Oznámenie č. 702/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

702

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 9 a 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 13/2002 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah a spôsob uverejňovania informácií o činnosti banky a pobočky zahraničnej banky, o uložených opatreniach na nápravu a pokutách banke a pobočke zahraničnej banky, o finančných ukazovateľoch banky a pobočky zahraničnej banky, o akcionároch banky a o štruktúre konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorých je banka súčasťou.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000 č. 3/2001 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 51/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.