Rozhodnutie č. 688/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny

Čiastka 267/2002
Platnosť od 19.12.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou článku 3 ods. 1, 2 a 3, ktorý bude účinný od 1. januára 2004 a do 31. decembra 2006

688

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 26. novembra 2002

o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) regulovaným odberateľom koncový odberateľ s výnimkou oprávneného odberateľa,1) ktorý má uzatvorenú zmluvu o prenose elektriny alebo o distribúcii elektriny,2)

b) jednotkou elektriny 1 MWh elektriny,

c) podpornými službami služby poskytované držiteľom licencie na výrobu elektriny operátorovi elektrizačnej sústavy v rozsahu stanovenom v Kódexe prenosovej sústavy,

d) systémovými službami služby poskytované držiteľom licencie na rozvod elektriny a ktorí prevádzkujú prenosovú sústavu pre užívateľov prenosovej sústavy v rozsahu stanovenom v Kódexe prenosovej sústavy,

e) prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, vrátane prenosov elektriny spojených s dovozom a vývozom elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a z nej, ako aj umožnenie prístupu k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy,

f) prenosovou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení 220 kV a vyšších napätí a vybraných zariadení 110 kV napätia, ktorý slúži na zabezpečenie prenosu elektriny na celom území Slovenskej republiky, vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

g) distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou,

h) distribučnou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení 110 kV a nižších napätí, ktorý slúži na zabezpečenie distribúcie elektriny na vymedzenom území, vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

i) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka,

j) rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje maximálna cena,

k) rokom t - 1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

l) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za vykonávanie regulovanej činnosti uvedenej v článku 2.

Článok 2

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a) predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ktorý prevádzkuje distribučnú sústavu na účel dodávky elektriny regulovaným odberateľom, ako aj na účel pokrytia strát elektriny pri rozvode elektriny a vlastnej spotreby elektriny týchto držiteľov licencie,

b) predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny koncovému odberateľovi pripojenému na prenosovú sústavu, ak tento odberateľ nemá uzatvorenú dlhodobú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o prenose elektriny,

c) predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ktorý prevádzkuje prenosovú sústavu na účel pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny, ako aj na účel pokrytia vlastnej spotreby elektriny tohto držiteľa licencie,

d) predaj podporných služieb držiteľom licencie na výrobu elektriny.

(2) Regulácia cien podľa tohto rozhodnutia sa vzťahuje na držiteľa licencie na výrobu elektriny, ktorý vykonáva činnosť uvedenú v odseku 1 a ktorého výroba elektriny na území Slovenskej republiky v roku t - 1 bola vyššia ako 5 000 000 MWh (ďalej len „regulovaný subjekt").

(3) Držiteľ licencie na výrobu elektriny, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2, nepodlieha regulácii cien, ak úrad nerozhodne inak.

Článok 3

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c).

(2) Regulovaný subjekt navrhne ceny na rok t tak, aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos z predaja elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v roku t na jednotku elektriny neprekročil maximálnu cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 3.

(3) Maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) PSEt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

pričom

PSEt - 1 = maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v Sk na jednotku elektriny v roku t - 1,

wi = podiely vyjadrujúce váhy indexov v ma- ximálnej cene, pričom w1 + w2 + w3 = 1,

RPIt = aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, spotrebiteľské ceny úhrnom", publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období od októbra v roku t - 2 až do septembra v roku t - 1,

VKIt = index vyjadrujúci zmenu výmenného kurzu slovenskej koruny voči EUR vypočítaný ako

Vzorec 02

pričom

VKSept(t - 1) = výmenný kurz v SKK za 1 EUR, priemer za mesiac september roku t - 1, publikovaný Národnou bankou Slovenska,

VKOkt(t - 2) = výmenný kurz v SKK za 1 EUR, priemer za mesiac október roku t - 2, publikovaný Národnou bankou Slovenska,

NPIt = aritmetický priemer indexov vyjadrujúcich zmenu cien paliva, ktorým je položka „indexy cien vo výrobnej sfére oproti rovnakému obdobiu minulého roka, produkty banskej a povrchovej ťažby", publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období od októbra v roku t - 2 až do septembra v roku t - 1,

KEt = korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

pričom

TREt - 1 = celkové výnosy v Sk v roku t - 1 z predaja elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c),

PSEt - 1 = maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v Sk na jednotku elektriny v roku t - 1,

QSEt - 1 = celkový objem elektriny predanej podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v jednotkách elektriny v roku t - 1,

QSEt = celkový plánovaný objem elektriny predanej podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v jednotkách elektriny v roku t,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

s = koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými a povolenými príjmami regulovaného subjektu z predaja elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) medzi regulovaný subjekt a jeho odberateľov.

(4) Regulovaný subjekt zároveň účtuje držiteľovi licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcemu prenosovú sústavu poplatky za náklady systému, pričom maximálny povolený výnos VNSt z týchto poplatkov v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca

VNSt = NSPLt - KSt,

pričom

NSPLt = plánované náklady systému v Sk v roku t povolené úradom,

KSt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 04

pričom

TNSt - 1 = celkový skutočný výnos z poplatkov za náklady systému uhradený regulovanému subjektu držiteľom licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcim prenosovú sústavu v Sk v roku t - 1,

NSSKt - 1 = celkové skutočné náklady systému regu- lovaného subjektu v Sk v roku t - 1,

hodnota It v prípade, ak

1. [TNS t - 1 - NSSKt - 1] > 0, je rovné úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 + 5 % a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

2. [TNS t - 1 - NSSKt - 1] < 0, je rovné úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

Článok 4

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za predaj podporných služieb držiteľom licencie na výrobu elektriny pre držiteľa licencie na rozvod elektriny prevádzkujúceho prenosovú sústavu na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb.

(2) Regulovaný subjekt účtuje držiteľovi licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcemu prenosovú sústavu cenu za predaj podporných služieb, pričom maximálny povolený výnos PPSt, ktorý regulovaný subjekt dosiahne za predaj podporných služieb, v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

pričom

NSPJt = povolené náklady regulovaného subjek- tu spojené s poskytovaním j-teho typu podporných služieb povolené úradom v Sk v roku t,

k = počet typov podporných služieb, na ktorých predaj má regulovaný subjekt uzatvorenú v roku t zmluvu na poskytovanie podporných služieb s držiteľom licencie na rozvod prevádzkujúcim prenosovú sústavu,

KPt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 06

pričom

TPSt - 1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t - 1 z predaja podporných služieb,

PPSt - 1 = maximálny povolený výnos z predaja podporných služieb v Sk v roku t - 1,

PNPSt - 1 = penále, pokuty a iné poplatky, ktoré regulovaný subjekt uhradil za neposkytnutie podporných služieb v rozsahu dohodnutom v zmluvách o poskytovaní podporných služieb alebo určenom v Kódexe prenosovej sústavy v Sk v roku t - 1,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

Článok 5

(1) Návrh cien na rok t sa predkladá najmenej tri mesiace pred koncom roka t - 1.

(2) Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú v rozpore s týmto rozhodnutím.

(3) V prípade, že úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roka t - 1 úrad neschváli návrh cien na rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny platné v roku t - 1 násobené (RPIt/100). Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t maximálnu cenu na rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny a taríf podľa článkov 3 a 4 tohto rozhodnutia. Takto určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t.

(4) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä tieto skutočnosti:

a) výrazná zmena objemu predaja alebo výroby elektriny oproti plánovaným objemom,

b) zmeny daňového systému,

c) živelné udalosti.

(5) Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 3 a 4 úrad určí rozhodnutím, ktoré doručí regulovanému subjektu najneskôr 14 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti.

(6) Držiteľ licencie na výrobu elektriny zároveň oznámi úradu a držiteľovi licencie na rozvod elektriny, na ktorého sústavu je napojený, tieto údaje:

a) objem elektriny vyrobený držiteľom licencie na výrobu elektriny vo vlastnom zariadení a dodaný priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy,

b) objem elektriny spotrebovaný držiteľom licencie na výrobu elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou elektriny, ktorá sa spotrebuje priamo pri výrobe elektriny alebo tepla, alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

a to najneskôr tri mesiace pred koncom roka t - 1 pre príslušné plánované objemy v roku t a do desiateho dňa každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné objemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

(7) Do 31. marca roku t + 1 regulovaný subjekt predloží úradu doklady o skutočne vynaložených nákladoch systému, ako aj o skutočných výnosoch z poplatkov za náklady systému v roku t podľa článku 3 ods. 4, ako aj doklady o skutočných výnosoch z predaja podporných služieb v roku t podľa článku 4.

(8) Držiteľ licencie na rozvod elektriny prevádzkujúci distribučnú sústavu oznámi úradu a regulovanému subjektu objem elektriny, ktorý plánuje nakúpiť na účel dodávky elektriny regulovaným odberateľom, ako aj na účel pokrytia vlastnej spotreby a strát elektriny pri distribúcii elektriny, a to do 31. augusta v roku t - 1 pre každý nasledovný rok t.

Článok 6

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 s výnimkou článku 3 ods. 1, 2 a 3, ktorý bude účinný od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006.

Peter Čarakčiev v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa.

2) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny pre oprávnených odberateľov.