Oznámenie č. 692/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2002
Platnosť od 19.12.2002 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

692

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2002 č. R-2/2002, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa vykonávajú zmeny maximálnych cien vnútroštátnej železničnej dopravy osôb a prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy a podmienky regulácie cien, ktoré určujú rozsah a podmienky poskytovania zliav.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.