Oznámenie č. 696/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem ustanovení § 16 ods. 1 písm. t) a ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 33/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 31. januára 2004.

696

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 10 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, podrobnosti o úprave ocenenia majetku a záväzkov podľa rizík a predpokladaných strát, podrobnosti o tvorbe a rušení rezerv a obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania hlásenia o omeškaniach so splácaním pohľadávok a hlásenia o zatrieďovaní majetku a záväzkov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 č. 3/1995 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2001 č. 10/2001 (oznámenie č. 213/2001 Z. z.) a v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2002 č. 4/2002 (oznámenie č. 521/2002 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem ustanovení § 16 ods. 1 písm. t) a ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.