Vyhláška č. 690/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Čiastka 268/2002
Platnosť od 19.12.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2003 do30.06.2006
Zrušený 238/2006 Z. z.

OBSAH

690

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a zákona č. 560/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

㤠1

Platenie príspevkov

Prevádzkovateľ jadrového zariadenia platí príspevok do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond") štvrťročne s pripísaním príspevku na osobitný účet fondu do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku v sume 87 500 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej z jadrového zariadenia v príslušnom štvrťroku.

§ 2

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu možno poskytnúť len na účely uvedené v § 4 zákona.".

2. V § 3 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi1a) podľa § 4 zákona až do sumy celkových nákladov akcie na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa,

b) výšku celkových nákladov akcie,

c) výšku požadovaných prostriedkov fondu,

d) účel použitia prostriedkov fondu,

e) označenie akcie, miesta a času jej realizácie s uvedením dátumu jej začatia a ukončenia,

f) vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa osobitného predpisu,3)

g) spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.

(3) Prílohami k žiadosti sú

a) technické zadanie, ak ide o žiadosť o dokumentáciu,

b) projekt s technickým a ekonomickým odôvodnením, ak ide o žiadosť o investičnú akciu,

c) program prác, ak ide o žiadosť o neinvestičnú akciu,

d) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.".

3. V § 3 ods. 6 sa slová „do 30. júna" nahrádzajú slovami „do 15. júna".

4. V § 4 ods. 1 sa na konci pripája tento text: „Členovia rady fondu najneskôr do 10 dní predložia fondu prípadné otázky, návrhy na doplnenie alebo zmeny. Fond zabezpečí ich kvalifikované zodpovedanie najneskôr na zasadaní Rady fondu.".

5. V § 4 ods. 2 prvá veta znie:

„Na základe návrhu Rady fondu minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister") žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu vyhovie alebo ju zamietne do 30 dní od predloženia návrhu rozhodnutia fondu.".

6. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Fond poskytne žiadateľovi prostriedky na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu a zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.".

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 5 ods. 2 zákona.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Robert Nemcsics v. r.