Oznámenie č. 697/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o majetkovej angažovanosti bánk

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 34/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 31. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 456/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2006.

697

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 31 ods. 8, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o majetkovej angažovanosti bánk, bankových konsolidovaných celkov, bankových subkonsolidovaných celkov, niektorých finančných konsolidovaných celkov a niektorých finančných subkonsolidovaných celkov, ako aj spôsob predkladania a obsah príslušného hlásenia.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. mája 2001 č. 7/2001 o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom (oznámenie č. 210/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.