Oznámenie č. 694/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení opatrenia z 5. novembra 2002 č. 02/Z/2002

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

694

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2002 č. 03/Z/2002, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení opatrenia z 5. novembra 2002 č. 02/Z/2002.

Opatrením sa určujú ceny výkonov zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely a ceny preventívnych zdravotných výkonov poskytovaných dorastovým lekárom.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.