Vyhláška č. 709/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.

709

VYHLÁŠKA

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 44 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 3 písm. a) a b), § 5 písm. e), § 7 ods. 1 písm. h) a n), § 7 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) a d), § 10 písm. b) a d), § 11 písm. b) až d), § 12 písm. b) a c), § 13 ods. 1 písm. b), c) a e), § 14 ods. 1 písm. b), c) a e), § 15 ods. 1 písm. b) až d), § 17 ods. 1 písm. b) až d) a v § 18 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovo „názov" vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo obchodné meno" v príslušnom tvare.

2. V § 1 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 1 písm. n), § 7 ods. 2 písm. d), § 9 ods. 1 písm. d), § 10 písm. d), § 11 písm. d), § 12 písm. c), § 13 ods. 1 písm. e), § 14 ods. 1 písm. e), § 15 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 1 písm. d) a v § 18 ods. 1 písm. d) sa slová „adresa trvalého pobytu zástupcu" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu" v príslušnom tvare.

3. V § 1 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je prihlasovateľ zastúpený,".

4. V § 1 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „podľa § 6 ods. 2 zákona" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 zákona".

5. V § 1 ods. 2 písm. a), § 3, § 5 písm. b) a v § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „dátum" nahrádza slovom „deň".

6. V § 2 odsek 1 znie:

(1) K prihláške ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme prihlasovateľ priloží na formáte najviac A4 dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.".

7. V § 4 sa slová „príznačnosť ochrannej známky" nahrádzajú slovami „rozlišovaciu spôsobilosť označenia".

8. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra ako ochrannej známky

(1) Námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra obsahujú

a) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu namietateľa,

b) spisovú značku prihlášky ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej zverejnenia,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu zástupcu, ako aj plnomocenstvo, ak je namietateľ zastúpený,

e) označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,

f) odôvodnenie námietok,

g) návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,

h) listinné dôkazy alebo presné označenie listinných alebo iných dôkazov, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera.

(2) Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane listinných alebo iných dôkazov.

(3) Namietateľ preukazuje odôvodnenosť námietok dôkazmi, ktoré sa na námietky vzťahujú. Ak sa námietky zakladajú na prihláške ochrannej známky alebo na ochrannej známke so skorším právom prednosti, stačí uviesť jej spisovú značku alebo číslo zápisu ochrannej známky a znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky.

(4) Pri podaní námietok majiteľom zahraničnej ochrannej známky z dôvodu, že prihláška ochrannej známky bola podaná obchodným zástupcom bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky, prílohu tvoria doklady preukazujúce vlastníctvo ochrannej známky registrovanej v zahraničí a doklady preukazujúce postavenie prihlasovateľa ako obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky.

(5) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do práv majiteľa nezapísaného označenia majiteľ označenia preukáže, pre aké tovary alebo služby a na akom území alebo v akej oblasti skutočne používal nezapísané označenie, a odôvodní, ako by mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu.2a)

(6) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s obchodným menom alebo jeho podstatnou časťou namietateľ preukáže, že pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami, a priloží doklady preukazujúce dodávanie tovarov alebo poskytovanie služieb pod týmto obchodným menom.

(7) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu zverejneného označenia do práva na ochranu osobnosti namietateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie práva na ochranu osobnosti a uvedie, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na ochranu osobnosti.

(8) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do práva iného priemyselného vlastníctva prílohu tvoria doklady namietateľa preukazujúce vlastníctvo k predmetu práva, ktorého sa tento zásah týka.

(9) Pri podaní námietok z dôvodu zásahu do autorského práva namietateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie autorských práv a uvedie autorské dielo a spôsob, akým by mohlo byť právo na toto autorské dielo zápisom zverejneného označenia do registra dotknuté.

(10) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s nezapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka namietateľa sa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky.

(11) Pri podaní námietok z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti so zapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka namietateľa sa stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky, ako aj odôvodnenie poukazujúce na spojitosť s tovarmi alebo so službami a s majiteľom zapísanej všeobecne známej známky, ak by záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky mohli byť týmto použitím poškodené.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad § 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.".

9. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g), h) a i) sa označujú ako písmená f), g) a h).

10. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) ďalšie údaje.".

11. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

12. V § 9 odsek 2 znie:

(2) K žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky, ktoré obsahujú iné ako slovné označenie v bežnom písme, prihlasovateľ ochrannej známky priloží na formáte najviac A4 dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmerom dlhšej strany najmenej 8 cm.".

13. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a zároveň sa uvedie zoznam tovarov a služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie tej časti tovarov a služieb, na ktorú sa ochranná známka neprevádza alebo neprechádza".

14. V § 13 ods. 1 písm. e) sa za slová „ak je žiadateľ" vkladajú slová „o prevod alebo prechod".

15. V § 13 ods. 2 sa slová „overená kópia" nahrádzajú slovom „rovnopis".

16. V § 13 ods. 3 sa na konci umiestňuje odkaz 2b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 až 469 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.".

17. V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jej rovnopis".

18. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz ochrannej známky z registra

(1) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra obsahuje najmä

a) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá podáva návrh na výmaz (ďalej len „navrhovateľ"),

b) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

c) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

d) názov alebo obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený,

e) odôvodnenie návrhu,

f) návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť.

(2) Návrh na výmaz sa predkladá v dvoch vyhotoveniach vrátane listinných alebo iných dôkazov, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

(3) Navrhovateľ preukazuje odôvodnenosť návrhu dôkazmi, ktoré sa na návrh na výmaz vzťahujú. Ak sa návrh na výmaz zakladá na prihláške ochrannej známky alebo na ochrannej známke so skorším právom prednosti, stačí uviesť jej spisovú značku alebo číslo zápisu ochrannej známky a znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky.

(4) Pri podaní návrhu na výmaz proti poskytnutiu ochrany medzinárodným zápisom ochrannej známky na území Slovenskej republiky prílohu tvorí aj preklad návrhu na výmaz do francúzskeho jazyka alebo do anglického jazyka.

(5) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s nezapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka navrhovateľa sa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky.

(6) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti so zapísanou všeobecne známou známkou prílohu tvoria doklady o tom, že známka navrhovateľa sa stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pred dňom podania prihlášky, ako aj odôvodnenie poukazujúce na spojitosť s tovarmi alebo so službami a s majiteľom zapísanej všeobecne známej známky, ak by záujmy majiteľa zapísanej všeobecne známej známky mohli byť týmto použitím poškodené.

(7) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do práv majiteľa nezapísaného označenia majiteľ nezapísaného označenia preukáže, pre aké tovary alebo služby a na akom území alebo v akej oblasti skutočne používal nezapísané označenie, a odôvodní, ako by mohlo dôjsť k nekalosúťažnému konaniu.2a)

(8) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s obchodným menom alebo jeho podstatnou časťou navrhovateľ preukáže, že pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami, a priloží doklady preukazujúce dodávanie tovarov alebo poskytovanie služieb pod týmto obchodným menom.

(9) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu zverejneného označenia do práva na ochranu osobnosti navrhovateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie práva na ochranu osobnosti a uvedie, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na ochranu osobnosti.

(10) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do práva iného priemyselného vlastníctva prílohu tvoria doklady preukazujúce vlastníctvo navrhovateľa k predmetu práva, ktorého sa tento zásah týka.

(11) Pri podaní návrhu na výmaz z dôvodu zásahu do autorského práva navrhovateľ preukáže oprávnenie na uplatnenie autorských práv a uvedie autorské dielo a spôsob, akým by mohlo byť právo na toto autorské dielo zápisom zverejneného označenia do registra dotknuté.".

19. V § 17 ods. 2 sa slová „alebo používanie ochrannej známky je nedovoleným súťažným konaním" nahrádzajú slovami „alebo používanie ochrannej známky je zakázané ako nekalosúťažné konanie2a)".

20. V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

21. § 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:

㤠20

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky a žiadosti o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok

Na žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky a na žiadosť o zapísanie zmien do medzinárodného registra ochranných známok sa vzťahujú podmienky ustanovené osobitným predpisom.3)

§ 21

Podrobnosti o forme podania na úrad, o doručovaní a podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov

Podanie na úrad možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z. v znení oznámenia č. 59/2000 Z. z.).".

22. § 22 sa vypúšťa.

23. Slovo „zobrazenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „vyobrazenie" v príslušnom tvare.


ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Darina Kyliánová v. r.