Oznámenie č. 695/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do30.01.2004
Zrušený 36/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

695

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 33 ods. 3, § 39 ods. 11, § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje,

a) čo tvorí vlastné zdroje financovania banky a čo tvorí vlastné zdroje financovania konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, a podrobnosti o ich výpočte,

b) čo sa rozumie aktívami, rezervami a rizikami, a podrobnosti o výpočte aktív banky a aktív konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

c) rizikové váhy,

d) čo sa rozumie aktívami a pasívami v cudzích menách,

e) podrobnosti o obchodnej knihe a jej vedení,

f) podrobnosti o finančných nástrojoch, čo sa rozumie trhovými cenami, v ktorých prípadoch sa použijú iné ceny ako trhové, a čo sa nimi rozumie,

g) podrobnosti o výpočte trhových rizík banky a trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

h) obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania hlásení banky a banky kontrolujúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok a finančnej inštitúcie kontrolujúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie č. 96/2000 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2001 č. 8/2001 (oznámenie č. 211/2001 Z. z.),

2. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000 č. 1/2001 (oznámenie č. 7/2001 Z. z.),

3. opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2001 č. 10/2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 213/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.