Vyhláška č. 710/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov vyčlenených štátnym rozpočtom na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002 do30.04.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2005
Zrušený 130/2005 Z. z.

710

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. decembra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov vyčlenených štátnym rozpočtom na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 4 ods. 2 zákona č. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch ustanovuje:


§ 1

(1) Finančné prostriedky vyčlenené štátnym rozpočtom na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby (ďalej len „finančné prostriedky na vojnové hroby") sa poskytujú prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva na základe žiadosti obce.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 môže podať obec, ktorá je správcom vojnových hrobov,1) každoročne do 30. mája príslušného roka na nasledujúci rozpočtový rok.

(3) Vzor žiadosti podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Žiadosť obce o finančné prostriedky na vojnové hroby sa posudzuje z hľadiska celkového počtu vojnových hrobov a celkového počtu vojnových hrobov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky.2)

(2) Finančné prostriedky na vojnové hroby sa poukazujú na účet príslušnej obce.

(3) Finančné prostriedky na vojnové hroby sa poukazujú najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na tento účel.

(4) Poskytnuté finančné prostriedky na vojnové hroby podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom3) za príslušný rozpočtový rok.

§ 3

Žiadosti podľa § 1 ods. 1 na rok 2003 sa podávajú najneskôr do konca februára 2003.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Vladimír Palko v. r.


Príloha k vyhláške č. 710/2002 Z. z.

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona č. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch.

2) § 15 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.