Nariadenie vlády č. 707/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Čiastka 271/2002
Platnosť od 20.12.2002 do30.04.2005
Účinnosť od 15.03.2004 do30.04.2005
Zrušený 460/2002 Z. z.

707

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002,

ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na účel zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti vyhlasujú medzinárodné sankcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a Rady Európskej únie v oblasti obchodu a nefinančných služieb, finančných služieb a dopravy.

§ 2

Obchod a nefinančné služby

(1) Pre osoby uvedené v prílohe č. 1 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11,

b) podľa § 4 písm. e) zákona v rozsahu podľa bodu 3 prílohy č. 11.

(2) Pre územie uvedené v prílohe č. 2 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. a), b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11; tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený pre potreby okupačných síl nachádzajúcich sa na území Irackej republiky,

b) podľa § 4 písm. a) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 6 prílohy č. 11.

(3) Pre osoby a územie uvedené v prílohe č. 3 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. a) zákona v rozsahu podľa prílohy č. 11 bodov 2 a 5,

b) podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11,

c) podľa § 4 písm. e) zákona v rozsahu podľa bodov 3 a 4 prílohy č. 11.

(4) Pre osoby a územie uvedené v prílohe č. 4 sa vyhlasuje zákaz podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11; tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený s vládou Rwandy cez vstupy do krajiny podľa bodu 3 prílohy č. 4.

(5) Pre územie uvedené v prílohe č. 5 sa vyhlasuje zákaz podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11; tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený s vládou Sierra Leone cez vstupy do krajiny podľa bodu 2 prílohy č. 5.

(6) Pre územie uvedené v prílohe č. 6 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11,

b) podľa § 4 písm. e) zákona v rozsahu podľa bodu 3 prílohy č. 11.

(7) Pre osoby a územia uvedené v prílohe č. 7 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11,

b) podľa § 4 písm. e) zákona v rozsahu podľa bodu 4 prílohy č. 11.

(8) Pre územie uvedené v prílohe č. 8 sa vyhlasuje zákaz podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11.

(9) Pre osoby uvedené v prílohe č. 12 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa prílohy č. 11 bodu 1,

b) podľa § 4 písm. e) zákona v rozsahu podľa prílohy č. 11 bodu 3.

(10) Zákazy podľa odseku 3 písm. b) a c) sa nevzťahujú na dodávky a plnenia

a) poskytnuté mierovej misii Organizácie Spojených národov v Libérijskej republike (UNMIL), poskytnuté libérijským národným vojenským silám alebo libérijským policajným silám v medzinárodných výcvikových programoch a reformných programoch, ak boli vopred schválené Organizáciou Spojených národov,

b) vojenského materiálu, ktorého primárnym cieľom nie je spôsobiť smrť, určeného na humanitárne účely a obranné účely, ak bol vopred schválený Organizáciou Spojených národov.

(11) Zákazy podľa odseku 9 sa nevzťahujú na dodávky a plnenia poskytnuté konžským národným vojenským silám, konžským policajným silám, mierovej misii Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC) a medzinárodným silám prítomným v Bunia (IEMF) a na dodávky vojenského materiálu, ktorého primárnym cieľom nie je spôsobiť smrť, určeného na humanitárne a obranné účely a na poskytnutie technického poradenstva, pomoci a výcviku súvisiaceho s vojenskými aktivitami, ktorých vývoz alebo poskytnutie musí byť vopred oznámený Organizácii Spojených národov.

§ 3

Finančné služby

(1) Pre osoby uvedené v prílohe č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže rozhodnúť o udelení výnimky z tohto zákazu, ak ide o

a) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, lieky a lekárske ošetrenie, nájom, splátky hypotekárnych úverov, daní, poistenie a poplatkov za verejné služby alebo výlučne na vyplatenie primeraných poplatkov za odborné služby a úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním právnych služieb alebo úhrad a servisných poplatkov za bežné vedenie alebo udržiavanie zmrazených peňažných prostriedkov, ostatných finančných aktív alebo ekonomických zdrojov na základe oznámenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") výboru Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov ustanovenému v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1267 (1999) (ďalej len „výbor") o jej úmysle umožniť tam, kde je to vhodné, prístup k týmto peňažným prostriedkom, aktívam alebo zdrojom pod podmienkou, že výbor do 48 hodín po tomto oznámení nevynesie zamietavé rozhodnutie,

b) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na úhradu mimoriadnych výdavkov pod podmienkou, že vláda toto rozhodnutie oznámila výboru, ktorý ho schválil.

(2) O udelenie výnimky podľa odseku 1 môže požiadať osoba uvedená v prílohe č. 1.

(3) Pre osoby uvedené v časti A prílohy č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; tento zákaz sa nevzťahuje na platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 15. októbrom 1999.

(4) Pre osoby uvedené v časti B prílohy č. 1 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; tento zákaz sa nevzťahuje na platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 19. decembrom 2000.

(5) Pre osoby uvedené v prílohe č. 9 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 písm. a), c) a d) zákona; ministerstvo môže rozhodnúť o udelení výnimky z tohto zákazu, ak ide o

a) peňažné prostriedky, finančné a ekonomické zdroje nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb v prospech osôb uvedených v prílohe č. 9 a v prospech rodinných príslušníkov týchto osôb (ďalej len „rodinný príslušník") vrátane platieb za potraviny, lieky a lekárske ošetrenie, nájom, splátky hypotekárnych úverov, daní, povinného poistenia a poplatkov za verejné služby, pokiaľ sú splatné na území členských štátov Európskej únie,

b) platby za udržiavanie účtov osôb uvedených v prílohe č. 9 bankám alebo pobočkám zahraničných bánk na území členských štátov Európskej únie,

c) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov vzniknutých pred 28. decembrom 2001, ak sa tieto platby budú realizovať v prospech účtov osôb uvedených v prílohe č. 9 vedených v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk na území členských štátov Európskej únie.

(6) O udelenie výnimky podľa odseku 5 môže požiadať osoba uvedená v prílohe č. 9 alebo rodinný príslušník, ak ide o uspokojenie základných potrieb v prospech rodinného príslušníka.

(7) Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia § 9 zákona.

(8) Pre osoby uvedené v prílohách č. 2, 7 a 10 sa vyhlasuje zákaz podľa § 5 zákona.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1267 (1999) V ZNENÍ REZOLÚCIÍ BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1333 (2000), č. 1390 (2002), č. 1452 (2002) A č. 1455 (2003)

A. ZOZNAM SANKCIONOVANÝCH OSÔB BÝVALÉHO AFGANSKÉHO VLÁDNEHO HNUTIA TALIBAN ALEBO SPOJENÝCH S BÝVALÝM AFGANSKÝM VLÁDNYM HNUTÍM TALIBAN

Fyzické osoby:

1. Mullah Mohammad Rabbani, predseda Rady vlády, predseda Rady ministrov.

2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, prvý podpredseda, Rada ministrov; guvernér mesta Kandahár.

3. Maulavi Abdul Kabir, druhý podpredseda, Rada ministrov; guvernér provincie Nangahar; predseda Východnej zóny.

4. Mullah Mohammed Omar, vodca veriacich (Amir ul-Mumineen), Afganistan.

5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, administratívne veci.

6. Maulavi Sayyed Haqqani, minister pre administratívne veci.

7. Maulavi Abdul Latif Mansur, minister poľnohospodárstva.

8. Mullah Shams-ur-Rahman, námestník ministra poľnohospodárstva.

9. Maulavi Attiqullah Akhund, námestník ministra poľnohospodárstva.

10. Maulavi Abdul Ghafoor, námestník ministra poľnohospodárstva.

11. Akhtar Mohammad Mansour, minister civilného letectva a dopravy.

12. Hadji Tahis, námestník ministra civilného letectva.

13. Mullah Mohammad Naim, námestník ministra civilného letectva.

14. Hidayatullah Abu Turab, námestník ministra civilného letectva.

15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, minister spojov.

16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, námestník ministra spojov.

17. Maulavi Abdul Razaq, minister obchodu.

18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, námestník ministra obchodu.

19. Maulavi Nik Mohammad, námestník ministra obchodu.

20. Mullah Matiullah, Colný úrad Kábul.

21. Maulavi Allahdd Akhund, minister výstavby.

22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, minister obrany.

23. Mullah Fazel M. Mazloom, zástupca náčelníka armádneho štábu.

24. Mullah Baradar, námestník ministra obrany.

25. Mullah Abdul Rauf Khaden, veliteľ ústredného armádneho zboru.

26. Mullah Amir Khan Motaqi, minister školstva.

27. Mullah Hanafi Abdul Salam, námestník ministra školstva.

28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, námestník ministra školstva.

29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, minister financií.

30. Maulavi Arefullah Aref, námestník ministra financií.

31. Mullah Haji Mohammad Ahmadi, prezident Da Afghanistan Bank.

32. Abdul Wakil Mutawakil, minister zahraničných vecí.

33. Abdul Rahman Zahed, námestník ministra zahraničných vecí.

34. Maulavi Abdul Jalil, námestník ministra zahraničných vecí.

35. Dr. Abdul Satar Paktin, protokolárne oddelenie, ministerstvo zahraničných vecí.

36. Maulavi Faiz, odbor informácií, ministerstvo zahraničných vecí.

37. Shams-us-Safa Aminzai, tlačové centrum, ministerstvo zahraničných vecí.

38. Maulavi Abdul Baqi, konzulárne oddelenie, ministerstvo zahraničných vecí.

39. M. Jawad Waziri, oddelenie OSN, ministerstvo zahraničných vecí.

40. Maulavi Jallalouddine Haqani, minister pohraničných vecí.

41. Maulavi Abdul Hakim Monib, námestník ministra pohraničných vecí.

42. Alhaj M. Ibrahim Omari, námestník ministra pohraničných vecí.

43. Qari Din Mohammad Hanif, minister pre terciárne vzdelávanie.

44. Maulavi Hamdullah Nomani, vyšší funkcionár ministerstva pre terciárne vzdelávanie.

45. Zabihullah Hamidi, námestník ministra pre terciárne vzdelávanie.

46. Maulavi Arsalan Rahmani, námestník ministra pre terciárne vzdelávanie.

47. Maulavi Qudratullah Jamal, minister informácií.

48. Mullah Abdul Baqi, námestník ministra informácií a kultúry.

49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, námestník ministra informácií a kultúry (kultúra).

50. Maulavi Rahimullah Zurmati, námestník ministra informácií a kultúry (publikácie).

51. Maulavi Abdulhai Motmaen, odbor informácií a kultúry, Kandahár.

52. Maulavi Mohammad Yaqoub, riaditeľ BIA.

53. Mullah Abdul Razaq, minister vnútorných vecí.

54. Mullah Abdul Samad Khaksar, námestník ministra vnútorných vecí (bezpečnosť).

55. Mohammad Sharif, námestník ministra vnútorných vecí.

56. Maulavi Noor Jalal, námestník ministra vnútorných vecí (administratíva).

57. Maulavi Saed M. Azim Agha, oddelenie pasov a víz.

58. Mullah Nooruddin Turabi, minister spravodlivosti.

59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, námestník ministra spravodlivosti.

60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, minister baníctva a priemyslu.

61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, námestník ministra baníctva a priemyslu.

62. Mullah Abdul Salam Zaief, námestník ministra baníctva a priemyslu.

63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, námestník ministra baníctva a priemyslu.

64. Maulavi Ezatullah, námestník ministra plánovania.

65. Maulavi M. Musa Hottak, námestník ministra plánovania.

66. Mullah Mohammad Abbas Akhund, minister verejného zdravotníctva.

67. Sher M. Abbas Stanekzai, námestník ministra verejného zdravotníctva.

68. Maulavi Mohammadullah Mati, minister verejných prác.

69. Maulavi Rostam Nuristani, námestník ministra verejných prác.

70. Hadji Molla Atiqullah, námestník ministra verejných prác.

71. Maulavi Najibullah Haqqani, námestník ministra verejných prác.

72. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, minister pre púť do Mekky a náboženské veci.

73. Maulavi Moslim Haqqani, námestník ministra pre púť do Mekky a náboženské veci.

74. Maulavi Qalamudin Muhmand, námestník ministra pre záležitosti púte do Mekky.

75. Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister repatriácie.

76. Ramatullah Wahidyar, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

77. Mohammad Sediq Akhundzada, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

78. Maulavi Mohammad Wali, minister pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

79. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

80. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

81. Qari Ahmadulla, minister bezpečnosti (spravodajská služba).

82. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

83. Maulavi Ehsanullah Sarfida, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

84. Mullah Habibullah Reshad, riaditeľ oddelenia vyšetrovania.

85. Maulavi Ahmed Jan Akhund, minister pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

86. Ing. Mohammad Homayoon, námestník ministra pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

87. Maulavi Alhai Mullah Saduddin Sayyed, námestník ministra práce a sociálnych vecí.

88. Maulavi Omari Abdul Jabbar, guvernér provincie Baghlan.

89. Maulavi Nurullah Nuri, guvernér provincie Balkh, predseda Severnej zóny.

90. Muhammad Islam, guvernér provincie Bamiyan.

91. Mullah Janan Agha, guvernér Fariabu.

92. Mullah Dost Mohammad, guvernér provincie Ghazni.

93. Maulavi Khairullah Mohammad Khairkhwah, guvernér provincie Herat.

94. Maulavi Abdul Bari, guvernér provincie Helmand.

95. Maulavi Walijan, guvernér provincie Jawzjan.

96. Mullah M. Hasan Rahmani, guvernér provincie Kandahár.

97. Mullah Abdul Manan Nyazi, guvernér provincie Kábul.

98. Maulavi A. Wahed Shafiq, viceguvernér provincie Kábul.

99. Maulavi Mohammad Shafiq Mohammadi, guvernér provincie Khost.

100. Maulavi Nazar Mohammad, guvernér provincie Kunduz.

101. Maulavi Mohammad-Akhunzada Eshaq, guvernér provincie Laghman.

102. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernér provincie Logar.

103. Maulavi Shamsudin, guvernér provincie Wardak (Maidan).

104. Maulavi M. Rasul, guvernér provincie Nimroz.

105. Maulavi Taha, guvernér provincie Paktia.

106. Mullah M. Shafiq Ahmadi, guvernér provincie Samangan.

107. Maulavi Aminullah Amin, guvernér provincie Saripul.

108. Maulavi Abdulhai Salek, guvernér provincie Urouzgan.

109. Maulavi Ahmad Jan Akhunzada, guvernér provincie Zabol.

110. Noor Mohammad Saqib, predseda Najvyššieho súdu.

111. Maulavi Sanani, predseda Dar-ul-Efta.

112. Maulavi Rafiullah Muazen, podpredseda Najvyššieho súdu.

113. Maulavi Shahabuddin Delawar, podpredseda Najvyššieho súdu.

114. Abdul Rahman Agha, predseda vojenského súdu.

115. Mullah Mohammad Hassan Mustasaeed, predseda Akadémie vied.

116. Abdul Hakim Mujahid, vyslanec Talibanu pri Organizácii Spojených národov.

117. Generál Rahmatullah Safi, zástupca Talibanu pre Európu.

118. Mullah Hamidullah, riaditeľ Afganských aerolínií Ariana.

119. Jan Mohmmad Madani, chargé daffaires, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

120. Shamsalah Kmalzada, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

121. Azizirahman, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

122. Mawlawi Abdul Manan, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

123. Malawi Abdul Wahab, chargé daffaires Talibanu v Rijáde.

124. Habibullah Fauzi, prvý tajomník/zástupca vedúceho misie, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

125. Mohammad Sohail Shaheen, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

126. Mohammad Sarwar Siddiqmal, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

127. Mullah Mohammad Zahid, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

128. Generál Abdul Qadeer, vojenský atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

129. Maulavi Nazirullah Anafi, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

130. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atašé pre repatriáciu, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

131. Mohammad Daud, administratívny atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

132. Maulavi Najibullah, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

133. Qari Abdul Wali, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

134. Syed Allamuddin, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

135. Maulavi Akhtar Mohammad, atašé pre oblasť vzdelávania, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

136. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, obchodný zástupca, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

137. Maulavi Rahamatullah Kakazada, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

138. Mufti Mohammad Aleem Noorani, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

139. Haji Abdul Ghafar Shenwary, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

140. Maulavi Gul Ahmad Hakimi, obchodný atašé, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

141. Maulavi Abdullah Murad, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

142. Maulavi Abdul Haiy Aazem, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

143. Maulavi Hamdullah, atašé pre repatriáciu, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

Právnické osoby:

1. De Afghanistan Momtaz Bank.

B. ZOZNAM SANKCIONOVANÝCH OSÔB TERORISTICKEJ SIETE AL KAIDÁ A OSÔB SPOJENÝCH S TERORISTICKOU SIEOU AL KAIDÁ

Fyzické osoby:

1. *Meno: 1. MOHAMAD NASIR 2. ABAS

narodený v Singapure 6. mája 1969; *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Abu Abu Hiusna b) Addy Mulyono c) Malik d) Khairudin e) Sulaeman f) Maman g) Husna. Adresa: Taman Raja Laut, Sabah, Malajzia. *Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 8239388 Národné identifikačné číslo: 690506-71-5515 Adresa: Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

2. *Meno: 1. SAIYID 2. ABD AL-MAN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Abdul Manan. Zriedkavá prezývka: a) Agha Haji b) Am *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Pakistan.

3. *Meno: 1. SHADI 2. MOHAMED 3. MUSTAFA 4. ABDALLA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 27. septembra 1976 Miesto narodenia: Irbid (Jordánsko) *Častá prezývka: a) Emad Abdelhadie Ahmad; b) Emad Abdekhadie, c) Zidan Emad Abdelhadie; d) Al Hut; e) Emad Al Sitawi Zriedkavá prezývka: a) (používaná v Belgicku) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, b) Zidan c) Zaidan d) Al Hut (Žralok) e) Emad Al Sitawi f) Zidan Emad; *Štátna príslušnosť: jordánska (palestínskeho pôvodu) Číslo cestovného pasu: a) jordánsky pas č.: D862 663, vydaný v Irgide (Jordánsko) 10. augusta 1993 b) jordánsky pas č.: H641 183, vydaný v Irgide (Jordánsko) 17. apríla 2002 c) nemecký medzinárodný cestovný dokument č.: 0770479, vydaný v Dortmunde (Nemecko) 16. februára 1998 Národné identifikačné číslo: - Adresa: v súčasnosti vo väzbe. *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 *Iná informácia: a) meno otca: Mohamed Abdalla b) meno matky: Jawaher Abdalla, née Almadaneie.

4. *Meno: 1. YOUSSEF 2. ABDAOUI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. jún 1966. Miesto narodenia: Kairouan (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Piazza Giovane Italia č. 2, Varese, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

5. *Meno: 1. ALI 2. ABBAS 3. ABDI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

6. *Meno: 1. MAJEED 2. ABDUL CHAUDHRY

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 15. apríl 1939 b) 1938. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: pakistanská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia:

7. *Meno: 1. ZULKIFLI 2. ABDULHIR

Titul: Funkcia: Miesto narodenia: Johor (Malajzia) Dátum narodenia: 5. január 1966; *Častá prezývka: Musa Abdul Hir; *Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 11263265 Národné identifikačné číslo: 660105-01-5297 Adresa: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

8. *Meno: 1. ABDULLAH 2. AHMED 3. ABDULLAH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh *Štátna príslušnosť: egyptská. Číslo cestovného pasu: Národná identifikácia: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

9. *Meno: 1. MOHAMAD 2. IQBAL 3. ABDURRAHMAN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, Východný Lombok, Indonézia *Častá prezývka: a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti. Zriedkavá prezývka: a) Abu Jibril *Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia:

10. *Meno: 1. SULAIMAN 2. JASSEM 3.SULAIMAN 4. ABO GHAITH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. december 1965 Miesto narodenia: Kuvajt *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abo Ghith *Štátna príslušnosť: odňatá kuvajtská št. príslušnosť Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 16. januára 2004 *Iná informácia:

11. *Meno: 1. IBRAHIM 2. ALI 3. MUHAMMAD 4. ABU BAKR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Al-Libi, Abd al-Muhsin. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002. *Iná informácia: Spojený s výborom pre podporu Afganistanu (ASC) a Obnovou dedičstva islamského spoločenstva (RIHS).

12. *Meno: 1. MOHAMED 2. ABU DHESS

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 22. februára 1964 Miesto narodenia: Irbid (Jordánsko) *Častá prezývka: a) Yasser Hassan; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhees ; *Štátna príslušnosť: jordánska. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č.: 0695982, skončená platnosť b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č.: 0785146, platný do 8. apríla 2004 Národné identifikačné číslo: Adresa: v súčasnosti vo väzbe. *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 *Iná informácia: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan b) meno matky: Mariam Hassan, rodená Chalabia c) rozlišovacie znamenie: stuhnutý (zdeformovaný) ukazovák na ľavej ruke.

13. *Meno: 1. AMIN 2. MUHAMMAD 3. AH HAQ

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1960. Miesto narodenia: provincia Nangahar, Afganistan *Častá prezývka: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad. Zriedkavá prezývka: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin *Štátna príslušnosť: afganský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Bezpečnostný koordinátor Usámu bin Ladína.

14. *Meno: 1. MUSTAFA 2. MUHAMMAD 3. AHMAD

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Shaykh Sai id. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

15. *Meno: 1. MOHAMED 2. AMINE 3. AKLI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. marec 1972. Miesto narodenia: Abordj El Kiffani (Alžírsko) *Častá prezývka: a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami. Zriedkavá prezývka: Elias *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: žiadne trvalé bydlisko v Taliansku *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

16. *Meno: 1. MOHAMMAD 2. HAMDI 3. SADIQ 4. AL-AHDAL

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Al-Hamati, Muhammad. Zriedkavá prezývka: Al-Makki, Abu Asim *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jemen.

17. *Meno: 1. ASCHARF 2. AL-DAGMA

Titul: Funkcia: Miesto narodenia: Absan, pásmo Gazy (palestínske územie) Dátum narodenia: 28. apríla 1969; *Častá prezývka: a) Aschraf Al-Dagma, b) Aschraf Al Dagma, c) Aschraf Al Dagma, d) Aschraf Al Dagma *Štátna príslušnosť: nezistená (pôvodom Palestínčan) Číslo cestovného pasu: cestovný doklad utečenca vydaný Spolkovým úradom v Altenburgu (Nemecko) 30. apríla 2000 Národné identifikačné číslo: Adresa: v súčasnosti vo väzbe. *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 *Iná informácia:

18. *Meno: 1. KHALID 2. AL-FAWAZ

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 25. august 1962. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW27BR, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia:

19. *Meno: 1 FATHUR 2. ROHMAN 3. AL-GHOZHI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 17. februára 1971 Miesto narodenia: Madiun, Východná Jáva (Indonézia) *Častá prezývka: a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin Zriedkavá prezývka: a) Abu Saad b) Abu Saad c) Freedom Fighter *Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: GG 672613 Národné identifikačné číslo: Adresa: nemá trvalú adresu. Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

20. *Meno: 1. AHMED 2. MOHAMMED 3. HAMED 4. ALI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed. Zriedkavá prezývka: a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib *Štátna príslušnosť: egyptská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

21. *Meno: 1. JIMALE 2. AHMED 3. NUR 4. ALI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: P. O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

22. *Meno: 1. ABD AL-HADI 2. AL-IRAQI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Abdal Al-Hadi Al-Iraqi. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

23. *Meno: 1. SAQAR 2. AL-JADAWI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Údajne jemenský a saudský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Pomocník Usámu bin Ladína.

24. *Meno: 1. ABU BAKR 2. AL-JAZIRI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: alžírska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Pešávar, Pakistan *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002 *Iná informácia: Spojený s ASC.

25. *Meno: 1. AHMAD 2. SAID 3. AL-KADR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. marec 1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman *Štátna príslušnosť: Je kanadským štátnym príslušníkom a údajne aj egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia:

26. *Meno: 1. AHMAD 2. FADIL 3. NAZAL 4. AL-KHALAYLEH

Titul: Funkcia: Miesto narodenia: Al-Zarqaa (Jordánsko) Dátum narodenia: 30. októbra 1966; *Častá prezývka: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad, c) Al-Muhajer; d) Garib; Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: miesto pobytu neznáme *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 Iná informácia:

27. *Meno: 1. IBN AL-SHAYKH 2. AL-LIBI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

28. *Meno: 1. YASIN 2. 3. 4. AL-QADI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jeddah, Saudská Arábia.

29. *Meno: 1. NAZIH 2. ABDUL HAMED 3. AL-RAGHIE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 30. marec 1964 b) 14. máj 1964. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya *Častá prezývka: a) Anas Al-Liby b) Al-Libi, Anas c) Al-Raghie, Nazih d) Al-Sabai, Anas. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: líbyjská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

30. *Meno: 1. FARAJ 2. FARJ 3. HASSAN 4. AL SAADI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 28. november 1980. Miesto narodenia: Líbya *Častá prezývka: a) Mohamed Abdulla Imad Miesto narodenia: Gaza. Dátum narodenia: 28. november 1980 b) Muhamad Abdullah Imad. Miesto narodenia: Giordania. Dátum narodenia: 28. november 1980 c) Imad Mouhamed Abdellah. Miesto narodenia: Palestína. Dátum narodenia: 28. november 1980. Bydlisko: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko. Zriedkavá prezývka: Hamza “Líbyjčan„ *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

31. *Meno: 1. TARIQ 2. ANWAR 3. AHMAD 4. AL-SAYYID

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 15. marec 1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

32. Meno: 1. SAD 2. AL-SHARIF

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: Saudská Arábia *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Švagor a blízky spolupracovník Usámu bin Ladína. Označovaný za šéfa finančnej organizácie Usámu bin Ladína.

33. *Meno: 1. MAHFOUZ 2. OULD 3. AL-WALID

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. jan. 1975. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid d) Mahamedou Ouid Slahi. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

34. *Meno: 1. AIMAN 2. MUHAMMED 3. RABI 4. AL-ZAWAHIRI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 19. jún 1951. Miesto narodenia: Giza, Egypt *Častá prezývka: a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Údajne egyptský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt) b) 19820215 Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Operačný a vojenský líder skupiny Džihád. Bývalý vodca Egyptského islamského Džihádu, teraz blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

35. *Meno: 1. MEHREZ 2. AMDOUNI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 18. december 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan. Zriedkavá prezývka: Abu Thale *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá žiadnu trvalú adresu v Taliansku *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

36. *Meno: 1. SAIFI 2. ANMARI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. január 1968. Miesto narodenia: Kef Rih, Alžírsko *Častá prezývka: a) El Para (bojové meno) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 4. dec. 2003 *Iná informácia:

37. *Meno: 1. MUHAMMED 2. ATIF

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 1956 b) 1951 c) 1944. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Subhi Abu Sitta b) Sheik Taysir Abdullah c) Mohamed Atef. Zriedkavá prezývka: a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir *Štátna príslušnosť: Údajne je egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: nadporučík v organizácii Usámu bin Ladína.

38. *Meno: 1. MUHSIN 2. MUSA 3. MATWALLI 4. ATWAH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 19. júna 1964. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Menor, Mohammed K. A. Zriedkavá prezývka: a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Štátna príslušnosť: egyptská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. októbra 2001. *Iná informácia: Afganistan.

39. *Meno: 1. CHIHEB 2. BEN MOHAMED 3. AYARI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 19. december 1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Hichem Abu Hchem. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

40. *Meno: 1. MONDHER 2. BAAZAOUI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 18. marec 1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Hamza *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

41. *Meno: 1. SAID 2. BAHAJI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 15. júl 1975. Miesto narodenia: Haselünne, Dolné Sasko, Nemecko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: nemecká. Číslo cestovného pasu: Prechodný nemecký pas č. 28642163 (vydaný v Hamburgu). Národné identifikačné číslo: Adresa: Pôvodne býval na Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia:

42. *Meno: 1. SHAMIL 2. BASAYEV

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. 1. 1965. Miesto narodenia: Dyšni-Vedeno, Čečenská republika *Častá prezývka: Abdullakh Shamil abu-Idris. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo pasu: od januára 2002 ruský cestovný pas s číslom 623334. Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 12. augusta 2003 *Iná informácia:

43. *Meno: 1. MAHMOOD 2. SULTAN 3. BASHIR-UD-DIN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: pakistanská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia:

44. *Meno: 1. MOKHTAR 2. BELKMOKHTAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. jún 1972. Miesto narodenia: Ghardaia. *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 11. novembra 2003 *Iná informácia: syn Mohameda a Zohry Chemkha.

45. *Meno: 1. CHERIF 2. SAID 3. BEN ABDELHAKIM

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 25. január 1970. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Corso Lodi 59, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

46. *Meno: 1. AOUADI 2. MOHAMED 3. BEN BELGACEM 4. BEN ABDALLAH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 11. dec. 1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: tuniská. Číslo cestovného pasu: L 191609, vydaný 28. februára 1996. Národné identifikačné číslo: 04643632 pridelené 18. júna 1999. Adresa: a) Via A. Masina č. 7, Miláno, Taliansko b) Via Dopini No 3, Gallarati Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiškálny kód: DAOMMD74T11Z352Z. Meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida.

47. *Meno: 1. CHARAABI 2. TAREK 3. BEN BECHIR 4. BEN AMARA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 31. marec 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Sharaabi, Tarek. Zriedkavá prezývka: a) Haroun b) Frank *Štátna príslušnosť: tuniská. Číslo cestovného pasu: L 579603, vydaný v Miláne 19. nov. 1997. Národné identifikačné číslo: 007-99090. Adresa: Viale Bligny č. 42, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiškálny kód: CHRTRK70C31Z352U. Meno matky je Charaabi Hedia.

48. *Meno: 1. LASED 2. BEN HENI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 5. febr. 1969. Miesto narodenia: Líbya *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia:

49. *Meno: 1. ZARKAOUI 2. IMED 3. BEN MEKKI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 15. január 1973. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Zarga b) Nadra *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

50. *Meno: 1. AYADI 2. SHAFIQ 3. BEN MOHAMED 4. BEN MOHAMED

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 21. marec 1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko *Častá prezývka: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig. Zriedkavá prezývka: Abou El Baraa *Štátna príslušnosť: a) tuniská b) bosnianska c) rakúska. Číslo cestovného pasu: E423362, vydaný v Islamabade 15. mája 1988. Národné identifikačné číslo: 1292931. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko b) 129 Park Road, NW8, Londýn, VB c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgicko d) Darvingasse 1/2/58-60, Viedeň, Rakúsko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Tunisko. Je v Írsku. Meno jeho matky je Medina Abid.

51. *Meno: 1. BOUCHOUCHA 2. MOKHTAR 3. BEN MOHAMED 4. BEN MOKHTAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 13. október 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Bushusha, Mokhtar. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: tuniská. Číslo cestovného pasu: K/754050, vydaný 26. mája 1999. Národné identifikačné číslo: 04756904, pridelené 14. septembra 1987. Adresa: Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiškálny kód: BCHMHT69R13Z352T. Meno matky je Bannour Hedia.

52. *Meno: 1. ESSID 2. SAMI 3. BEN KHEMAIS 4. BEN SALAH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 10. febr. 1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko *Častá prezývka: Omar El Mouhajer. Zriedkavá prezývka: Saber *Štátna príslušnosť: tuniská. Číslo cestovného pasu: K/929139, vydaný 14. februára 1995. Národné identifikačné číslo: 00319547, pridelené 8. dec. 1994. Adresa: Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiškálny kód: SSDSBN68B10Z352F. Meno jeho matky je Saidani Beya.

53. *Meno: 1. HAMRAOUI 2. KAMEL 3. BENN MOULDI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 21. október 1977. Miesto narodenia: Beja, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Kamel b) Kimo *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko b) Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

54. *Meno: 1. ADEL 2. BEN SOLTANE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. júl 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Latisana č. 6, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiškálny kód: BNSDLA70L14Z352B.

55. *Meno: 1. NABIL 2. BENATTIA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 11. máj 1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

56. *Meno: 1. USAMA 2. MUHAMMED 3. AWAD 4. BIN LADEN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 30. júl 1957 b) 28. júl 1957. Miesto narodenia: a) Jeddah, Saudská Arábia b) Jemen *Častá prezývka: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah Abd Al-Hakim *Štátna príslušnosť: Saudské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne afganský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia:

57. *Meno: 1. BILAL 2. BIN MARWAN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1947. Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: poručík u Usámu bin Ladína.

58. *Meno: 1. RAMZI 2. MOHAMED 3. ABDULLAH 4. BINALSHIBH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 1. máj 1972 b) 16. september 1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt, Jemen b) Khartoum, Sudán *Častá prezývka: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: a) jemenská b) sudánska. Číslo cestovného pasu: 00085243, vydaný 12. novembra 1997 v Sanae, Jemen. Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia:

59. *Meno: 1. YASSINE 2. CHEKKOURI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 6. október 1966. Miesto narodenia: Safi, Maroko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

60. *Meno: 1. MAXAMED 2. CABDULLAAH 3. CIISE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 8. október 1974. Miesto narodenia: Somálsko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Mešita na Via Quaranta, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. novembra 2003 *Iná informácia:

61. *Meno: 1. AWEYS 2. HASSAN 3. DAHIR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1935. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: somálska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

62. *Meno: 1. MAMOUN 2. DARKAZANLI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. august 1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz *Štátna príslušnosť: sýrska a nemecká. Číslo cestovného pasu: 1310636262, Nemecko, platný do 29. októbra 2005. Národné identifikačné číslo: Číslo nemeckej identifikačnej karty: 1312072688 platnej do 20. augusta 2011. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

63. *Meno: 1. LIONEL 2. DUMONT

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 21. január 1971. Miesto narodenia: Robaix, Francúzsko *Častá prezývka: Jacques Brougere. Zriedkavá prezývka: a) Bilal b) Hamza *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá žiadne trvalé bydlisko v Taliansku. *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: 56.

64. *Meno: 1. SAFET 2. DURGUTI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 10. máj 1967. Miesto narodenia: Orahovac, Kosovo *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 26. decembra 2003 *Iná informácia:

65. *Meno: 1. DWIKARNA 2. AGUS

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 11. augusta 1964. Miesto narodenia: Makassar, Južné Sulawesi, Indonézia. Nemá trvalú adresu. *Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

66. *Meno: 1. RADI 2. ABD EL SAMIE 3. ABOU EL YAZID 4. EL AYASHI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 2. január 1972. Miesto narodenia: El Gharbia, Egypt *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Meral *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Cilea 40, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

67. *Meno: 1. MOUNIR 2. EL MOTASSADEQ

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 3. apríl 1974. Miesto narodenia: Marrákeš, Maroko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: marocká. Číslo cestovného pasu: H 236483, vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne. Národné identifikačné číslo: Adresa: 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13 *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia:

68. *Meno: 1. ABDELKADER 2. MAHMOUD 3. ES SAYED

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 26. dec. 1962. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Es Sayed, Kader. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via del Fosso di Centocelle č. 66, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiškálny kód: SSYBLK62T26Z336L.

69. *Meno: 1. MOUSSA 2. BEN AMOR 3. ESSAADI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. dec. 1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Milano č. 108, Brescia, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

70. *Meno: 1. ZAKARYA 2. ESSABAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 13. apríl 1977. Miesto narodenia: Essaouria, Maroko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: marocká. Číslo cestovného pasu: M271351, vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne. Národné identifikačné číslo: Adresa: Registrovaný na Dortmunderstrasse 38, 22419 Hamburg, Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: E 189935.

71. *Meno: 1. MUSTAFA 2. MOHAMED 3. FADHIL

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 23. jún 1976. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa. Zriedkavá prezývka: a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu *Štátna príslušnosť: a) egyptská b) kenská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Kenský identifikačný preukaz č. 12773667; Sériové č. 201735161. Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

72. *Meno: 1. RACHID 2. FETTAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 16. apríl 1969. Miesto narodenia: Boulogin, Alžírsko *Častá prezývka: Amine del Belgio. Zriedkavá prezývka: Djaffar *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Degli Apuli č. 5, Miláno, Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

73. *Meno: 1. AHMED 2. KHALFAN 3. GHAILANI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 14. marec 1974 b) 13. apríl 1974 c) 14. apríl 1974 d) 1. august 1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia *Častá prezývka: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar. Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A. e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu *Štátna príslušnosť: tanzánijská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

74. *Meno: 1. HUDA 2. BIN ABDUL 3. HAQ

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 9. februára 1960 alebo 2. februára 1960. Miesto narodenia: Solokuro, Východná Jáva, Indonézia *Častá prezývka: a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron al Mukhlas Zriedkavá prezývka: a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: nemá trvalú adresu. *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

75. *Meno: 1. BOUYAHIA 2. HAMADI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 22. máj 1966. Miesto narodenia: Tunisko *Častá prezývka: Gamel Mohmed, Miesto narodenia: Maroko. Dátum narodenia: 25. máj 1966. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

76. *Meno: 1. BRAHIM 2. BEN HEDILI 3. HAMAMI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. nov. 1971. Miesto narodenia: Goubellat, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via de Carracci č. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia:

77. *Meno: 1. MOHAMMAD 2. TAHIR 3. HAMMID

Titul: Imam Funkcia: Dátum narodenia: 1. november 1975. Miesto narodenia: Poshok, Irak *Častá prezývka: Abdelhamid Al Kurdi. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

78. *Meno: 1. NASR 2. FAHMI 3. NASR 4. HASANAYN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Muhammad Salah. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

79. *Meno: 1. GULBUDDIN 2. HEKMATYAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. august 1949. Miesto narodenia: provincia Konduz, Afganistan *Častá prezývka: a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 20. febr. 2003 *Iná informácia:

80. *Meno: 1. RIAD (RAED) 2. MUHAMMAD HASAN 3. MUHAMMAD 4. HIJAZI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. december 1968. Miesto narodenia: Kalifornia, USA *Častá prezývka: a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad. Zriedkavá prezývka: a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) *Štátna príslušnosť: jordánska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: a) SSN: 548-91-5411 b) Národné číslo: 9681029476. Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jordánsko. Pôvodne z Ramlahu; miesto pobytu v Jordánsku al-Shumaysani (Sheisani, oblasť Ammán), za budovou odborov.

81. *Meno: 1. ALI 2. GHALEB 3. HIMMAT

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 16. jún 1938. Miesto narodenia: Damask, Sýria *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: švajčiarska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Posero 2, ch-6911 Campione dItalia, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

82. *Meno: 1. ARMAND 2. ALBERT 3. FRIEDRICH 4. HUBER

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1927. Miesto narodenia: *Častá prezývka: Huber, Ahmed. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: švajčiarska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b) Bern, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

83. *Meno: 1. ZAYN 2. AL-ABIDIN 3. MUHAMMAD 4. HUSAYN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 12. marec 1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain. Zriedkavá prezývka: a) Abu Zubaydah b) Tariq *Štátna príslušnosť: Údajne štátny príslušník Saudskej Arábie a Palestíny. Číslo cestovného pasu: Držiteľ egyptského cestovného pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 Egyptským veľvyslanectvom v Rijáde. Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

84. *Meno: 1. AZAHARI 2. HUSIN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. september 1957. *Častá prezývka:- Zriedkavá prezývka:- Miesto narodenia: Negeri Sembilan (Malajzia) *Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 11512285 Národné identifikačné číslo: 570914-05-5411 Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

85. *Meno: 1. DAWOOD 2. IBRAHIM

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Ratnagiri, India *Častá prezývka: a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: indická. Číslo cestovného pasu: A-333602, vydaný 6. apríla 1985 v Bombaji, India. Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. nov. 2003 *Iná informácia:

86. *Meno: 1. NASREDDIN 2. AHMED 3. IDRIS

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 22. november 1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea) *Častá prezývka: a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: talianska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: a) Talianska identifikačná karta č. AG 2028062 platná do 9. júla 2005. b) Cudzinecká identifikačná karta: K 5249 Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangeri, Maroko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Taliansky fiškálny kód: NSRDRS29S22Z315Y. Pán Nasreddin opustil svoje bydlisko na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko v r. 1994 a odsťahoval sa do Maroka.

87. *Meno: 1. NURJAMAN 2. RIDUAN 3. ISAMUDDIN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. apríl 1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia *Častá prezývka: a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia: Meno pri narodení: Encep Nurjaman.

88. *Meno: 1. KHALIL 2. JARRAYA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 8. febuár 1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko) *Častá prezývka: a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz. Zriedkavá prezývka: a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Bellatria č. 10, Bologna, Taliansko b) Via Lazio č. 3, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: Bol tiež identifikovaný ako Abdel Aziz Ben Narvan, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15. augusta 1970.

89. *Meno: 1. MOUNIR 2. BEN HABIB 3. JARRAYA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 25. október 1963. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Yarraya *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) Via Mirasole č. 11, Bologna, Taliansko b) Via Ariosto č. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

90. *Meno: 1. RIADH 2. JELASSI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 15. december 1970. Miesto narodenia: Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

91. *Meno: 1. FAOUZI 2. JENDOUBI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. január 1966. Miesto narodenia: Beja (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Said b) Samir *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) Via Agucchi č. 250, Bologna, Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko b) Via Ariosto č. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

92. *Meno: 1. WA EL 2. HAMZA 3. JULAIDAN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 22. január 1958. Miesto narodenia: Al-Madinah, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Wa il Hamza Julaidan b) Wa el Hamza Jalaidan c) Wa il Hamza Jalaidan d) Wa el Hamza Jaladin e) Wa il Hamza Jaladin. Zriedkavá prezývka: Abu Al-Hasan Al Madani *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Saudský cestovný pas č. A-992535. Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 11. sept. 2002 *Iná informácia:

93. *Meno: 1. SALIM Y SALAMUDDIN 2. JULKIPLI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. jún 1967. Miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu (Filipíny) *Častá prezývka: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá trvalú adresu *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

94. *Meno: 1. ABDULLAHI 2. HUSSEIN 3. KAHIE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko.

95. *Meno: 1. MEHDI 2. KAMMOUN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 3. apríl 1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Masina č. 7, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiškálny kód: KMMMHD68D03Z352N.

96. *Meno: 1. ABDUL MANAF 2. KASMURI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 18. máj 1955 Miesto narodenia: Selangor (Malajzia) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Muhammad Al-Filipiny b) Intan *Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 9226483 Národné identifikačné číslo: 550528-10-5991 Adresa: Klang, Selangor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

97. *Meno: 1. SAMIR 2. KISHK

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. máj 1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

98. *Meno: 1. MUFTI 2. RASHID 3. AHMAD 4. LADEHYANOY

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Karáči, Pakistan.

99. *Meno: 1. RIHANI 2. LOFTI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. júl 1977. Miesto narodenia: Tunisi, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abderrahmane. *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

100. *Meno: 1. JAMEL 2. LOUNICI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. február 1962. Miesto narodenia: Alžír *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 16. jan. 2004 *Iná informácia: syn Abdelkadera a Johry Birouh

101. *Meno: 1. TAREK 2. BEN HABIB 3. MAAROUFI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 23. november 1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

102. *Meno: 1. ABDULLKADIR 2. HUSSEIN 3. MAHAMUD

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Florencia, Taliansko.

103. *Meno: 1. UTHMAN 2. OMAR 3. MAHMOUD

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 30. december 1960 b) 13. december 1960. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar. Zriedkavá prezývka: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Londýn, Anglicko.

104. *Meno: 1. AMRAN 2. MANSOR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 25. máj 1964 Miesto narodenia: Johor (Malajzia) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Henry *Štátna príslušnosť: malajzijská Číslo cestovného pasu: A 10326821 Národné identifikačné číslo: 640525-01-5885 Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

105. *Meno: 1. ZULKIFLI 2. MARZUKI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 25. máj 1964 Miesto narodenia: Johor (Malajzia) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Henry *Štátna príslušnosť: malajzijská Číslo cestovného pasu: A 10326821 Národné identifikačné číslo: 640525-01-5885 Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

106. *Meno: 1. FETHI 2. BEN REBAI 3. MNASRI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 6. marec 1969. Miesto narodenia: Nefza (Tunisko) *Častá prezývka: Fethi Alic. Zriedkavá prezývka: a) Amor b) Amor Abu *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) Via Toscana č. 46, Bologna, Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

107. *Meno: 1. MANSOUR 2. MOHAMED

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. august 1928. Miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty *Častá prezývka: Al-Mansour, Dr. Mohamed Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: švajčiarska. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Zürich, Švajčiarsko.

108. *Meno: 1. ZIA 2. MOHAMMAD

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zia, Ahmad. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Pešávar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pešávar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

109. *Meno: 1. DAKI 2. MOHAMMED

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 29. marec 1965. Miesto narodenia: Maroko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

110. *Meno: 1. FAZUL 2. ABDULLAH 3. MOHAMMED

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 25. august 1972 b) 25. december 1974 c) 25. február 1974. Miesto narodenia: Moroni, Komory *Častá prezývka: a) Abdalla, Fazul b) Abdallah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah Zriedkavá prezývka: a) Aisha, Abu b) Al Sudani, Abu Seif c) Haroon d) Harun e) Luqman, Abu *Štátna príslušnosť: a) komorská b) kenská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

111. Meno: 1. NORDIN MOHD. TOP

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 11. august 1969. Miesto narodenia: Johor, Malajzia *Častá prezývka: *Štátna príslušnosť: malajzijská Číslo cestovného pasu: A 9775183 Národné identifikačné číslo: 690811-10-5873 Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

112. *Meno: 1. MOHAMED 2. AMIN 3. MOSTAFA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 11. október 1975. Miesto narodenia: Karku, Irak *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

113. *Meno: 1. MOSTAFA 2. KAMEL 3. MOSTAFA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 15. apríl 1958. Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman. Zriedkavá prezývka: a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Veľká Británia b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apr. 2002 *Iná informácia:

114. *Meno: 1. DJAMEL 2. MOUSTFA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 28. september 1973. Miesto narodenia: Tiaret (Alžírsko) *Častá prezývka: a) Ali Barkani b) Kalad Belkasam c) Mostafa Djamel d) Mostefa Djamel e) Mustafa Djamel f) Balkasam Kalad g) Bekasam Kalad h) Belkasam Kalad i) Damel Mostafa j) Djamal Mostafa k) Djamal Mostafa l) Djamel Mostafa m) Fjamel Moustfa, n) Djamel Mustafa Zriedkavá prezývka: Mustafa *Štátna príslušnosť: alžírska. Číslo cestovného pasu: sfalšovaný dánsky vodičský preukaz č. 20645897 vydaný na meno Ali Barkani, alžírsky rodný list vydaný na meno Djamel Mostefa Národné identifikačné číslo: Adresa: v súčasnosti vo väzbe *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 Iná informácia: meno otca: Djelalli Moustfa, meno matky: Kadeja Mansore.

115. *Meno: 1. FAHID 2. MOHAMMED 3. ALLY 4. MSALAM

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 19. február 1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa *Častá prezývka: a) Ally, Fahid Mohammed b) Msalam, Fahad Ally c) Msalam, Fahid Mohammed Ali d) Msalam, Mohammed Ally e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali f) Salem, Fahid Muhamad Ali Zriedkavá prezývka: Al-Kini, Usama *Štátna príslušnosť: kenská. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

116. *Meno: 1. ARIS 2. MUNANDAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: približne 34 – 40 rokov v decembri 2002.Miesto narodenia: Sambi, Boyolali, Java (Indonézia) *Častá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá trvalú adresu. Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

117. *Meno: 1. ABDUL HAKIM 2. MURAD

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. január 1968. Miesto narodenia: Kuvajt Častá prezývka: a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad Abdul Hakim AL Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed *Štátna príslušnosť: pakistanská. *Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Nemá trvalú adresu. Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

118. *Meno: 1. NADA 2. YOUSSEF 3. MUSTAFA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 17. máj 1931 b) 17. máj 1937. Miesto narodenia: Alexandria (Egypt) *Častá prezývka: a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č. AE 1111288 platná do 21. marca 2005 Adresa: a) Via Arogno 32, 6911 Campione dItalia, Taliansko b) Via per Arogno 32, ch-6911 Campione dItalia, Taliansko c) Via Riasc 4, ch-6911 Campione dItalia I, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

119. *Meno: 1. NASRI AIT 2. EL HADI 3. MUSTAPHA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 5. marec 1962. Miesto narodenia: Tunis *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 11. nov. 2003 *Iná informácia: syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui

120. *Meno: 1. ABDELGHANI 2. MZOUDI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 6. december 1972. Miesto narodenia: Marakéš (Maroko) *Častá prezývka: a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: marocká. Číslo cestovného pasu: Marocký cestovný pas č. F 879567 vydaný 29. apríla 1992 v Marakéši, Maroko. Platný do 28. apríla 1997. Obnovený do 28. februára 2002 b) Marocký cestovný pas č. M271392 vydaný 4. dec. 2000 Marockým konzulátom v Berlíne, Nemecko. Národné identifikačné číslo: Marocká osobná identifikačná karta č. E 427689 vydaná 22. marca 2001 Marockým generálnym konzulátom v Düsseldorfe, Nemecko. Adresa: V súčasnosti (jún 2003) je vo väzbe v Nemecku *Zapísaný do zoznamu: 10. jún 2003 *Iná informácia:

121. *Meno: 1. SAADI 2. NASSIM

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. november 1974. Miesto narodenia: Haidra, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abou Anis *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko b)Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

122. *Meno: 1. DRISSI 2. NOUREDDINE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 12. apríl 1960. Miesto narodenia: Hekaima (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Plebiscito 3, Cermona, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

123. *Meno: 1. NAJIB 2. OUAZ

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 12. apríl 1960. Miesto narodenia: Hekaima (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Vicolo dei Prati č. 2/2, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

124. *Meno: 1. AHMED 2. HOSNI 3. RARRBO

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 12. september 1974. Miesto narodenia: Bologhine (Alžírsko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abdallah o Abdullah *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá žiadnu trvalú adresu v Taliansku *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

125. *Meno: 1. ABDELHALIM 2. REMADNA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 2. apríl 1966. Miesto narodenia: Bistra (Alžírsko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národná identifikácia: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

126. *Meno: 1.LAZHER 2. BEN KHALIFA 3. BEN AHMED 4. ROUINE

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. november 1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Salmane b) Lazhar *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko (trvalé bydlisko) *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

127. *Meno: 1. NEDAL 2. SALEH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. marec 1970. Miesto narodenia: Bistra (Alžírsko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: a) Via Milano č. 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

128. *Meno: 1. IMAM 2. SAMUDRA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 14. január 1970. Miesto narodenia: Serang, Banten (Indonézia)* Častá prezývka: a) Abdul Aziz ben Síhabudín, b) Faiz Yunshar Zriedkavá prezývka: a) Abdul Azis b) Kudama c) Hendri d) Heri e) Fatih f) Abu Omar * Štátna príslušnosť: -* Číslo cestovného pasu:- Národné identifikačné číslo: - *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 * Iná informácia: Nemá trvalú adresu.

129. *Meno: 1. NABIL 2. ABDUL 3. SALAM 4. SAYADI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1. január 1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripolis (Libanon) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abu Zeinab *Štátna príslušnosť: belgická, od 18. sept. 2001. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manžel Patricie Vinck. Zosobášení 29. mája 1992 v Pešávare, Pakistan.

130. *Meno: 1. SAYF-AL ADL

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Saif Al- Adil. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Údajne má egyptské štátne občianstvo. Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Zodpovedný za bezpečnosť Usámu bin Ladína.

131. *Meno: 1. ISMAIL 2. ABDALLAH 3. SBAITAN 4. SHALABI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 30. apríl 1973. Miesto narodenia: Beckum (Nemecko) *Častá prezývka: a) Ismain Shalabe b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi *Štátna príslušnosť: jordánska (palestínskeho pôvodu) Číslo cestovného pasu: a) cestovný pas Jordánskeho hašimovského kráľovstva, č. E778675 vydaný 23. júna 1996 v Rusaifahu. Platný do 23. júna 2001 b) cestovný pas H401056, JOR 9731050433 vydaný 11. apríla 2001, platný do 10. 4. 2006. Národné identifikačné číslo: Adresa: v súčasnosti vo väzbe. *Zapísaný do zoznamu: 23. sept. 2003 Iná informácia: meno otca: Abdullah Shalabi, meno matky: Amminah Shalabi.

132. *Meno: 1. PARLINDUNGAN 2. SIREGAR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 25. apríl 1957 b) 25. apríl 1967. Miesto narodenia: Indonézia *Častá prezývka: a) Siregar b) Parlin, c) Saleh Parlindugan Zriedkavá prezývka: - *Štátna príslušnosť: indonézska. Číslo cestovného pasu: - Národná identifikácia: - Nemá trvalú adresu. *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 Iná informácia:

133. *Meno: 1. AHMED 2. SALIM 3. SWEDAN 4. SHEIKH

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: a) 9. apríl 1969 b) 9. apríl 1960. Miesto narodenia: Mombasa (Keňa) *Častá prezývka: a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh *Štátna príslušnosť: kenská Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia:

134. *Meno: 1. THIRWAT 2. SALAH 3. SHIHATA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 29. jún 1960. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia:

135. *Meno: 1. YAZLD 2. SUFAAT

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. január 1964. Miesto narodenia: Johor (Malajzia) Častá prezývka: - Zriedkavá prezývka: a) Joe b) Abu Zufar *Štátna príslušnosť: malajzijská *Číslo cestovného pasu: A10472263. Národné identifikačné číslo: 6401 20-01-5529 Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

136. *Meno: 1. YASSIN 2. SYWAL

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: približne 1972. Miesto narodenia: neznáme *Častá prezývka: a) Salim Yasin, Mochtar Yasin Mahmud b) Abdul Hadi Yasin c) Muhamad Mubarok Zriedkavá prezývka: a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar *Štátna príslušnosť: indonézska Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Nemá trvalú adresu.*Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

137. *Meno: 1. MANSOUR 2. THAER

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 21. marec 1974. Miesto narodenia: Bagdad (Irak) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia:

138. *Meno: 1. LAZHAR 2. BEN MOHAMMED 3. TLILI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 26. marec 1969. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Carlo Porta č. 97, Legnano, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiškálny kód:
TLLLHR69C26Z352G.

139. *Meno: 1. YULDASHEV 2. TOHIR

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Yuldashev, Takhir. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Uzbekistan.

140. *Meno: 1. MOURAD 2. TRABELSI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. máj 1969. Miesto narodenia: Menzel, Temine, Tunisko *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Abou Djarrah *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 12. nov. 2003 *Iná informácia:

141. *Meno: 1. MOHAMMED 2. TUFAIL

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: a) Tufail, S. M. b) Tuffail, Sheik Mohammed Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: pakistanská Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia:

142. *Meno: 1. AWEYS 2. DAHIR 3. UBEIDULLAHI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via Cipriano Facchinetti 84, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

143. *Meno: 1. PATRICIA 2. ROSA 3. VINCK

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 4. január 1965. Miesto narodenia: Berchem, Antverpy. *Častá prezývka: Souraya P. Vinck Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: belgická Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaná do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manželka Nabila Sayadiho.

144. *Meno: 1. HABIB 2. WADDANI

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 10. jún 1970. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Via unica Borighero č. 1, San Donato M.se (MI), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiškálny kód: WDDHBB70H10Z352O.

145. *Meno: 1. WAN MIN 2. WAN MAT

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 23. september 1960. Miesto narodenia: Kelantan (Malajzia) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah *Štátna príslušnosť: malajzijská Číslo cestovného pasu: A 9703399 Národné identifikačné číslo: 600923-03-5527 Adresa: Ulu Tiram, Johor, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

146. *Meno: 1. ZELIMKHAN 2. AHMEDOVIC 3. YANDARBIEV

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 12. sept. 1952. Miesto narodenia: ZSSR, región Východný Kazachstan, obec Vydriha *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Ruská federácia. Číslo cestovného pasu: Ruský cestovný pas 43 č. 1600453. Národné identifikačné číslo: Adresa: Pôvodne Ruská federácia, Čečenská republika, Grozny, ul. Deržavina č. 281-59 *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia:

147. *Meno: 1. ABDUL RAHMAN 2. YASIN

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 10. apríl 1960. Miesto narodenia: Bloomington, Indiana (USA) *Častá prezývka: a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: USA Číslo cestovného pasu: a) 27082171 [USA (vydaný 21. júna 1992 v Ammáne, Jordánsko)] b) MO887925 (Irak) Národná identifikácia: SSN 156-92-9858 (USA). Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Abdul Rahman Yasin je v Iraku.

148. *Meno: 1. MUKHLIS 2. YUNOS

Titul: Funkcia: Dátum narodenia približne 7. júla 1966. Miesto narodenia: Lanao del Sur (Filipíny) *Častá prezývka: a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos Nemá trvalú adresu. *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

149. *Meno: 1. ALI 2. AHMED 3. YUSAF

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 20. november 1974. Miesto narodenia: Garbaharey (Somálsko) *Častá prezývka: Ali Galoul. Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: švédska. Číslo cestovného pasu: Švédsky pas č. 1041635 Národné identifikačné číslo: 741120-1093. Adresa: Krälingegränd 33 S-16362 Sp nga *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

150. *Meno: 1. ZAINI 2. ZAKARIA

Titul: Funkcia: Dátum narodenia 16. máj 1967. Miesto narodenia: Kelantan (Malajzia) *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: Ahmad *Štátna príslušnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 11457974 Národné identifikačné číslo: 670516-03-5283 Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia *Zapísaný do zoznamu: 9. sept. 2003 *Iná informácia:

151. *Meno: 1. MANSOUR 2. FATTOUH 3. ZEINAB

Titul: Funkcia: Dátum narodenia: 7. máj 1933. Miesto narodenia: *Častá prezývka: Zriedkavá prezývka: *Štátna príslušnosť: Číslo cestovného pasu: Národné identifikačné číslo: Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia:

Právnické osoby:

1. Abu Sayyaf Group (známa tiež ako Al Harakat Al Islamiyya).

2. Afghan Support Committee (ASC Komisia pre podporu Afganistanu) známa tiež ako Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; and Ahya ul Turas. Sídlo úradu: Headquarters G. T. Road (pravdepodobne Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Pešávar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

3. The Aid Organization Of The Ulema (známa tiež ako Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan.

Dodatočné adresy Al Rashid Trust (5):

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karáči, Pakistan, tel. 6683301; tel. 0300-8209199; fax 6623814.

2. 302b-40, Good Earth Court, oproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan I Iqbal, Karáči. Tel. 4979263.

3. 617 Clifton Center, Block 5, 6. posch., Clifton, Karáči. Tel. 587-2545.

4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan. Phone 2623818-19.

5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan. Tel: 042-6812081.

4. Akida Bank Private Limited (v minulosti známa pod menom Akida Islamic Bank International Limited); (pôvodne zvaná Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

5. Akida Investment Co. Ltd. (spoločnosť známa aj ako Akida Investment Company Limited); (pôvodne Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna&Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box Nassau, Bahamy.

6. Al Baraka Exchange L. L. C., P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; P. O. Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

7. Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty.

8. Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko.

9. Al-Barakaat Bank Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55048.

10. Al-Barakat Bank of Somalia (Bss) (známa aj ako Barakat Bank of Somalia); Mogadišo, Somálsko; Bossaso, Somálsko.

11. Finančná skupina Al-Barakat, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

12. Al-Barakat Financial Holding Co, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

13. Al-Barakat Global Telecommunications (spoločnosť známa aj ako Barakaat Globetelcompany); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko; Hargeisa, Somálsko.

14. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (spoločnosť známa aj ako Al-Barakat Financial Company); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

15. Al-Barakat International (spoločnosť známa tiež ako Baraco Co.); P. O. Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

16. Al-Barakat Investments, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

17. Pekáreň cukroviniek Al-Hamati, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.

18. Al-Haramain Islamic Foundation, Adresa: 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina.

19. Al-Haramain Islamic Foundation, Somálsko.

20. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI.

21. Al-Jihad/Egyptské islamské hnutie (známe aj ako Egyptský Al-Džihád, Egyptský islamský džihád, skupina Džihád, Nový Džihád).

22. Al-Nur Honey Press Shops (nazývané aj Al-Nur Honey Center). Saná, Jemen 22. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry, pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, pôvodne Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

23. Al-Káida/Islamská armáda (známa aj ako Základňa, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina na zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a križiakom, sieť Usámu bin Ladína, organizácia Usámu bin Ladína).

24. Nadácia Al Rashid (Al-Rasheed Trust) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáči, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan, Kancelária Dha rbi-M unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, Kancelária Dha rbi-M unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešávar, Pakistan, Kancelária Dha rbi-M unin, miestnosť č. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan, Kancelária Dha rbi-M unin, horné poschodie, stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, Prevádzky v Afganistane: Herat Džalalabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šerif. Prevádzky aj v Kosove, Čečensku.

25. Al-Shifa, spracovanie medu pre priemysel a obchod, P. O. Box 8089, Al-Hasabah, Saná, Jemen; pri svätyni vedľa benzínovej pumpy, Jamal Street, Ta iz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen. Al-Nasr Street, Dauhá, Katar.

26. Ansar al-Islam (nazývaní aj Stúpenci islamu; Jund al-Islam; Vojaci islamu; Kurdistanskí podporovatelia islamu; Podporovatelia islamu v Kurdistane; Nasledovníci islamu v Kurdistane; Kurdistanský Taliban; Boží vojaci). Sídlo: Kurdami kontrolovaná oblasť v severovýchodnom Iraku.

27. Ozbrojená islamská skupina (známa aj ako Al Jamm ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

28. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

29. Asbat Al-Ansar.

30. Ba Taqwa For Commerce and Real Estate Company Limited, Vaduz, Liechtenstein; (pôvodne c/o Astat Trust reg.).

31. Bank Al Taqwa Limited (známa aj ako Al Taqwa Bank, Bank Al Taqwa). P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy. C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy.

32. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224.

33. Stavebná spoločnosť Barakaat, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

34. Barakaat Group of Companies, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Mogadišo, Somálsko.

35. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko.

36. Medzinárodná nadácia Barakaat, Box 4036, Spanga, Štokholm, Švédsko. Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Švédsko.

37. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.

38. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts. 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.

39. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somálsko. Nakhiil, Somálsko. Huruuse, Somálsko. Raxmo, Somálsko. Ticis, Somálsko. Kowthar, Somálsko. Noobir, Somálsko. Bubaarag, Somálsko. Gufure, Somálsko. Xuuxuule, Somálsko. Ala Aamin, Somálsko. Guureeye, Somálsko. Najax, Somálsko. Carafaat, Somálsko.

40. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

41. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington.

42. Barakat Banks and Remittances, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

43. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko.

44. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko.

45. Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

46. Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

47. Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko.

48. Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

49. Barakat Telecommunications Company Limited, známy tiež ako BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; posledná známa adresa Holandsko.

50. Baraka Trading Company, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

51. Barako Trading Company, LLC, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

52. Benevolence International Foundation (Medzinárodná dobročinná nadácia); známa aj ako: a) Al Bil Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoriteľnyj Fond. Adresa: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 USA, b) P. O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 USA, c) (Pôvodne na adrese) 9838 S, Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 USA, d) (Pôvodne na adrese) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 USA, e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan, f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbajdžan, g) Sarajevo, Bosna a Hercegovina, h) Zenica, Bosna a Hercegovina, i) (Posledná známa adresa) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada, j) (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, k) (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd. č. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, l) Ottawa, Canada, m) Grozny, Čečensko, n) 91 Paihonggou Lanzhou, Gansu, Čína 730000, o) Hrvatov 30, 41000 Záhreb, Chorvátsko, p) Makhachkala, Dagestan, q) Duisi, Gruzínsko, r) Tbilisi, Gruzínsko, s) Nazran, Ingušsko, t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko, u) Stichting Benevolence International Nederland (známa aj ako Benevolence International Nederland, BIN), Radeborg 14 B, 6228 CV Maastricht, Holandsko. Registračné číslo v Obchodnej komore: 14063277, v) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan, w) P. O. Box 1055 Pešavár, Pakistan, x) Azovskaja 6, km 3, 401 Moskva, Ruská federácia 113149, y) Ulica Okťabrskaja, dom. 89, Moskva, Ruská federácia 127521, z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán, aa) P. O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudská Arábia, ab) P. O. Box 10845 Rijád 11442, Saudská Arábia, ac) Dušanbe, Tadžikistan, ad) Veľká Británia, ae) Afganistan, af) Bangladéš, ag) Pásmo Gaza, ah) Bosna a Hercegovina, ai) Jemen. Identifikačné číslo v USA 363823186.

53. Benevolence International Fund (Medzinárodný dobročinný fond); (známy aj ako Benevolent International Fund). Lokácie: 1. (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada. 2. (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada. (Posledná známa adresa) P. O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada. (Posledná známa adresa) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada.

54. Bosanska Idealna Futura (organizácia známa aj ako BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center BECF charitatívne vzdelávacie centrum, dobročinné vzdelávacie stredisko). Lokácie: 1. Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina. 2. Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 3. Sehidska ulica, Breza, Bosna-Hercegovina. 4. Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 5. Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna-Hercegovina.

55. Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS); známa aj ako El-Ahouel

56. The Eastern Turkistan Islamic Movement (Islamské hnutie východného Turkistanu); (hnutie známe aj ako The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah Islamská strana Alaha východného Turkistanu).

57. Global Relief Foundation (GRF), aj ako Fondation Secours Mondial (FSM). Úrad v USA: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA, P. O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Úrady v zahraničí: Fondation Secours Mondial [alebo Secours mondial de France (SEMONDE), alebo Fondation Secours Mondial Belgique, a. s. b. l., alebo Fondation Secours Mondial vzw, alebo FSM, alebo Stichting Wereldhulp Belgie, v. z. w., alebo Fondation Secours Mondial Kosova, alebo Fondation Secours Mondial World Relief ]. Ďalšie adresy: 1. 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko. 2. Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgicko. 3. Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brusel, Belgicko. 4. P. O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brusel, Belgicko. 5. Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna. 6. Put Mladih Muslimana Street, Sarajevo, Bosna. 7. Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo. 8. Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo. 9. Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P. O. Box 2892, Tirana, Albania. 10. House 267 Street No. 54, Sector F 11/4, Islamabad, Pakistan. 11. Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyur Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko. Iné lokácie v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Ruská federácia), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Ruská federácia), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh, pásmo Gazy, Sierra Leone, Somálsko a Sýria. Identifikačné číslo organizácie federálneho zamestnávateľa v USA: 36-3804626. Číslo platcu DPH: BE 454,419,759.

58. Gulf Center S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. Fiškálny kód: 07341170152. Číslo platcu DPH: IT 07341170152.

59. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (tiež ako Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

60. Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko.

61. Islamic Army of Aden (Adenská islamská armáda).

62. Islamic International Brigade (IIB) (nazývaná aj Islamská mierotvorná brigáda; Islamská mierotvorná armáda; Medzinárodná brigáda; Islamský mierotvorný prápor; Medzinárodný prápor; Islamská mierotvorná medzinárodná brigáda).

63. Islamic Movement of Uzbekistan (známe aj ako IMU). Islamské hnutie Uzbekistanu.

64. Jaish-I-Mohammed (známa aj ako Mohamedova armáda), Pakistan.

65. Jamyah Taawun Al-Islamia (známa aj ako Spoločnosť pre islamskú spoluprácu alebo ako Jam iyat Al Ta awun Al Islamiyya, alebo ako Jit), Kandahár, Afganistan.

66. Jemaah Islamiyah, sieť v juhovýchodnej Ázii (aj ako Jema ah Islamiyah, Jemaah Islamiya, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama ah Islamiyah), založil zosnulý Abdullah Sungkar.

67. Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI).

68. Lashkar i Jhangvi (LJ).

69. Lybian Islamic Fighting Group (Líbyjská islamská bojová skupina).

70. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

71. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (spoločnosť známa aj ako Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemecko.

72. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber [v minulosti známa aj ako a) Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis; b) Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera], Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

73. Moroccan Islamic Combatant Group (známa aj ako Groupe Islamique Combattant Marocain), Marocká islamská bojová skupina.

74. Nada International Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko (pôvodne c/o Asat Trust reg.).

75. Nada Management Organization Sa (pôvodne Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini Ch-6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

76. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; IČO: 01406430155. Číslo platcu DPH: IT 01406430155.

77. Nasco Nasreddin Holding A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko.

78. Nascoservice S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. DIČO: 08557650150, číslo platcu DPH: IT 08557650150.

79. Nascotex S. A. (tiež Industrie Generale De Filature Et Tissage); (známa aj ako Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko.

80. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. DIČO: 03464040157, číslo platcu DPH: IT 03464040157.

81. Nasreddin Foundation (nadácia známa aj ako Nasreddin Stiftung); C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko.

82. Nasreddin Group International Holding Limited (známa aj ako Nasreddin Group International Holdings Limited). C/o Arthur D. Hanna & Company. 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy. P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

83. Nasreddin International Group Limited Holding (známa aj ako Nasreddin International Group Ltd. Holding). Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko. Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko.

84. Parka Trading Company, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

85. Rabita Trust (Nadácia Rabita), miestnosť 9a, 2. posch., Wahdat Road, Education Town, Láhaur, Pakistan. Wares Colony, Láhaur, Pakistan.

86. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

87. Revival of Islamic Heritage Society (RIHS Obnova dedičstva islamského spoločenstva), tiež známa ako: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya ul Turath. Adresa: a) Pakistan, b) Afganistan.

88. Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (známy aj ako Riyadus- Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

89. Salafist Group for Call and Combat/CSPC (známa aj ako Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat).

90. Somali International Relief, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.

91. Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko.

92. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko.

93. Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (známy aj ako Islamic Special Purpose Regiment; The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

94. Tunisian Combatant Group (alebo Groupe Combattant Tunisien), Tuniská bojová skupina.

95. Ummah Tameer E-Nau (UTN), a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan; b) Pakistan.

96. Wafa Humanitarian Organization (Humanitárna organizácia Wafa) (známa aj pod menom Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Pešávar, Pakistan. Pobočky v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.

97. Waldenberg AG; pôvodne známa aj ako: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment. Adresa: a) C/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Lichtenštajnsko b) Via Posero 2, 22060 Campione dItalia, Taliansko.

98. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911, Campione D italia I, Švajčiarsko.

99. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M. B. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viedeň, Rakúsko.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1483 (2003)

1. Sankcionované územie: územie Irackej republiky.

Sankcionované osoby:

Právnické osoby:

1. bývalá vláda Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina a ostatné iracké orgány bývalej vlády Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina

2. obchodné spoločnosti založené bývalou vládou Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina a obchodné spoločnosti, v ktorých mala bývalá vláda Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina majetkovú účasť

3. iné právnické osoby bývalej vlády Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina (napr. agentúry, špecializované organizácie)

Fyzické osoby:

1. Meno: Saddam Hussein Al-Tikriti

Inak zvaný: Abu Ali

Dátum a miesto narodenia: 28. apríla 1937, al-Awja pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), menovaný v rezolúcii 1483 (2003)

2. Meno: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1965 alebo 1966, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), Saddamov druhý syn. Dozeral na Špeciálnu republikánsku gardu, Špeciálnu bezpečnostnú organizáciu a Republikánsku gardu

3. Meno: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1964 alebo 1967, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), Saddamov najstarší syn. Vodca polovojenskej organizácie Fedajín Saddam

4. Meno: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

Inak zvaný: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud, plk. Abdel Hamid Mahmoud, Abed Mahmoud Hammud

Dátum a miesto narodenia: cca 1957, al-Awja, pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), tajomník prezidenta Saddama a hlavný radca

5. Meno: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

Inak zvaný: Al-Kimawi

Dátum a miesto narodenia: 1943, al-Awja, pri Tikrite, Irak

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta a vysoký predstaviteľ Revolučnej rady velenia

6. Meno: Izzat Ibrahim al-Duri

Inak zvaný: Abu Brays Abu Ahmad

Dátum a miesto narodenia: 1942, al-Dur

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), zástupca hlavného vojenského veliteľa Irackej armády, zástupca tajomníka regionálneho velenia strany Ba'th, podpredseda Revolučnej rady velenia

7. Meno: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1962, al-Awja, pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), číslo 2 v Osobitnej bezpečnostnej organizácii

8. Meno: Aziz Salih al-Numan

Dátum a miesto narodenia: 1941 alebo 1945, An Nasiriyah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho velenia strany Ba'th, bývalý guvernér Karbaly a An Najaf, bývalý minister pôdohospodárstva a agrárnej reformy (1986–1987)

9. Meno: Muhammad Hamza Zubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1938, Babylon, Babil

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), bývalý predseda vlády

10. Meno: Kamal Mustafa Abdallah

Inak zvaný: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1952 alebo 4. mája 1955, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), tajomník Republikánskej gardy, viedol Špeciálnu republikánsku gardu a velil obom zborom Republikánskej gardy

11. Meno: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

Inak zvaný: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

Dátum a miesto narodenia: 1960, Salah al-Din

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), veliteľ, Špeciálna republikánska garda

12. Meno: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1946 alebo 1949 alebo 1960, Salah al-Din alebo al-Awja pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viedol iracké vzdušné sily;

zástupca riaditeľa Organizácie vojenskej industrializácie

13. Meno: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1950, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník GŠ ozbrojených síl

14. Meno: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

Inak zvaný: Ayad Futayyih Al-Rawi

Dátum a miesto narodenia: 1953, Ramadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník Republikánskej gardy

15. Meno: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1954, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ Direktoriátu všeobecnej bezpečnosti

16. Meno: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1950, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ Irackých spravodajských služieb; šéf Direktoriátu všeobecnej bezpečnosti (1997–99)

17. Meno: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

Inak zvaný: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

Dátum a miesto narodenia: 1950, Bayji, Salah al-Din Governorate

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), veliteľ vzdušných síl

18. Meno: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

Dátum a miesto narodenia: cca 1941, ar-Rashidiyah, štvrť Bagdadu

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vojenského oddelenia strany Ba`th; minister práce a sociálnych vecí (1993–96)

19. Meno: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

Dátum a miesto narodenia: cca 1957 alebo 14. marca 1942, buď Mosul, alebo Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády;

riaditeľ Organizácie vojenskej industrializácie

20. Meno: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

Dátum a miesto narodenia: cca 1938, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viceprezident od roku 1991

21. Meno: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

Inak zvaný: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

Dátum a miesto narodenia: 1956, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), vedúci Úradu kmeňových záležitostí v kancelárii prezidenta

22. Meno: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 4. mája 1955, al-Samnah pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), zástupca vedúceho Úradu kmeňových záležitostí v kancelárii prezidenta

23. Meno: Mizban Khadr Hadi

Dátum a miesto narodenia: 1938, okres Mandali, Diyala

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), člen regionálneho vedenia strany Ba'th a Rady revolučného riadenia od roku 1991

24. Meno: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

Dátum a miesto narodenia: 1924, Sulaymaniyah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viceprezident, Rada revolučného riadenia

25. Meno: Tariq Aziz

Inak zvaný: Tariq Mikhail Aziz

Dátum a miesto narodenia: 1. júla 1936, Mosul alebo Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády;

Pas: (júl 1997): číslo: 34409/129

26. Meno: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

Inak zvaný: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

Dátum a miesto narodenia: 1954, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), guvernér Basry

27. Meno: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

Dátum a miesto narodenia: 1944, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister obrany

28. Meno: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

Dátum a miesto narodenia: 1934, Diyala

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády a minister financií

29. Meno: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

Dátum a miesto narodenia: 1953, Bagdad alebo Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister vnútra

30. Meno: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

Dátum a miesto narodenia: cca 1942, Rawah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník štábu (2001–2003);

bývalý guvernér Bagdadu a Ta'mimu

31. Meno: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

Dátum a miesto narodenia: cca 1948

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ, vojenské spravodajstvo

32. Meno: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

Dátum a miesto narodenia: 5. apríla 1938, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), prezidentov poradca pre vedu;

senior zástupca Organizácie vojenskej industrializácie (1988–1991); bývalý prezident Technických jednotiek pre špeciálne projekty;

PAS: ? č. 33301/862

vydaný: 17. októbra 1997

platný do: 1. októbra 2005

?M0003264580

vydaný: neznáme

platný do: neznáme

?H0100009

vydaný: máj 2001

platný do: neznáme

33. Meno: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1939, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister pre ropu (1996–2003);

vedúci Organizácie vojenskej industrializácie (zač. 90-tych rokov)

34. Meno: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

Dátum a miesto narodenia: 1953 alebo 1958, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), vedúci Národného monitorovacieho direktoriátu

35. Meno: Muhammad Mahdi Al-Salih

Dátum a miesto narodenia: 1947 alebo 1949, al-Anbar Governate

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister obchodu (1987–2003);

vedúci kancelárie prezidenta v polovici 80-tych rokov

36. Meno: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1947, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta;

riaditeľ Všeobecnej bezpečnosti začiatkom 90-tych rokov; vedúci irackých spravodajských služieb (1990–1991);

nevlastný brat Saddama Husseina

37. Meno: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Inak zvaný: Watab Ibrahim al-Hassan

Dátum a miesto narodenia: 1952, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta; minister vnútra (začiatkom 90-tych rokov); nevlastný brat Saddama Husseina

38. Meno: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1951, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta;

stály predstaviteľ pri OSN v Ženeve (1989–1998); vedúci irackých spravodajských služieb začiatkom 80-tych rokov; nevlastný brat Saddama Husseina

39. Meno: Huda Salih Mahdi Ammash

Dátum a miesto narodenia: 1953, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), člen regionálneho vedenia strany Ba'th; vedúci biologických laboratórií, Vojenská priemyselná organizácia (polovica 90-tych rokov); bývalý vedúci oddelenia študentov a mládeže v strane Ba'th; bývalý vedúci oddelenia záležitostí žien;

40. Meno: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

Dátum a miesto narodenia: 1947

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Diyale; zástupca veliteľa v južnom regióne (1998–2000); bývalý hovorca národného zhromaždenia

41. Meno: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

Dátum a miesto narodenia: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v At- Tamine; minister vnútra (1995-2001)

42. Meno: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

Dátum a miesto narodenia: 1937 alebo 1938, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th vo východnom Bagdade;

43. Meno: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

Inak zvaný: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

Dátum a miesto narodenia: 1945, Ar-Ramadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister pre vyššie vzdelávanie a výskum (1992–1997), (2001–2003); minister kultúry (1997–2001); riaditeľ a zástupca riaditeľa Irackej organizácie pre atómovú energiu v 80 rokoch;

PAS: 0018061/104, vydaný 12. septembra 1993

44. Meno: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Basre

45. Meno: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v An-Najafe; člen irackého národného zhromaždenia;

poznámka: zomrel v roku 2003

46. Meno: Saif-al-Din Al-Mashhadani

Dátum a miesto narodenia: 1956, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Al-Muthanne

47. Meno: Fadil Mahmud Gharib

Inak zvaný: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

Dátum a miesto narodenia: 1944, Dujail

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Babile; predseda Všeobecnej federácie irackých odborových organizácií

48. Meno: Muhsin Khadr Al-Khafaji

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Qadisyahe

49. Meno: Rashid Taan Kathim

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Anbare

50. Meno: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

Inak zvaný: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

Dátum a miesto narodenia: 1944, Kubaisi, al-Anbar

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Maysane

51. Meno: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1944, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th vo Wasite

52. Meno: Adil Abdallah Mahdi

Dátum a miesto narodenia: 1945, al-Dur

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Dhi-Qare; bývalý predseda strany Ba'th v Diyale a al-Anbare

53. Meno: Qaid Hussein Al-Awadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Ninawe; bývalý guvernér v An-Najafe (cca 1998–2002)

54. Meno: Khamis Sirhan Al-Muhammad

Inak zvaný: Dr. Fnu Mnu Khamis

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Karbale

55. Meno: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1944, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Salah Ad-Dine; bývalý zástupca tajomníka pre bezpečnostné otázky, Ministerstvo zahraničných vecí Iraku

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1343 (2001) UPRAVENEJ REZOLÚCIOU BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1521 (2003)

Sankcionované územie: územie Libérijskej republiky

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 918 (1994) UPRAVENEJ REZOLÚCIOU BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 1011 (1995)

1. Sankcionované územie: územie Rwandskej republiky

2. Sankcionované osoby:

2.1 fyzické osoby zdržiavajúce sa v štátoch susediacich s Rwandskou republikou

2.2 právnické osoby so sídlom v štátoch susediacich s Rwandskou republikou

3. prvý vstup: letisko Kanombe, Kigali, Rwanda.

druhý vstup: Rusumo, Rwanda, cez prístav Dar Es Salaam, Tanzánia,

tretí vstup: Gatuna, Rwanda, cez prístav Mobassa, Keňa.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 1171 (1998) UPRAVENEJ REZOLÚCIAMI BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 1306 (2000) A 1385 (2001)

1. Sankcionované územie: územie republiky Sierra Leone

2. prvý vstup: Kambia, z územia Guinejskej republiky,

druhý vstup: Kabala, z územia Guinejskej republiky,

tretí vstup: pobrežie Bo (Bo-Waterside), z územia Libérijskej republiky,

štvrtý vstup: Koindu, z územia Libérijskej republiky,

siedmy vstup: Cline Town (Freetown, Sierra Leone).

šiesty vstup: prístavisko kráľovnej Alžbety II (Queen Elizabeth II Quay),

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 733 (1992) UPRAVENEJ REZOLÚCIAMI BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 1356 (2001) A Č. 1425 (2002)

Sankcionované územie: územie Somálskej republiky

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA IMPLEMENTAČNÉHO ROZHODNUTIA RADY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 2002/754/CFSP

Sankcionované územie: územie Zimbabwianskej republiky

Sankcionované osoby:

1. MUGABE, Robert Gabriel, prezident, dátum narodenia 21.2.1924, Kutama.

2. BUKA, Flora, minister pre program štátnej pozemkovej reformy (bývalý minister vnútra v úrade viceprezidenta Muzendu), dátum narodenia 25.2.1968.

3. CHARAMBA, George, stály tajomník a hovorca ministra pre informácie.

4. CHARUMBIRA, Fortune, námestník ministra pre regióny, verejné práce a výstavbu, dátum narodenia 10.6. 1962.

5. CHIGWEDERE, Aeneas, minister školstva, športu a kultúry, dátum narodenia 25.11.1939.

6. CHIHURI, Augustine, komisár (polícia), dátum narodenia 10.3.1953.

7. CHIKOWORE, Enos, tajomník pre krajinu a znovuosídlenie, dátum narodenia 1936.

8. CHINAMASA, Patrick, minister spravodlivosti, dátum narodenia 25.1.1947.

9. CHINDORI-CHININGA, Edward, minister energetiky a ťažobného priemyslu, dátum narodenia 14.3.1955.

10. CHIWENGA, Constantine, armádny generál, dátum narodenia 25.8.1956.

11. CHIWEWE, Willard, prvý tajomník ministerstva zahraničných vecí, dátum narodenia 19.3.1949.

12. CHOMBO, Ignatius, minister pre oblastné vlády, dátum narodenia 1.8.1952.

13. DABENGWA, Dumiso, prednostný člen výboru, dátum narodenia 1939.

14. GOCHE, Nicholas, minister bezpečnosti, dátum narodenia 1.8.1946.

15. GUMBO, Rugare, námestník ministra vnútra, dátum narodenia 8.3.1940.

16. HOVE, Richard, tajomník pre hospodárske záležitosti, dátum narodenia 1935.

17. KARIMANZIRA, David, tajomník pre financie, dátum narodenia 25.5.1947.

18. KASUKUWERE, Saviour, námestník tajomníka pre záležitosti mládeže, dátum narodenia 23.10.1970.

19. KURUNERI, Christopher, námestník ministra financií a ekonomického rozvoja, dátum narodenia 4.4.1949.

20. LESABE, Thenjiwe, tajomník pre záležitosti žien, dátum narodenia 1933.

21. MACHAYA, Jaison, námestník ministra banského priemyslu, dátum narodenia 13.6.1952.

22. MADE, Joseph, minister poľnohospodárstva, dátum narodenia 21.11.1954.

23. MADZONGWE, Edna, námestník tajomníka pre výrobu a prácu, dátum narodenia 11.7.1943.

24. MAHOFA, Shuvai, námestník ministra pre rozvoj mládeže a vytváranie pracovných miest, dátum narodenia 4.4.1941.

25. MAKONI, Simbarashe, minister financií, dátum narodenia 22.3.1950.

26. MALINGA, Joshua, námestník tajomníka pre postihnutých a znevýhodnených.

27. MANGWANA, Paul, námestník ministra spravodlivosti, právnych a parlamentných záležitostí, dátum narodenia 10.8.1961.

28. MANGWENDE, Witness, námestník tajomníka pre administratívu, dátum narodenia 1946.

29. MANYIKA, Elliot, minister pre mládeže, dátum narodenia 30.7.1955.

30. MANYONDA, Kenneth, námestník ministra priemyslu a obchodu, dátum narodenia 10.8. 1934.

31. MARUMAHOKO, Reuben, námestník ministra energetiky, dátum narodenia 4.4. 1948.

32. MASUKU, Angeline, tajomník pre postavenie postihnutých a znevýhodnených osôb.

33. MATHUTHU, T., námestník tajomníka pre dopravu a sociálne veci.

34. MIDZI, Amos Bernard Muvenga, minister energetiky.

35. MNANGWANA, Emmerson, hovorca parlamentu, dátum narodenia 15.9.1946.

36. MOBESHORA, Swithun, minister dopravy a spojov, dátum narodenia 20.8.1945.

37. MOHADI, Kembo, námestník ministra pre oblastnú vládu, verejné práce a bytovú politiku, dátum narodenia 15.11.1949.

38. MOYO, Jonathan, minister pre informácie, dátum narodenia 12.1.1957.

39. MOYO, July, minister práce, sociálnych vecí a verejnej služby, dátum narodenia 7.5.1950.

40. MOYO, Simon Khaya, námestník tajomníka pre právne záležitosti, dátum narodenia 1945.

41. MPOFU, Obert, námestník tajomníka pre národnú bezpečnosť, dátum narodenia 12.10.1951.

42. MSIKA, Joseph, viceprezident, dátum narodenia 6.12.1923.

43. MUCHENA, Olivia, štátny minister v úrade viceprezidenta Msika, dátum narodenia 18.8.1946.

44. MUCHINGURI, Oppah, tajomník pre kultúru, dátum narodenia 14.12.1958.

45. MUDENGE, Stan, minister zahraničných vecí, dátum narodenia 17.12.1941.

46. MUGABE, Grace, manželka Róberta Mugabeho, dátum narodenia 23.7.1965.

47. MUGABE, Sabina, prednostný člen výboru, dátum narodenia 14.10.1934.

48. MUJURU, Joyce, minister pre prírodné zdroje a vodu, dátum narodenia 15.4.1955.

49. MUJURU, Solomon, prednostný člen výboru, dátum narodenia 1949.

50. MUMBENGEGWI, Samuel, minister pre vyššie vzdelávanie a technológie, dátum narodenia 23.10.1942.

51. MURERWA, Herbert, minister priemyslu a medzinárodného obchodu, dátum narodenia 31.7.1941.

52. MUSHOHWE, Christopher, námestník ministra dopravy a spojov, dátum narodenia 6.2.1954.

53. MUTASA, Didymus, tajomník pre vonkajšie záležitosti, dátum narodenia 27.7.1935.

54. MUTIWEKUZIVA, Kenneth, námestník ministra pre rozvoj malého a stredného podnikania, dátum narodenia 27.5.1948.

55. MUZENDA, Simon Vengesai, viceprezident, dátum narodenia 28.10.1922.

56. MUZENDA, Tsitsi, prednostný člen výboru, dátum narodenia 28.10.1922.

57. MUZONZINI, Elisha, spravodajský dôstojník, dátum narodenia 24.6.1957.

58. NCUBE, Abedinico, námestník ministra zahraničných vecí, dátum narodenia 13.10.1954.

59. NDLOVU, Naison, tajomník pre prácu a výrobu, dátum narodenia 22.10.1930.

60. NDLOVU, Sikhanyiso, námestník tajomníka komisariátu, dátum narodenia 20.9.1949.

61. NHEMA, Francis, minister životného prostredia a turizmu, dátum narodenia 17.4.1959.

62. NKOMO, John, minister vnútra, dátum narodenia 22.8.1934.

63. NKOMO, Stephen, prednostný člen výboru, dátum narodenia 1925.

64. NYONI, Sithembiso, štátny minister, dátum narodenia 20.9.1949.

65. PARIRENYATWA, David, námestník ministra zdravotníctva, dátum narodenia 2.8.1950.

66. POTE, S M, námestník tajomníka pre kultúru.

67. RUSERE, Tinos, námestník ministra pre rozvoj zdrojov vidieka a vodného hospodárstva, dátum narodenia 10.5.1945.

68. SAKUPWANYA, Stanley, námestník tajomníka pre zdravotníctvo a postavenie detí.

69. SEKERAMAYI, Sidney, minister obrany, dátum narodenia 30.3.1944.

70. SHAMUYARIRA, Nathan, tajomník pre styk s verejnosťou a informácie.

71. SHIRI, Perence, veliteľ vzdušných síl, dátum narodenia 1.11.1955.

72. SHUMBA, Isaiah, námestník ministra školstva, kultúry a športu, dátum narodenia 3.1.1949.

73. SIKHOSANA, Absolom, tajomník pre záležitosti mládeže.

74. STAMPS, Timothy, minister zdravotníctva, dátum narodenia 15.10.1936.

75. TAWENGWA, Solomon, námestník tajomníka pre financie.

76. TUNGAMIRAI, Josiah, tajomník pre zamestnanosť a stav núdze, dátum narodenia 8.10.1948.

77. UTETE, Charles, tajomník vlády, dátum narodenia 30.10.1938.

78. ZIMONTE, Paradzai, veliteľ väzenskej stráže.

79. ZVINAVASHE, Vitalis, generál (CDS), dátum narodenia 1943.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 2002/831/CFSP

Sankcionované územie: územie Mjanmarského zväzu

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA SPOLOČNEJ POZÍCIE č. 2003/906/CFSP, KTORÁ UPRAVUJE SPOLOČNÚ POZÍCIU č. 2003/651/CFSP

Sankcionované osoby

Fyzické osoby:

1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rémi Lahdi), dátum narodenia 1.2. 1966 Alžír (Alžírsko); člen al Takfir a al Hijra.

2. ABOUD, Maisi (alias The Swiss Abderrahme), dátum narodenia 17.10. 1964 Alžír (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamal v Saudskej Arábii; občan Saudskej Arábie.

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dátum narodenia v Al Ihsa, v Saudskej Arábii; občan Saudskej Arábie.

5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia 6. 10. 1966 v Tarute, v Saudskej Arábii; občianstvo Saudskej Arábie.

6. ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia 20.11. 1960 v Costantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

7. ARIOUA, Kamel, (alias Lamine Kamel), dátum narodenia 18. 8. 1969 v Costantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

8. ASLI, Mohammed (alias Dahmane Mohamed, dátum narodenia 13. 5. 1975 v Ain Taya (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

9. ASLI, Rabah, dátum narodenia 13. 5. 1975 v Ain Taya (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

10. ATWA, Ali (alias BOUSLIM Ammar Mansour; alias SALIM Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: r. 1960 v Libanone; občianstvo Libanonu.

11. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), dátum narodenia 1.2. 1972 v Alžírsku, člen al Takfir a al Hijra.

12. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia 1. 6. 1970 v Alžírsku, člen al Takfir a al Hijra.

13. EL-HOORIE Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI Ali Saed Bin Ali alias EL-HOURI Ali Saed Bin Ali) dátum narodenia 10. 7. 1965 alebo 11. 7. 1965 v El Dibabiya, Saudská Arábia; občianstvo Saudská Arábia.

14. FAHAS, Sofiane, Yacine, dátum narodenia 10. 9. 1971 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

15. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, rok narodenia 1963 v Libanone, občianstvo Libanon.

16. LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia 30.11. 1970 v Constantine (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

17. MOHAMMED Khalid Shaikh (alias ALI Salem; alias BIN KHALID Fahd Bin Adballah; alias HENIN Ashraf Refaat Nabith alias WADOOD, Khalid Adbul) dátum narodenia 14 .4. 1965 alebo 1. 3. 1964 v Kuvajte, občianstvo Kuvajt.

18. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi omar), dátum narodenia 26.12.1974 v Hussein Dey (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra

19. MUGHNIYAH Imad Faiz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník HIZBALLAH-u, dátum narodenia 7. 12. 1962 v Tayr Dibba, Libanon, č. pasu 432298 (Libanon).

20. NOUARA, Farid, dátum narodenia 25.11. 1973 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

21. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia 11. 9. 1968 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

22. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia 23.6. 1963 v Alžíri (Alžírsko, člen al Takfir a al Hijra.

23. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia 14.6. 1974 v Alžíri (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

24. SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia 15. 4. 1971, v Hussein Dey (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

25. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA), dátum narodenia 8.2. 1939 v Cabugao, Filipíny.

26. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia 21. 4. 1964 v Blida (Alžírsko), člen al Takfir a al Hijra.

Právnické osoby a skupiny fyzických osôb

1. Abu Nidal Organisation (ANO – Organizácia Abu Nidal); do skupiny Abu Nidal patrí aj revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), organizácia Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2. Al-Aqsa Martyrs Brigade (Brigády mučeníkov Al Aqsa).

3. Al-Takfir a Al - Hijra.

4. Aum Shinrikyo.

5. Babbar Khalsa.

6. Gamaa al-Islamiyya, resp. Al-Gamaa al-Islamiyya, IG (Islamská skupina Islamic Group).

7. Hamas vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristické krídlo Hamasu).

8. Holy Land Foundation for Relief and Development (Nadácia pre pomoc a obnovu Svätej zeme).

9. International Sikh Youth Federation (ISYF – Medzinárodná federácia sikhskej mládeže).

10. Kahane Chai (Kach).

11. Kurdistan WorkersParty (PKK – Strana kurdských pracujúcich).

12. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis.

13. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK or MKO) (minus the National Council of Resistance of Iran (NCRI))(aka The National Liberation Army of Iran (NLA,the militant wing of the MEK),the Peoples Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Students Society).

14. New Peoples Army ( NPA ) – Nová ľudová armáda, Filipíny, spájaná so Sison Jose Maria C. alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA.

15. Palestine Liberation Front (PLF – Front oslobodenia Palestíny).

16. Palestinian Islamic Jihad (PIJ – Palestínsky islamský džihád).

17. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP – Ľudový front oslobodenia Palestíny).

18. Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, (Hlavné veliteľstvo ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny) alias PFPL-General Command, alias PFPL-GC.

19. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC – Revolučné ozbrojené sily Kolumbie.

20. Revolutionary Peoples Liberation Army/Front/Party (DHKP/C).

21. Shining Path (SL – Svetlý chodník)(Sendero Luminoso).

22. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland).

23. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia – Spojené oslobodzovacie sily Kolumbie).

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 2001/155/CFSP

Sankcionované osoby:

1. MILOŠEVIČ, Slobodan, bývalý prezident Juhoslovanskej zväzovej republiky.

2. GAJIČ - MILOŠEVIČ, Milica, nevesta Slobodana Miloševiča, rok narodenia 1970.

3. MARKOVIČ, Mirjana, manželka Slobodana Miloševiča, dátum narodenia 10.7.1942.

4. MILOŠEVIČ, Borislav, brat Slobodana Miloševiča, rok narodenia 1936.

5. MILOŠEVIČ, Marija, dcéra Slobodana Miloševiča, rok narodenia 1965.

6. MILOŠEVIČ, Marko, syn Slobodana Miloševiča, dátum narodenia 2.7.1974.

7. MILUTINOVIČ, Milan, prezident Srbska¸ dátum narodenia 19.12.1942.

8. OJDANIČ, Dragoljub, bývalý minister obrany JZR, dátum narodenia 1.6.1942.

9. ŠAJNOVIČ, Nikola, bývalý námestník predsedu vlády, dátum narodenia 7.12.1948.

10. STOJILKOVIČ, Vlajko, bývalý minister vnútra, rok narodenia 1937.

11. MRKSIČ, Mile, dátum narodenia 20.7.1947.

12. RADIČ, Miroslav, dátum narodenia 1.1.1961.

13. SLJIVANCANIN, Veselin, dátum narodenia 13.6.1953.

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

Rozsah sankcií:

1. zbrane,1) strelivo,1) vojenský materiál2)

2. neopracované diamanty

3. technické poradenstvo, pomoc a výcvik súvisiaci s vojenskými aktivitami

4. poskytovanie personálu a materiálu na účely výcviku alebo technických podporných služieb súvisiacich s navrhovaním, vývojom, výrobou, používaním a údržbou zbraní,1) streliva1) alebo vojenského materiálu2)

5. drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu

6. predmety kultúrnej hodnoty vo vlastníctve Irackej republiky, ak existuje dôvodné podozrenie, že boli nezákonne premiestnené, presťahované alebo odcudzené v období po 6. auguste 1990.

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV Č. 1493 (2003)

Sankcionované osoby:

1. konžské ozbrojené skupiny, zahraničné ozbrojené skupiny a iné ozbrojené sily, ktoré operujú v teritóriu Severného Kivu, Južného Kivu a Ituri,

2. skupiny, ktoré nie sú stranou Všeobecnej a komplexnej dohody (Global and All–Inclusive agreement) uzatvorenej 17. decembra 2002 v Pretórii.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.