolení výnimky,

4. namiesto výkresu možno uviesť náčrt so základnými vonkajšími a pripojovacími rozmermi a hrúbkami stien tlakových častí, najmä plášťa, dna, veka, hrdla a prírub.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

ÚDAJE O VYHRADENOM TECHNICKOM ZARIADENÍ

Údaje o vyhradenom technickom zariadení sú:

a) názov,

b) typové označenie,

c) výrobca,

d) výrobné číslo,

e) rok výroby,

f) umiestnenie,

g) základné technické parametre, ktoré sú

1. pre tlakovú nádobu

a. najvyšší pracovný pretlak,

b. skúšobný pretlak,

c. najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

d. vnútorný objem,

e. základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,

2. pre kotol

a. výhrevná plocha kotla v m2,

b. výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h, MW),

c. teplota napájacej vody, výstupná teplota pary (vody),

d. druh paliva,

3. pre technické zariadenie zdvíhacie

a. nosnosť (pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita),

b. zdvih,

c. menovitá rýchlosť,

d. rozpätie, vyloženie,

e. ovládanie,

f. druh pohonu,

4. pre žeriavovú dráhu

a. dovolené zaťaženie,

b. dĺžka,

c. rozchod,

d. výšková úroveň,

5. pre technické zariadenie plynové

a. druh plynu,

b. pretlak plynu,

c. prietok plynu (pre zdroj plynu a regulačnú stanicu),

d. dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),

e. výkon (pre spotrebiče),

f. obsah chladiva (pre chladiaci okruh).

Príloha č. 5 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

Technické zariadenie tlakové Výroba Uvedenie do prevádzky Prevádzka
Skupina Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba Prvá úradná skúška Opakovaná úradná skúška Skúška po oprave6) Odborná prehliadka a odborná skúška
Typová skúška Skúška ďalších kusov Stavebná a prvá tlaková skúška Prvá vonkajšia prehliadka Opakovaná vonkajšia prehliadka Vnútorná prehliadka Tlaková skúška
A a TI TI STV TI TI TI/6 r TI X OP/3 m OP/1 r OP/6 r
b TI TI STV TI TI TI/10 r TI X OP/1 r OP/5 r OP/10 r
c TI TI STV TI X TI/10 r7) OP OP O/4) OP/1) OP/1)
B a TI TI STV OP X X OP OP OP/1 r OP/1 r OP/10 r
b TI TI STV OP X X OP OP OP/1 r OP/5 r OP/10 r
c TI TI STV OP X X OP X O/4) X OP/1)
d TI X X OP/TI5) X X OP OP O/6 m X X
e TI TI STV OP X 3) OP 3) 3) X X
C a X X X X X X TPV/2) TPV/2) TPV/2) TPV/2) TPV
b X X X X X X O O TPV TPV TPV
c X X X X X X O O TPV X TPV
d X X X X X X O O TPV X TPV
1) Lehoty závisia od pracovnej látky.
2) Podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z. z.
3) Spolu s technickým zariadením tlakovým.
4) Pred každým naplnením nádoby.
5) Len parovody a horúcovody.
6) Za opravu sa považuje zásah do tlakového celku; tým nie je dotknutá možnosť podľa § 12 ods. 4.
7) Nevzťahuje sa na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu.

X - nepožaduje sa

TPV - podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)

TI - Technická inšpekcia

STV - skúšobný technik výrobcu

OP - odborný pracovník

O - určená osoba

m - mesiac

r - rok

Príloha č. 6 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Technické zariadenie zdvíhacie Výroba
Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba
Skupina Prototyp Ďalšie výrobky
Montážna skúška typu Typová skúška Montážna skúška Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo skúška Montážna skúška Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo skúška
A a TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
b TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
c) 1. TI STV TI STV TI X OP1)/STV2) TI X
c) 2. TI STV TI STV TI X OP1)/STV2) TI X
d TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
e TI STV TI STV TI X OP1)/STV2) TI X
f TI STV TI STV TI X OP1)/STV2) TI X
g TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
h TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
i TI STV TI STV TI1) OP2) OP1)/STV2) TI X
j TI STV TI STV TI X OP1)/STV2) TI X
B a TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
b TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
c TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
d TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
e TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
f TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
g TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
h TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
i TI STV TI STV X OP OP1)/STV2) X OP
C a X X X O X X O X X
b X X X O X X O X X
c X X X O X X O X X
d X X X O X X O X X
1) Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa.
2) Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

X – nepožaduje sa

TI – Technická inšpekcia

STV – skúšobný technik výrobcu

OP – odborný pracovník

O – určená osoba

Príloha č. 7 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY

Technické zariadenie zdvíhacie Prevádzka
Opakovaná úradná skúška Skúška po rekonštrukcii Prehliadka a skúška po oprave3) Odborná prehliadka a odborná skúška1) (opakovaná)
Skupina montážna úradná Prehliadka Skúška
A a TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/2 r2) OP/4 r2)
b TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/1 r OP/2 r
c 1. TI/6 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
c 2. TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/6 m OP/6 r
d TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
e TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/1 r OP/2 r
f TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/3 m OP/3 r
g TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/1 r
h TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
i TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
j TI/ 10 r STV/OP TI OP/O OP/TPV OP/TPV
B a X OP X OP/O OP/3 r2) OP/6 r2)
b X OP X OP/O OP/4 r2) OP/8 r2)
c X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
d X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
e X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
f X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
g X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
h X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
i X OP X OP/O OP/TPV OP/TPV
C a X O X O O/TPV O/TPV
b X O X O O/TPV O/TPV
c X O X O O/TPV O/TPV
d X O X O O/TPV O/TPV

1) Lehoty platia iba v prípade, ak v TPV nie sú ustanovené kratšie lehoty.
2) Pre žeriavy stavebné, cestné výložníkové, lanové, hydraulické ruky a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
- odborných prehliadok 1 rok a
- odborných skúšok 2 roky.
3) Podľa § 12 ods. 4.

STV - skúšobný technik výrobcu

OP - odborný pracovník

O - určená osoba

r - rok

m - mesiac

X - nepožaduje sa

TPV - lehoty podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)

TI - Technická inšpekcia

Príloha č. 8 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických všeobecne
Lehoty podľa druhu prostredia1) Roky Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb1) Roky
základné 5 priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb 2
normálne 5 murované, obytné a kancelárske budovy2) 5
studené 3 rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
horúce 3 objekty alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C32) 2
vlhké 3 pojazdné a prevozné prostriedky3) 1
mokré 1 dočasné zariadenia staveniska 0,5
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3 Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 Lehoty podľa druhu objektu Roky
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2 objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
vonkajšie 4 objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 2
pod prístreškom 4 ostatné objekty 5

1) Ak pri určovaní lehoty odborných prehliadok a skúšok (pravidelných revízií) platia viaceré hľadiská (napríklad druh prostredia a aj druh priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb), určí sa z uvedených lehôt vždy najkratšia.
2) Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu (stupne horľavosti podľa STN 73 0823).
3) Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje technické zariadenie elektrické podľa STN 34 1330 a napríklad aj pojazdné a prevozné miešačky, technické zariadenia na plynulú dopravu nákladov (dopravníky) a pod.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Technické zariadenie plynové Výroba Uvedenie do prevádzky
Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie Typová výroba Kusová výroba Prvá úradná skúška Odborná prehliadka alebo odborná skúška
Skupina Typová skúška Skúška ďalších kusov Montážna skúška
A a TI TI STV STV TI X
b TI TI STV STV TI X
c TI TI STV STV TI X
d TI TI STV STV TI X
e TI TI STV STV TI X
f TI TI STV STV TI X
g TI X X X TI X
h TI TI STV STV TI X
i TI TI STV STV TI X
B a TI TI STV STV TI1) OP1)
b TI TI STV STV TI1) OP1)
c TI TI STV STV TI1) OP1)
d TI TI STV STV X OP
e TI TI STV STV X OP
f TI TI STV STV X OP
g TI X X X TI1) OP1)
h TI TI STV STV X OP
i TI TI STV STV X OP
C a X X TPV TPV X O
b X X TPV TPV X O

1) Prvá úradná skúška sa vyžaduje iba pri acetyléne.

X - nepožaduje sa/nepredpokladá sa

TPV - podľa technických podmienok výrobcu

TI - Technická inšpekcia

STV - skúšobný technik výrobcu

OP - odborný pracovník

O - určená osoba

Príloha č. 10 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

Technické zariadenie plynové Prevádzka
Opakovaná úradná skúška Skúška po oprave4) Odborná prehliadka a odborná skúška1)
Skupina Prehliadka Skúška
A a TI/10 r OP/TI3) OP/3 m OP/3 r
b TI/10 r OP/TI3) OP/6 m OP/5 r
c TI/10 r OP/TI3) OP/3 m OP/1 r
d TI/10 r OP/TI3) OP/1 r OP/5 r
e TI/10 r OP/TI3) OP/1 r OP/3r
f TI/10 r OP/TI3) OP/6 m OP/1 r
g TI3) OP/TI3) OP/1 r OP/5 r
h TI/6 r OP/TI3) OP/3 m OP/3 r
i TI/10 r OP/TI3) OP/1 r OP/5 r
B a TI2) OP OP/3 m OP/3 r
b TI2) OP OP/6 m OP/5 r
c TI2) OP OP/3 m OP/1 r
d X OP OP/1 r OP/5 r
e X OP OP/1 r OP/3 r
f X OP OP/6 m OP/1 r
g X OP OP/3 r OP/6 r
h X OP OP/1 r OP/3 r
i X OP OP/TPV TPV
C a X TPV OP/3 r TPV
b X TPV OP/5 r TPV

1) Kontroly a prevádzkové revízie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.
2) Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch sa vyžaduje iba pre acetylén.
3) Iba po opravách tlakového celku zváraním.
4) Za opravu sa považuje zásah do častí v priamom styku s plynom.

X - nepožaduje sa/nepredpokladá sa

TPV - podľa technických podmienok výrobcu

TI - Technická inšpekcia

OP - odborných pracovník

O - určená osoba

m - mesiace

r - roky

Príloha č. 11 k vyhláške č. 718/2002 Z. z.

ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH

a) Skúšobný technik výrobcu podľa § 15 ÚSO 5 rokov
2 roky
b) Odborný pracovník podľa § 16 ÚSO 5 rokov
2 roky
c) Samostatný elektrotechnik podľa § 22
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vyučený ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch vyučený ÚSO, VŠ 6 mesiacov
d) Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky podľa § 23
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
2 roky 3 roky
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch vyučený 3 roky
ÚSO, VŠ 2 roky
e) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 24 ods. 1
do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom ÚSO 4 roky 5 rokov
2 roky 3 roky
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch ÚSO 2 roky
1 rok
f) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (§ 12) podľa § 24 ods. 2
skupina1)
E1 E2 E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy2) A a B1 ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
4 roky 3 roky 1 rok
skupina1)
E1 E2 E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy B2) ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
5 rokov 4 roky 3 roky
v objektoch triedy2)
A, B1 B
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch (E3) ÚSO 2 roky 3 roky
1 rok 2 roky

1) Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny
E1 - technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
E2 - technické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov,
E3 - bleskozvody,
E4 - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače,
E5 - elektrické prípojky nn.
2) Objekty na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 - objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu,
C - objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

2) § 7a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

3) § 9 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

4) § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

5) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6) § 5 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.

7) § 7a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

8) § 7a ods. 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

9) § 7a ods. 4 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

10) § 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

11) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

12) STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.

13) STN EN 287 – 1,2 Zváranie. Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele, Časť 2: Hliník a hliníkové zliatiny.
STN 05 0710 Zváranie. Predpisy na úradné skúšky zváračov.
STN 05 6816 Zváranie rúr a tvaroviek z lineárneho polyetylénu.

14) Napríklad § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

15) § 7a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

16) § 8a ods. 1 písm. h) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

17) § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 95/2000 Z. z.

18) § 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

1) STN 30 3507 Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické požiadavky.

2) STN 33 0050 – 826 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov.