Oznámenie č. 699/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

699

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje štruktúra hlásenia o hodnote vydaných elektronických peňazí vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí a o počte ním vydaných platobných prostriedkov elektronických peňazí v obehu, ako aj rozsah, obsah, členenie, termín, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takéhoto hlásenia vrátane metodiky na jeho vypracúvanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.