Oznámenie č. 70/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj

(v znení č. 696/2004 Z. z.)

Čiastka 31/2002
Platnosť od 20.02.2002
Účinnosť od 13.09.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. októbra 2001.

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 20. septembra 2001 a 10. októbra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj.

Dohoda nadobudla platnosť 11. októbra 2001.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Maďarskej republiky v Bratislave a má česť potvrdiť príjem nóty Veľvyslanectva Maďarskej republiky v Bratislave č. K/X/5-31/01 z 20. septembra 2001, ktorou sa navrhuje uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj, v tomto znení:

„Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a odvolávajúc sa na obsah zápisnice vyhotovenej z rokovania odborníkov dvoch štátov uskutočneného v Štúrove 4. septembra 2001 má česť v mene vlády Maďarskej republiky navrhnúť túto Dohodu medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Ostrihom a Štúrovo v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj.

Veľvyslanectvo
Maďarskej republiky
Bratislava

DOHODA

medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Ostrihom a Štúrovo v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj

Vláda Maďarskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany")

v súlade s ustanoveniami článku 1 ods. 1 písm. bb) a ods. 3, ako aj článku 2 ods. 1 a 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov, podpísanej 16. septembra 1999 v Štúrove a v Ostrihome,

- vedené snahou o rozvoj dobrých susedských vzťahov,

- vedené želaním rozšíriť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, ako aj

- s úmyslom zvýšiť obrat tovaru medzi obidvoma štátmi

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Umiestnením maďarského kontrolného miesta na území Slovenskej republiky v súvislosti so znovuvybudovaním mosta v profile 1718,5 rkm rieky Dunaj, ktorá tvorí spoločnú štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, sa na účely hraničného vybavovania na spoločnom mieste zriaďuje hraničný priechod.

Článok 3

1. Otvorením hraničného priechodu Štúrovo - Ostrihom, most, zanikne hraničný priechod Štúrovo - Ostrihom, prievoz.

V prístave Štúrovo na určenom pontóne je príslušným orgánom Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, ktoré sa zúčastňujú na hraničnom vybavovaní, povolené vykonávať hraničné vybavovanie medzinárodnej prepravy malých plavidiel na Dunaji (športová, turistická a neobchodná preprava) na spoločnom mieste.

Hraničný priechod zabezpečujúci kontrolu malých plavidiel je otvorený v čase od 7.00 hod. do 19.00 hod.