Oznámenie č. 703/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do31.12.2003
Zrušený 570/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 236/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. augusta 2003.