Oznámenie č. 700/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

700

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. b) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje zoznam a štruktúra hlásení, ktoré predkladajú prevádzkovatelia platobného systému Národnej banke Slovenska, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.